5
Nehemia Judabar osɨmtɨziba akɨri
Dughiar maba gɨvazɨ, gumazir avɨriba, uan amuiba sara, me uan namakar Judan itiba pamtem me gimobi. Men marazi ghaze, “E borir avɨriba itima, dagheba en otefe. E damamin dagheba puvatɨzɨ, e arɨmɨghiram.”
Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “Kar dagheba puvatɨzir dughiam. Kamaghɨn amizɨ, e daghebagh ivezasa uan namakabar dagɨar maba pura da ini. Ezɨ me ghaze, e da ikaraghan koghtɨ, me en wainɨn azeniba ko dɨpeniba inightɨ, arazir kam, men bizir e iniziba ikarvagham.”
Ezɨ marazi kamaghɨn mɨgei, “E atrivim bagh takisɨn dagɨaba isɨ a danɨngasa, uan namakaba da dagɨaba pura da ini. Ezɨ me ghaze, e ti dagɨar kaba ikaraghan koghtɨ, me en dagher azeniba ko wainɨn azeniba inigh ivezir kam ikarvagham. Me, en adarazira, me osɨmtɨzir kam e ganɨngi. En boriba uaghan men boriba ko magh ghue. Me ti ghaze, me e gafira? Puvatɨ, e bar magh ghue. E ua tuaviba puvatɨzɨ, en boriba men ingangarir gumazamizibar otifi. Ezɨ e men dagɨaba ikarvaghamin bizim bangɨn, en guivir maba uaghan men ingangarir amizibar otifi. Me uaghan en nguaziba ko wainɨn azeniba ini. Datɨrɨghɨn e uan guiviba ua me iniamin tuaviba puvatɨ.”
Kɨ gumazamizir kabar adarir akam baregha, nan navim bar oseme. Ua Me Ini 22:25; Ofa Gami 25:35-37; Godɨn Araziba 23:19-20Kɨ osɨmtɨzir kam akɨrasa bar deravɨra nɨghnɨsi. Kɨ fo, gumazir dapaniba ko ingangaribar garir gumaziba, osɨmtɨzir kam gami. Egha kɨ kamaghɨn me mɨgɨa ghaze, “Ian aveghbuaba ian dagɨaba ikarvazir dughiamɨn, ia me da dagɨar ekiabara isi.” Kamaghɨn kɨ osɨmtɨzir kam akɨrasa gumazamiziba, bar men diazɨ me iza uari akufa.
Me uari akuvazɨ kɨ kamaghɨn me mɨgei, “Ia bar fo, en gumazamizitaba, ikɨzir igharazimɨn pura ingangarir gumazir kɨnibar ikɨtɨma, e ua me givezɨsɨ pamtem ingar, dagɨar rurir dafabar amuam. Ezɨ datɨrɨghɨn, ia uan namakaba paza me gamua, me ataghizɨ, me pura ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn iti, ezɨ me e givesi.” Kɨ kamaghɨn me mɨgeima, gumazir dapaniba nɨmɨra ikia akatam ikarazir puvatɨ.
Kɨ ghaze, “Arazir ia amizim, derazir puvatɨ. Ia Godɨn atiating egh an apengan ikɨva, arazir aghuibar gɨn mangɨ. Ia kamaghɨn damutɨ, en apaniba dɨbovir akabav kɨman koghɨva, en araziba dɨkabɨnan kogham. 10 Kɨ uan adarazi ko uan ingangarir gumaziba, e gumazamizir kaba ataghizɨ, me pura e da dagɨaba inigha, tuavir kamɨn dagheba ko dagɨaba ini. Kamaghɨn amizɨ, me ua da ikarvaghsɨ me mɨkɨman kogham. 11 En dagɨaba me ua da ikarvaghan markɨ. Me wit ko olivɨn borem ko wainɨn dɨpaba, kar me e da inizir biziba, me ua da ikarvaghan markɨ. Eghtɨ, men nguaziba ko wainɨn azeniba ko olivɨn azeniba ko dɨpenir ia me da iniziba, ia ua me danɨng.”
12 Ezɨ gumazir dapaniba ghaze, “E nɨ mɨkemezɨ moghɨn damu men biziba me danigh, ua me da bizitam inian kogham.”
Ezɨ kɨ ofa gamir gumazibar diazɨ, me izi. Ezɨ kɨ ghaze, “Ia gumazir dapaniba, ofa gamir gumazibar damazimɨn akar gavgavir kam akɨrigh, akar ia amizir kam deravɨra an gɨn mangɨ.” Ezɨ me akar gavgavim akɨri.
13 Ezɨ kɨ uan ivariam gikezir inim fɨrigha a guraguraghizɨ an itir biziba ire. Ezɨ kɨ ghaze, “Gumazitam uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn mangan koghtɨ, God an dɨpenimɨn biziba ko an ingangarimɨn dagheba sara, a da guragureghtɨ, a inir kamɨn mɨn pura ikiam. Mati kɨ inir kam guraguraghizɨ a pura iti moghɨn, gumazir kam biziba puvatɨgh pura ikiam.”
Ezɨ gumazamiziba bar kamaghɨn mɨgei, “Bar guizbangɨra,” egha me Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe. Egha gɨn me akam akɨrizɨ moghɨn me deravɨra bizir kabagh ami.
Nehemia uabɨra uabɨn akurvaghasa nɨghnɨzir puvatɨ
14 Kɨ 12plan azenibar Judan gavmanɨn faragha zuir gumazir dapanimɨn iti. Ezɨ dughiar kamɨn, Atrivim Artaserksis 20plan azenibar atrivimɨn ikia ghua, 32plan azenibar oto. Ezɨ azenir kabar kɨ uan adarazi ko e dagɨar atrivim daghebagh ivezasa anɨngiziba inizir puvatɨ. 15 Gavmanɨn faragha zuir gumazir dapaniba, me nan faragha otogha gumazamiziba osɨmtɨziba me ganɨdi. Me, dughiaba bar dagheba ko wainɨn dɨpaba ko 40plan silvan dagɨaba, me dama da isi. Ezɨ uaghan men ingangarir gumaziba gumazamiziba dɨkabɨri. Ezɨ, kɨ Godɨn atiatia an apengan iti, kamaghɨn amizɨ kɨ arazir kam damuan aghua.
16 Egha kɨ uan adarazi ko, nguazitam givezezir puvatɨ. Kɨ uan gavgavibar da isa, ingangarir gumazibar akuragha, Jerusalemɨn dɨvazimɨn ingari. Ezɨ nan dɨpenimɨn ingarir gumaziba uaghan, ingangarir gumazibar akurvagha dɨvazimɨn ingari.
17 Dughiaba bar 150plan gumaziba iza nan dɨpenimɨn dagheba api. Kar gumazir dapaniba ko Judabar gumazamiziba. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba men gara, uaghan iza nan dɨpenimɨn dagheba api. 18 Ezɨ kɨ isair gumazibav gɨa ghaze, Dughiaba vaghvagh ia bulmakaun vamɨra ko, 6plan sipsipɨn igiar aghuiba ko, tuarir avɨriba ia dav sogh isam. Egh ia dughiar 10plan vaghvagh wainɨn dɨpar avɨriba inigh izɨ. Kɨ fo, Judan gumazamizir avɨriba osɨmtɨzir ekiam iti. Kamaghɨn amizɨ, gumazir dapanim na ganɨngizir dagheba givezamin dagɨaba, kɨ me dama da inian aghua. Kɨ uabɨ uan dagɨabar daghebagh ivesi.
19 O God, kɨ nɨn azangsɨsi, nɨ arazir aghuir kɨ gumazamizir kabagh amizir kam gɨnɨghnɨgh deraghvɨra na damu.

5:7: Ua Me Ini 22:25; Ofa Gami 25:35-37; Godɨn Araziba 23:19-20