2
Iesus gumazir soroghafariba amɨrazir mam gamizɨma a ua dera
(Matyu 9:1-8; Luk 5:17-26)
Ezɨ dughiar maba gɨvazɨma, Iesus uamategha Kaperneamɨn ghu. A ghua dɨpenimɨn itima gumazamizir avɨriba a uamategha izezir akam baraki. Me akar kam baregha izezɨma dɨpenim bar izɨvazɨ an tiar akam sara izɨfa. Ezɨ Iesus Godɨn akam me mɨkɨri. An akam akurima, gumazir maba soroghafariba amɨrazir gumazir mam inigha a bagha izi. Gumazir pumuning ko pumuning akuriamɨn a gisaghpugha izi. Me iza garima dɨpenimɨn tiar akam bar izɨfa, kamaghɨn amizɨ, me Iesus bagh mangan ibura. Egha me gumazir kam inigha dɨpenir siriamɨn ghuavanabogha dɨpenir siriamɨn torim gamigha beniba akuriam dafegha anemadazɨma a Iesus bagha ghuaghiri.* Judabar dɨpeniba boksiabar mɨn gari. Dar inogoriba puvatɨgha, egha pɨn barafi. Ezɨ dar mɨriabar azenan adidiaba iti. Dar dɨpenir akɨniba puvatɨ. Me pura nguazim gisɨn dar ingari. Lu 7:48 Luk 7:48Ezɨ Iesus gumazir kabar nɨghnɨzir gavgavimɨn ganigha kamaghɨn soroghafariba amɨrazir gumazim mɨgei, “Nan borim, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada.”
Iesus kamaghɨn a mɨgeima, Judan Arazibagh fozir gumaziba apiaghav ikiava uarira uan navir averiabar kamaghɨn mɨgei, Jop 14:4, Ais 43:25, 1 Jo 1:9 Jop 14:4; Aisaia 43:25; 1 Jon 1:9“Gumazir kam tizim bagha kamaghɨn mɨgei? A Godɨn danganim iniasava ami! Gumazir kɨnitam gumazir igharazitamɨn arazir kuraba gɨn amadaghan kogham. God uabɨra.” Me kamaghɨn nɨghnɨzima, Iesus zuamɨra uan navir averiamɨn men nɨghnɨzibagh fogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia manmaghsua uan navir averiabar aven kamaghɨn nɨghnɨsi? Kɨ akar manam mɨkɨmam? Pura gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨm suam, kɨ nɨn arazir kuraba gɨn amada. Egh uaghan gumazir kɨnitam kamaghɨn mɨkɨman kogham, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh mangɨ, egh ua deragh. 10 Kɨ arazir kam damightɨma, ia ganigh fogham, Gumazamizibar Otarim a nguazir kamɨn arazir kuraba gɨn amangamin gavgavim iti.”
Egha kamaghɨn gumazir soroghafariba amɨrazim mɨgei, 11 “Kɨ nɨ mɨgei, nɨ dɨkavigh uan akuriam inigh dɨpenimɨn mangɨ.” 12  Mt 9:33 Matyu 9:33Egha a mɨgɨavɨra itima me gari gumazir kam dɨkavigha uan akuriam inigha azenan ghu.
Gumazamiziba bar an ganigha dɨgavir kuram gamigha Godɨn ziam fa kamaghɨn mɨgei, “E faragha bizir katamɨn ganizir puvatɨ!”
Iesus uabɨn gɨn mangasa Livain dei
(Matyu 9:9-13; Luk 5:27-32)
13 Ezɨ Iesus ua Galilin Dɨpar Akaremɨn mɨriamɨn ghuaghiri. A ghuaghirima, gumazamizir avɨriba izava uari akuvazɨ, a men sure gami. 14  Jo 1:43 Jon 1:43A men sure gamua dɨpar mɨriamɨn ghua Alfiusɨn otarim Livain garima, a gavman danɨngamin dagɨaba isir dɨpenimɨn aperaghav iti. Iesus an gara, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ nan gɨn izɨ.” Ezɨ Livai a baregha, dɨkavigha an gɨn zui. Matyun ziar igharazim kara, Livai.
15 Egha gɨn Iesus Livain dɨpenimɨn ikiava uan suren gumaziba koma api. Ezɨ dagɨaba isir gumazir avɨriba ko arazir kurabagh amir gumazir avɨriba, me uaghan me koma api. Gumazir kamaghɨn amir avɨriba, me uaghan Iesusɨn gɨn arui. 16  Mt 11:19, Lu 15:1-2 Matyu 11:19; Luk 15:1-2Me apavɨra itima, Judan Arazibagh fozir gumazir maba, me uaghan Farisiba, me an ganigha, an suren gumazibar azangsɨsi, “A manmaghsua dagɨaba isir gumaziba ko arazir kurabagh amir gumaziba koma api?” Farisibar arazir avɨriba iti. Gumazamizir men arazibar gɨn zuir puvatɨziba me kamaghɨn gɨnɨghnɨsi, me Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Farisiba kamaghɨn dagɨaba isir gumazibagh nɨghnɨsi, me Romɨn gavman bagha dagɨaba isi. Kamaghɨn amizɨ, me uaghan Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Me kamaghɨn amuava Romɨn gumaziba ko arazir kurabagh ami.
17 Ezɨ Iesus men azangsɨzim baregha kamaghɨn me mɨgei, “Arɨmariaba puvatɨzir gumazamiziba, dokta bagha zuir puvatɨ. Gumazamizir arɨmariaba itibara, me dokta bagha zui. Kɨ Godɨn damazimɨn derazir gumazamiziba bagha izezir puvatɨ. Kɨ gumazamizir arazir kurabagh amibar dɨmasa ize!”
Me God ko mɨkɨmasa dagheba atagharazir arazim bagha
Iesusɨn azangsɨsi
(Matyu 9:14-17; Luk 5:33-39)
18 Ezɨ dughiar mam Jonɨn suren gumaziba ko Farisin suren gumaziba, me God ko mɨkɨmasa dagheba ataghɨrasi. Ezɨ Iesusɨn suren gumaziba dughiar kamɨn apima gumazir maba Iesus bagha izava kamaghɨn an azangsɨsi, “Kar manmaghɨn amizir arazim, Jonɨn suren gumaziba ko Farisibar suren gumaziba, me datɨrɨghɨn God ko mɨkɨmasa dagheba ataghɨrazima, nɨn suren gumaziba God ko mɨkɨmasa dagheba ataghɨrazir puvatɨ?”
19 Ezɨ Iesus men akam ikaragha ghaze, “Gumazir amuimɨn ikiamim, a ia ko ikɨtɨ, ia a bagha izezir gumazibav kɨmtɨ me dagheba ategham, o puvatɨ? Puvatɨgham. A me ko ikɨtɨ me dagheba ataghɨraghan kogham. 20 Me dagheba ataghɨrazir dughiam iti. Gɨn dughiam izɨtɨma gumazir amuimɨn ikiamim, me me dam a inigh mangɨtɨma, dughiar kabar me dagheba ataghɨragham.
21 “Gumazitam inir avɨzir igiatam inigha korotiar ghurimɨn porogha a isamizir puvatɨ. A kamaghɨn damighɨva egh a rutɨ, inir avɨzir igiam ekonegh korotiar ghurim gekuigh, anebightɨma an torim guizbangɨra bar ekevegham. 22 Eghtɨ gumazitam wainɨn igiam inigh, a isɨva asɨzir inir mɨsevir ghuritam guruighan kogham. A kamaghɨn damightɨ, wainɨn dɨpam gɨn buva anangɨva asɨzir inir ghurir kam abightɨ, wainɨn dɨpam nguazim giregham. Eghtɨ wain ko asɨzir inim vɨrara ikuvigham. A kamaghɨn damuan kogham. A wainɨn igiam inigh asɨzir inir mɨsevir igiamra ruigham.”
Iesus Sabatɨn Ekiam
(Matyu 12:1-8; Luk 6:1-5)
23  Lo 23:25 Godɨn Araziba 23:25Egha Iesus Sabatɨn dughiar mamɨn, raizɨn mɨn garir dagher mam wit, an an azenir ekiamɨn torimɨn zui. Ezɨ an suren gumaziba a ko ghuava witɨn ovɨziba isi.§ Nɨ witɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan. 24  Lo 23:25 Godɨn Araziba 23:25Me zuima Farisin maba men ganigha kamaghɨn Iesus mɨgei, “Nɨ gan. Me manmaghsua arazir kam gamuava Sabatɨn arazimɨn gɨn zuir puvatɨ?”
25  1 Samuel 21:6Ezɨ Iesus me ikaragha kamaghɨn mɨgei, “Devit amizir bizim, me an osirizɨma a iti, ezɨ ia ti an ganiz, o puvatɨ? A uan adarazi ko mɨtiriam men azima a bizir kam gami. 26  Wkp 24:9 Ofa Gami 24:9Devit Godɨn Purirpenimɨn aven ghua me ofa damuasa atɨzir bretɨn rubuziba inigha uan adarazi ko me da ame. An da apava, uaghan maba isa uan gumazibagh anɨngizɨma, me uaghan da ame. Dughiar kam Abiatar, ofa gamir gumazibar dapanim itima, Devit bretɨn kaba ame. Judabar arazir kam iti. Bretɨn kaba ofa gamir gumazibaram ada api, gumazamizir kɨniba puvatɨ. Ezɨ Devit, a gumazir kɨnim, egha a bretɨn kaba ame.”
27  Lo 5:14 Godɨn Araziba 5:14Egha Iesus mɨgɨa ghua kamaghɨn me mɨgei, “God gumazamizibar akurvaghasa Sabat atɨ. A Sabat bagha gumazamiziba atɨzir puvatɨ. 28  Mt 12:8 Matyu 12:8Ezɨ Gumazamizibar Otarim a Sabatɨn dughiamɨn Ekiam.”** Nɨ Gumazamizibar Otarimɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

*2:4: Judabar dɨpeniba boksiabar mɨn gari. Dar inogoriba puvatɨgha, egha pɨn barafi. Ezɨ dar mɨriabar azenan adidiaba iti. Dar dɨpenir akɨniba puvatɨ. Me pura nguazim gisɨn dar ingari.

2:5: Lu 7:48

2:5: Luk 7:48

2:7: Jop 14:4, Ais 43:25, 1 Jo 1:9

2:7: Jop 14:4; Aisaia 43:25; 1 Jon 1:9

2:12: Mt 9:33

2:12: Matyu 9:33

2:14: Jo 1:43

2:14: Jon 1:43

2:14: Matyun ziar igharazim kara, Livai.

2:16: Mt 11:19, Lu 15:1-2

2:16: Matyu 11:19; Luk 15:1-2

2:16: Farisibar arazir avɨriba iti. Gumazamizir men arazibar gɨn zuir puvatɨziba me kamaghɨn gɨnɨghnɨsi, me Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Farisiba kamaghɨn dagɨaba isir gumazibagh nɨghnɨsi, me Romɨn gavman bagha dagɨaba isi. Kamaghɨn amizɨ, me uaghan Godɨn damazimɨn derazir puvatɨ. Me kamaghɨn amuava Romɨn gumaziba ko arazir kurabagh ami.

2:23: Lo 23:25

2:23: Godɨn Araziba 23:25

§2:23: Nɨ witɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.

2:24: Lo 23:25

2:24: Godɨn Araziba 23:25

2:25: 1 Samuel 21:6

2:26: Wkp 24:9

2:26: Ofa Gami 24:9

2:27: Lo 5:14

2:27: Godɨn Araziba 5:14

2:28: Mt 12:8

2:28: Matyu 12:8

**2:28: Nɨ Gumazamizibar Otarimɨn mɨngarim gɨfoghsɨ, akɨnafarir kamɨn akɨrangɨn itir Akar Mɨngaribar gan.