Mak Osirizir Akar Aghuim
O
Mak
Akar faragha zuim
Mak Osirizir Akar Aghuimɨn akɨnafarim, an akar faragha itim kamaghɨn mɨgei, “Kar Godɨn Otarim Krais Iesusɨn Akar Aghuimɨn mɨngarim.” Akɨnafarir kam e an gari, Iesus a gumazir ingangarir avɨribar amuamin gavgavim ko ziam itim. Ezɨ dughiar a gumazamizibar sure gamiziba, ko dughiar a duar kuraba batogheziba, ko dughiar a gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadaziba, e akɨnafarir kamɨn aven eghaghanir kabar gara kamaghɨn fo, a gavgavir ekiam ko ziar ekiam iti. Iesus a kamaghɨn uabɨ dɨbora ghaze, “Gumazamizibar Otarim.” Egha a kamaghɨn mɨgei, “A gumazamizir avɨriba bagh ovegh ua me givezegh me iniasa ize.” (Nɨ Mak 10:45ɨn gan.)
Mak Iesusɨn ingangarir avɨribagh eghani. Egha a Iesus gumazamizibar sure gamizir akar avɨribagh eghanizir puvatɨ. Mak faragha Gumazamiziba Ruer Gumazim Jonɨn ingangarim, ko Iesusɨn rurim, ko Satan Iesus gifarasa a gakaghorir eghaghanimɨn gun mɨgei. Ezɨ gɨn e Iesusɨn garima, a gumazir osɨmtɨzir avɨriba ateribar apangkufi, egha men sure gami. Ezɨ faragha suren gumaziba Iesus amir bizibar mɨngaribagh fozir puvatɨ. Egha me nɨmɨra nɨmɨra gɨn dagh fofosi.
E uaghan Iesusɨn apanibar gari, me osɨmtɨzir avɨriba a garɨsi. Ezɨ Mak Osirizir Akar Aghuimɨn akar abuananaba, a Iesus aremegha ua dɨkavizir eghaghanim geghari.
Iesus, God Bizibagh Ativamin Dughiamɨn gun
gumazamizibav kɨmasa ize
1
(Sapta 1:1--3:6)
Jon, Gumazamiziba Ruer Gumazim,
faragha izava Iesusɨn akam akuri
(Matyu 3:1-12; Luk 3:1-9; 3:15-17; Jon 1:19-28)
Kar Godɨn Otarim Krais Iesusɨn Akar Aghuim.
Ais 40:3, Mal 3:1, Mt 11:10, Lu 7:27 Aisaia 40:3; Malakai 3:1; Matyu 11:10; Luk 7:27God fomɨra uan akam isa, an akam inigha izir gumazim Aisaia ganɨngi. Ezɨ an an osirizɨma, an akɨnafarimɨn iti. Akar kamra kara:
 
“Ia oragh! Kɨ uan abuir gumazim amadaghtɨma,
a faragh mangɨ nɨ bagh tuavim akɨram.
Ais 40:3, Mt 3:3, Lu 3:4, Jo 1:15, 1:23 Aisaia 40:3; Matyu 3:3; Luk 3:4; Jon 1:15; 1:23Gumazir tiarir mam gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn dɨa ghaze,
‘Ia Ekiam bagh tuaviba azenɨva, dar kɨr.’ ”
 
Ap 13:24, 19:4 Aposel 13:24; 19:4Kamaghɨn amizɨma, Gumazamiziba Ruer Gumazim Jon izava gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikiava gumazamiziba rua kamaghɨn akam akuri, “Ia navibagh iraghtɨ, kɨ ia rueghtɨ, God ian arazir kuraba gɨn amadagham.” An akar kabav geima Judian Distrighɨn itir nguibaba koma Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn itir gumazamiziba, me bar iza uan arazir kurabar gun mɨgeima, a Jordanɨn Fanemɨn me rue.
Wkp 11:22, 2 Kin 1:8, Mt 11:8 Ofa Gami 11:22; 2 Atriviba 1:8; Matyu 11:8Jon, Gumazamiziba Ruer Gumazim, an asɨzim kamelɨn arɨzibar ingarizir iniba ikegha asɨzir inim uan ivariam gike. A inir kaba ikeghava odeziba ko ruarimɨn haniba api.* Nɨ kamel ko hanibar mɨngaribagh foghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan. Ap 13:25 Aposel 13:25Ezɨ an akam kamaghɨn mɨgei, “Nan gɨn izamin gumazim an gavgavim guizbangɨra nan gavgavim gafira. Kɨ an mɨn garir puvatɨ. Kɨ uaghan aviraghɨva an dagarir asuabar beniba fɨran gavgaviba puvatɨ. Ais 44:3, Jol 2:28, Ap 2:4, 10:45, 1 Ko 12:13 Aisaia 44:3; Joel 2:28; Aposel 2:4; 10:45; 1 Korin 12:13Kɨ dɨpamɨn ia rue, eghtɨ a gɨn Godɨn Duamɨn ia ruam.”
Iesus ruezɨma gɨn Satan a gifarasa
a gakaghori
(Matyu 3:13-17; 4:1-11; Luk 3:21-22; 4:1-13)
Dughiar kam Iesus Galilin Distrighɨn itir nguibam, Nasaret, ategha Jon bagha izezɨma, a Jordanɨn Fanemɨn a rue. 10 Iesus dɨpamɨn aven ikegha azenan otivavɨra ikia garima overiam kuiaghirɨzɨ Godɨn Duam bunbamɨn mɨn mɨghegha a bagha izaghiri. 11  Stt 22:2, Sng 2:7, Ais 42:1, Mt 3:17, 12:18, Mk 9:7, Lu 3:22 Jenesis 22:2; Onger Akaba 2:7; Aisaia 42:1; Matyu 3:17; 12:18; Mak 9:7; Luk 3:22Ezɨ tiarir mam Godɨn Nguibamɨn ikiava kamaghɨn dei, “Nɨ nan Otarim. Kɨ guizbangɨra nɨ gifuegha nɨ bagha bar akonge.”
12 Ezɨ Godɨn Duam anemadazɨma a gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ghu. 13  Sng 91:11-13 Onger Akaba 91:11-13A ghugha, 40plan dughiabar danganir kamɨn itima, Satan a gifarasa a gakaghori. A ruarimɨn itir asɨziba ko ikia dar torimɨn itima, Godɨn enselba an garava an akurvasi.
Iesus faragha zuir suren gumazibar dei
(Matyu 4:12-17; Luk 4:14-15; Matyu 4:18-22; Luk 5:1-11)
14  Mk 6:17 Mak 6:17Ezɨ me Jon, Gumazamiziba Ruer Gumazim, inigha kalabus gatɨzɨma, Iesus gɨn Galilin Distrighɨn ghugha Godɨn Akar Aghuim akuri. 15  Dan 9:25, Mt 3:2, Ga 4:4, Ef 1:10 Daniel 9:25; Matyu 3:2; Galesia 4:4; Efesus 1:10A kamaghɨn mɨgei, “Dughiam otogha gɨfa. God Bizibagh Ativamin Dughiam roghɨra ize. Ia navibagh iragh nɨghnɨzir gavgavim Godɨn Akar Aghuimɨn ikɨ.”
16 Dughiar mam Iesus Galilin Dɨpar Akaremɨn dadarimɨn ghua Saimon uan dozim Andru ko aningɨn garima, aning osiriba baghava uan iver ekiaba akuri. Aning osiriba isa dagɨaba bagha da amadir gumazimning. 17  Mt 13:47, Lu 5:1-11 Matyu 13:47; Luk 5:1-11Ezɨ Iesus kamaghɨn aning mɨgei, “Gua nan gɨn izɨtɨ kɨ guan akakaghtɨma, gua osiriba isi moghɨn gumazamiziba iniam.” 18  Mt 3:20, 19:27, Lu 5:11 Matyu 4:20; 19:27; Luk 5:11Ezɨ aning an akam baraghavɨra uan iveba ategha an gɨn zui. 19 Ezɨ a mong sɨvagha ghua, Sebedin otarim Jems uan dozim Jon ko aningɨn garima aning uan botɨn ikiava uan iver ekiabar kɨri. 20 An aningɨn garavɨra aningɨn diazɨma, aning maghɨra uan afeziam Sebedi koma an ingangarir gumaziba ataghizɨ me uan botɨn itima aning Iesusɨn gɨn zui.
Iesus duar kurar mam batoghezɨ
a gumazim ategha azenan ize
(Luk 4:31-37)
21  Mt 4:13 Matyu 4:13Ezɨ Iesus ko an gɨn zuir darazi Kaperneamɨn ghue. Me zuezɨ Sabat otozɨma, a God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven ghugha, dɨpenir kamɨn aven itir gumazamizibar sure gami. 22  Mt 7:28-29 Matyu 7:28-29A men sure gamima gumazamiziba bar an akam baregha dɨgavir kuram gami. An mɨgɨrɨgɨar kaba mati gavgavim itir gumazimɨn mɨgɨrɨgɨaba. An mɨgɨrɨgɨaba Judan Arazibagh fozir gumazibar mɨgɨrɨgɨabar mɨn zuir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba dɨgavir kuram gami. Nɨ Judan Arazibagh fozir gumazibar mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan. 23 A kamaghɨn me mɨgɨavɨra itima gumazir duar kuram apazazir mam God ko mɨgeir dɨpenimɨn aven izegha dei. 24  Mk 5:7 Mak 5:7A dɨa kamaghɨn mɨgei, “Nɨ manmaghɨn e damuasa, Nasaretɨn gumazim Iesus? Nɨ e gasɨghasɨghasa ize? Kɨ nɨ gɨfo, nɨ God amadazir gumazim, nɨ Godɨn damazimɨn zuezir gumazim.”
25 Ezɨ Iesus akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nɨmɨra ikɨ, egh gumazir kam ategh azenan izegh.” 26  Mk 9:26 Mak 9:26Ezɨ duar kurar kam Iesus baregha gumazir kam gunabagha aravɨram azenan ize.
27 Ezɨ gumazamiziba bar bizir kamɨn ganigha guizbangɨra dɨgavir kuram gamigha uarira uarir azangsɨsi, “Kar manmaghɨn amizir bizim? A suren arazir igiam e gami. A gavgavim itir akabav gei. A uaghan akar gavgavimɨn duar kurabav geima da an akam barasi.” 28  Mt 4:24 Matyu 4:24An amizir bizibar eghaghanim zuamɨra Galilin Distrik bar a garui.
Iesus gumazamizir avɨribar akuragha me gamizɨ me ghuamaghe
(Matyu 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Ezɨ Iesus gumazir maba ko God ko mɨgeir dɨpenim ategha Saimon ko Andrun dɨpenimɨn zuima, Jems ko Jon me ko zui. 30 Me ghua garima Saimonɨn asamim arɨa mɨkarzim fɨava dakozim girɨghav itima gumazir maba an gun Iesus mɨgei. 31 Me a mɨkemezɨma, an a bagha ghuava an dafarimɨn suiragha a ghufe. Ezɨ an arɨmariam anetaghizɨma a dɨkavigha dagheba me ganɨdi.
Iesus gumazamizir avɨribagh amizɨ,
me ua dera
(Matyu 8:16-17; Luk 4:40-41)
32 Guaratɨzir kamra, amɨnim pɨrizɨma me gumazamizir arɨmariar kuraba koma gumazamizir avɨrir duar kuraba apazaziba bar me inigha Iesus bagha izi. 33 Nguibar kamɨn itir gumazamiziba bar izava dɨpenir kamɨn tiar akamɨn uari akufa. 34  Mk 3:11-12, Lu 4:41 Mak 3:11-12; Luk 4:41Ezɨ Iesus arɨmariar guar avɨriba itir gumazamizir avɨriba men arɨmariabagh amizɨ, me ghuamaghe. A duar kurar avɨriba saram otoghezɨma da gumazamiziba ategha azenan ize. Duar kuraba a gɨfo, a Godɨn Otarim. Ezɨ kamaghɨn a ghaze, ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ suam, Kɨ Godɨn Otarim. Egha a men anogoroke.
Iesus gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn God ko mɨgei
(Luk 4:42-44)
35  Mt 14:23, Mk 6:46, Lu 4:42 Matyu 14:23; Mak 6:46; Luk 4:42Egha amɨmzaraghan amɨnim tɨghar itima, Iesus dɨkavigha dɨpenim ategha ghuava gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ghugha God ko mɨgei. 36 A ghuzɨ Saimon uan roroaba ko a buriagharui. 37 Me ghua an apigha kamaghɨn a mɨgei, “Gumazamiziba bar nɨ buri.”
38 Ezɨ Iesus men akam ikaragha kamaghɨn mɨgei, “E nguibar igharazir roghɨra kagh itibar mangam. Kɨ munagh uaghan Godɨn akam akunam. Kɨ bizir kam bagha ize.” 39  Mt 4:23, 9:35 Matyu 4:23; 9:35A kamaghɨn mɨkemegha, Galilin Distrighɨn danganiba bar dagh aruava God ko mɨgeir dɨpenibar aven Godɨn akam akurava gumazamizibagh apazazir duar kuraba batosi.
Iesus lepa itir gumazir mam gamizɨma, a ua dera
(Matyu 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Ezɨ gumazir lepa itir mam Iesus bagha izava, an guamɨn aviragha tevimning apɨrigha puvɨra a gaghori, “Nɨ fueghɨva na damightɨ, kɨ Godɨn damazimɨn zuegh ua deraka.” Lepan arɨmariar fomɨra Baibelɨn dughiamɨn ikezim ighara. Ezɨ datɨrɨghɨn itir lepan arɨmariam a igharaghav ami. Fomɨra ikezim pura mɨkarzir ghurghurim gumazir namnabar otifi. Egha uaghan bizir igharaziba sara posi. 41 Ezɨ Iesus kamaghɨn oregha, guizbangɨra bar an apangkufi. Egha uan agharim isa gumazir kam gatɨgha ghaze, “Kɨ ifonge. Nɨn mɨkarzim zuegh, ua deragh.” 42 Iesus kamaghɨn mɨgɨavɨra itima, lepan arɨmariam zuamɨra gumazir kam ataghizɨ an mɨkarzim ua dera.
43 Ezɨ Iesus gumazir kam amaga akar gavgavimɨn kamaghɨn a mɨgei, 44  Ofa Gami 14:1-32; Mak 3:12; 7:36; Luk 5:14“Nɨ oragh, nɨ batozir bizir kam nɨ an gun mɨkɨman markɨ. Nɨ mangɨ uan mɨkarzim isɨ ofa gamir gumazimɨn akagh, egh Moses fomɨra e mɨkemezɨ moghɨn, nɨ ua bagh Godɨn ofa damu. Eghtɨ gumazamiziba fogh suam, nɨn arɨmariam gɨfa.” 45 Ezɨ gumazir kam Iesus a mɨkemezɨ moghɨn damuan aghuagha, bizir kamɨn gun bar me mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, maburan avɨrim Iesus akuvazɨma, a nguibar ekiatamɨn aven azenaram aruir puvatɨ. A uabɨra itir danganimɨn itima, gumazamiziba a bagha tintinibar izavɨra iti.

1:2: Ais 40:3, Mal 3:1, Mt 11:10, Lu 7:27

1:2: Aisaia 40:3; Malakai 3:1; Matyu 11:10; Luk 7:27

1:3: Ais 40:3, Mt 3:3, Lu 3:4, Jo 1:15, 1:23

1:3: Aisaia 40:3; Matyu 3:3; Luk 3:4; Jon 1:15; 1:23

1:4: Ap 13:24, 19:4

1:4: Aposel 13:24; 19:4

1:6: Wkp 11:22, 2 Kin 1:8, Mt 11:8

1:6: Ofa Gami 11:22; 2 Atriviba 1:8; Matyu 11:8

*1:6: Nɨ kamel ko hanibar mɨngaribagh foghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

1:7: Ap 13:25

1:7: Aposel 13:25

1:8: Ais 44:3, Jol 2:28, Ap 2:4, 10:45, 1 Ko 12:13

1:8: Aisaia 44:3; Joel 2:28; Aposel 2:4; 10:45; 1 Korin 12:13

1:11: Stt 22:2, Sng 2:7, Ais 42:1, Mt 3:17, 12:18, Mk 9:7, Lu 3:22

1:11: Jenesis 22:2; Onger Akaba 2:7; Aisaia 42:1; Matyu 3:17; 12:18; Mak 9:7; Luk 3:22

1:13: Sng 91:11-13

1:13: Onger Akaba 91:11-13

1:14: Mk 6:17

1:14: Mak 6:17

1:15: Dan 9:25, Mt 3:2, Ga 4:4, Ef 1:10

1:15: Daniel 9:25; Matyu 3:2; Galesia 4:4; Efesus 1:10

1:17: Mt 13:47, Lu 5:1-11

1:17: Matyu 13:47; Luk 5:1-11

1:18: Mt 3:20, 19:27, Lu 5:11

1:18: Matyu 4:20; 19:27; Luk 5:11

1:21: Mt 4:13

1:21: Matyu 4:13

1:22: Mt 7:28-29

1:22: Matyu 7:28-29

1:22: Nɨ Judan Arazibagh fozir gumazibar mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

1:24: Mk 5:7

1:24: Mak 5:7

1:26: Mk 9:26

1:26: Mak 9:26

1:28: Mt 4:24

1:28: Matyu 4:24

1:34: Mk 3:11-12, Lu 4:41

1:34: Mak 3:11-12; Luk 4:41

1:35: Mt 14:23, Mk 6:46, Lu 4:42

1:35: Matyu 14:23; Mak 6:46; Luk 4:42

1:39: Mt 4:23, 9:35

1:39: Matyu 4:23; 9:35

1:40: Lepan arɨmariar fomɨra Baibelɨn dughiamɨn ikezim ighara. Ezɨ datɨrɨghɨn itir lepan arɨmariam a igharaghav ami. Fomɨra ikezim pura mɨkarzir ghurghurim gumazir namnabar otifi. Egha uaghan bizir igharaziba sara posi.

1:44: Ofa Gami 14:1-32; Mak 3:12; 7:36; Luk 5:14