6
Gumazir maba Nehemia gasɨghasɨghasa akam akɨri
Ezɨ Senbalat, Tobia, Arebian gumazim Gesem ko en apanir igharazir maba orazi, e dɨvazim agɨvagha an tiar akaba tɨghar dar ingar, dar danganiba dar arɨgham. Kamaghɨn amizɨ Senbalat ko Gesem me na bagha akam amaga ghaze, nɨ izɨ Onon Danganir Zarimɨn nguibar mamɨn ga bativam. Ezɨ kɨ fo, aning na gifaragh na gasɨghasɨghasa. Egha kɨ aning bagha akam amaga ghaze, kɨ ingangarir bar ekiar mam gami, kamaghɨn amizɨ, kɨ izeghan kogham. Kɨ guan gansɨ pura ingangarim ateghtɨ, ingangarir gumaziba ti ingangarim ategh egh ingarighan kogham. Bar puvatɨgham.
Ezɨ me mɨgɨrɨgɨar kamra 4plan dughiabar na bagha anemada. Ezɨ kɨ uaghan amizir mɨgɨrɨgɨar kamra me bagha anemadi.
Ezɨ Senbalat namba 5ɨn dughiamɨn ua na bagha akɨnafarim osirigha, uan ingangarir gumazim ganɨngizɨ an a inigha na bagha ize. Dughiar kamɨn, an akɨnafarir kam, bizitamɨn a noghezir puvatɨ, a pura na bagh anemada. Akɨnafarir kam kamaghɨn mɨgei:
 
“Kɨ Senbalat, kɨ Gesem barazima, a kamaghɨn mɨgei, en boroghɨn itir gumazir maba mɨgɨrɨgɨar mam gamizɨ an oto. Mɨgɨrɨgɨar kam kamakɨn: Nɨ ko Judan gumazamiziba atrivimɨn apengan ikian aghuagha, uari baghvɨra gumazir dapanim amɨseveghtɨ a mɨsoghasa. Bizir kam bagha ia dɨvazimɨn ingari. Egh nɨ uabɨ uabɨ damigh atrivimɨn otoghasava ami. E orazi, Nɨ Godɨn akam inigha izir gumazibav mɨkemezɨ me Jerusalemɨn akam akun mɨkɨm suam, Judaba atrivir mam iti. Kɨ akavsiar kamɨn mɨngarim gɨfoghasa, kamagh ifonge. Kɨ foghtɨ, atrivim uabɨ akar me nɨ mɨkemezir kam baregham. Kamaghɨn amizɨ, ga uaning akuvagh mɨgɨrɨgɨam akɨrigham.”
 
Ezɨ kɨ an akɨnafarim ikaragha ghaze, “Nɨ osirizir akaba guizbangɨn akaba puvatɨ. Nɨ uan nɨghnɨzimɨn da osiri.”
Kɨ fo, me atiatim e danɨngtɨ e ingangarim ategh anegɨvaghan koghasa, me akar kam gami. Egha kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn azai, “Kɨ fo Nɨrara gavgavim na danɨngtɨ, kɨ ingangarim damuam.”
10 Egha gɨn kɨ ghua Semaian gari, a Delaian otarim, Mehetabelɨn igavatarim, a uan dɨpenim ateghan kogham. Egha a kamaghɨn na mɨgei, “Ga fo, apaniba dɨmagarimɨn izɨ nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremegham. Kamaghɨn, ga mangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn Anogoroghezir Danganimɨn mangɨ modogh, tiar akaba aseka.”
11 Ezɨ kɨ an akam ikaragha ghaze, “Kɨ, atiatia ara modir gumazim puvatɨ. Kɨ uabɨn akurvaghsɨ arɨmangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn modoghan kogham. Bar puvatɨ.”
12 Egha gɨn kɨ nɨghnɨgha ghua, egha kamaghɨn fo, Ikiavɨra Itir God akar kam Semaia ganɨngizir puvatɨ. Guizbangɨra, Tobia ko Senbalat mɨgɨrɨgɨar kam damuasa a givese. 13 Aning nɨghnɨgha ghua ghaze, Semaia akam na danɨngtɨ, kɨ mangɨ Dɨpenir kamɨn itir Anogoroghezir Danganimɨn mangɨ arazir kuram damuam. Guizbangɨra, me nan ziam gasɨghasɨgh aghumsɨzim na danɨngasa, a givese.
14 Dughiar kamɨn, kɨ God ko mɨgɨa ghaze, “O God, nɨ nan God, nɨ Senbalat ko Tobia na gamizir arazim gɨnɨghnɨgh, ivezir kuram isɨ aning danɨngigh. Ezɨ uaghan akam inigha izir amizim Noadia ko akam inigha izir gumazir igharaziba, me atiatir nɨghnɨzibar na damuasava ami, kamaghɨn nɨ men arazim gɨnɨghnɨgh ivezir kuram isɨ me danɨngigh.”
Dɨvazir mɨtiar bar gavgavimɨn ingangarim gɨfa
15 E 52plan dughiabar ingara zuima, Elulɨn iakɨnimɨn an dughiar 25plan otozɨma, Jerusalem avɨnizir dɨvazir mɨtiar gavgavimɨn ingangarim gɨfa. 16 Ezɨ kantrin en boroghɨn itiba ko en apaniba orazi, e dɨvazimɨn ingangarim agɨfa. Egha me fo, en God en akurazɨ e ingangarir kam gami. Me uaghan fo, arazir kurar me e damuamiba bangɨn, men ziaba gumazir igharazibar damazimɨn irezɨma me aghumsɨgha atiati. 17-18 Dughiar kam, Judan gumazir dapanir Jerusalemɨn itir maba, Tobia ko navir vamɨra iti. Tobia faragha Sekanian guivimɨn iti, Sekania an Aran otarim. Ezɨ uaghan Tobian otarim Johanan, a faragha Mesulamɨn guivimɨn iti, Mesulam a Berekian otarim. Kamaghɨn amizɨ, dughiar e dɨvazimɨn ingarimɨn, gumazir dapanir kaba Tobian akurvaghasa, a bagha akɨnafariba osirigha, a bagha da amadima, a me ikarvagha akɨnafariba me bagha da amadi. 19 Ezɨ dughiar maba gumazir dapanir kaba iza, Tobian arazir aghuimɨn gun na mɨgei. Egha gɨn kɨ me mɨgeir akaba inigha ghua Tobia mɨgei. Ezɨ Tobia atiatim na danɨngasa akɨnafarir kaba osiravɨra iti.