7
Datɨrɨghɨn dɨvazimɨn ingangarim gɨvazɨma, e an tiar akaba dar danganibar da arɨgha, uaghan Jerusalemɨn tiar akabar ganamin gumaziba mɨsefe. Egha e uaghan Livain gumaziba ko gumazamizir Godɨn ziam fɨva, ighiabar amuamiba sara mɨsevegha, ingangarim isa me ganɨngi. Egha kɨ Jerusalemɨn ganamin gumazir pumuning amɨsefe. Gumazir mam, a nan aveghbuam Hanani, ezɨ mav Hanania a mɨdorozir gumazibar faragha zuir gumazim. Hanania gumazir bar aghuim, a guizbangɨra Godɨn atiatia an apengan itima, an araziba gumazir igharazibar arazibagh afira. Ezɨ kɨ aning mɨgɨa ghaze, “Gua Jerusalemɨn tiar akaba bar mɨzaraghara da kuan markɨ. Gua mɨzuam mangɨtɨ aruem anaboghtɨ ia da kuigh. Eghtɨ nguibamɨn garir gumaziba guaratɨzibar ingangarim gɨvaghtɨ, me tiar akaba pamtemɨn da asegh, egh ainɨn igugunir ruariba dav kɨnigh. Egh bizibar gansɨ uaghan Jerusalemɨn gumazitaba amɨsefegh. Egh ua gumazitaba amɨseveghtɨ, me uaghan uan dɨpenibar boroghɨn dɨvazimɨn gan.”
Israelian ua Jerusalemɨn
izezibar dɨbobonim
(Esra 2:1-70)
Jerusalemɨn nguibam, a nguibar bar ekiam. Ezɨ gumazamizir avɨriba an itir puvatɨ. Egha me uaghan an aven dɨpenir avɨriba tɨghar dar ingaram. Kamaghɨn amizɨ, God nɨghnɨzim na ganɨngizɨ, kɨ gumazir dapaniba ko gavmanɨn ingarir gumaziba ko gumazamiziba bar me akuvagh men ziaba akɨnafarimɨn da osirigham. Kɨ kamaghɨn damuasava amua faragha, Babilon ategha ua Judan izezibar ziabar ganasa, men ziaba itir akɨnafarim buri. Egha a batogha ziar kabar api:
 
Bar fomɨra Atrivim Nebukatnesar Israelian avɨriba inigha Babilonɨn kalabus gatɨ. Ezɨ me azenir avɨribar kalabusɨn iti. Egha gɨn gumazamizir avɨrim Babilon ategha iza, Jerusalem ko Judan danganir mabar iti. Me vaghvagha ua uan inazir afeziabar nguazibar iti. Babilon ategha ua izezibar gumazir dapanibar ziabar kara: Serubabel, Josua, Nehemia, Asaria, Ramia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bikvai, Nehum, ko Bana.
 
Israelian anababar adarazir kalabus ategh uamategh Jerusalemɨn mangamiba, men ziaba ko men dɨbobonim kara.
8-25 Israelian anababar ikɨziba, me Babilonɨn nguibam ategha uamategha uan nguibamɨn izeziba, men ziaba ko men dɨbobonibar kara:
 
Parosɨn ovavir boribar gumaziba, men dɨbobonim 2,172ɨn tu.
Ezɨ Sefatian ovavir boribar gumaziba, 372.
Ezɨ Aran ovavir boribar gumaziba, 652.
Ezɨ Pahatmoapɨn ovavir boribar gumaziba, 2,818. (Me Jesua ko Joapɨn ikɨzimningɨn ovavir boriba.)
Ezɨ Elamɨn ovavir boribar gumaziba, 1,254.
Ezɨ Satun ovavir boribar gumaziba, 845.
Ezɨ Sakain ovavir boribar gumaziba, 760.
Ezɨ Binuin ovavir boribar gumaziba, 648.
Ezɨ Bebain ovavir boribar gumaziba, 628.
Ezɨ Asgatɨn ovavir boribar gumaziba, 2,322.
Ezɨ Adonikamɨn ovavir boribar gumaziba, 667.
Ezɨ Bikvain ovavir boribar gumaziba, 2,067.
Ezɨ Adinɨn ovavir boribar gumaziba, 655.
Ezɨ Aterɨn ovavir boribar gumaziba, 98. (An ziar mam, Hesekia.)
Ezɨ Hasumɨn ovavir boribar gumaziba, 328.
Ezɨ Besain ovavir boribar gumaziba, 324
Ezɨ Haripɨn ovavir boribar gumaziba, 112.
Ezɨ Gibeonɨn ovavir boribar gumaziba, 95.
 
26-38 Kar Judan nguibabar ziaba, gumazir uamategha Judan izeziba, men inazir afeziaba nguibar kaba fomɨra dar ike, ezɨ men ovavir boriba datɨrɨghɨn uamategha izegha dagh apia. Nguibabar ziaba ko gumazibar dɨbobonibar kara:
 
Betlehem ko Netofan nguibamningɨn gumaziba, 188.
Ezɨ Anatotɨn nguibamɨn gumaziba, 128.
Ezɨ Bet Asmavetɨn nguibamɨn gumaziba, 42.
Ezɨ Kiriat Jearimɨn nguibam ko Kefiran nguibam ko Berotɨn nguibamɨn gumaziba, 743.
Ezɨ Rama ko Geban nguibamningɨn gumaziba, 621.
Ezɨ Mikmasɨn nguibamɨn gumaziba, 122.
Ezɨ Betel ko Ain nguibamningɨn gumaziba, 123.
Ezɨ Nebon igharazimɨn nguibamɨn gumaziba, 52.
Ezɨ Elamɨn igharazimɨn nguibamɨn gumaziba, 1,254.
Ezɨ Harimɨn nguibamɨn gumaziba, 320.
Ezɨ Jerikon nguibamɨn gumaziba, 345.
Ezɨ Lot ko Hadit ko Onon nguibabar gumaziba, 721.
Ezɨ Senan nguibamɨn gumaziba, 3,930.
 
39-42 Kar ofa gamir gumazibar ikɨzir uamategha Jerusalemɨn ghueziba, men gumazibar ziaba ko men dɨbobonibar kara:
 
Jedaian ikɨzim, men inazir afeziam Jesua, an gumaziba, 973.
Ezɨ Imerɨn ikɨzimɨn gumaziba, 1,052.
Ezɨ Pasurɨn ikɨzimɨn gumaziba, 1,247.
Ezɨ Harimɨn ikɨzimɨn gumaziba, 1,017.
 
43-45 Ezɨ Livain anabamɨn adarazir uamategha Jerusalemɨn ghueziba, men ziaba ko men dɨbobonibar kara:
 
Jesuan ikɨzim ko Katmielɨn ikɨzimɨn gumaziba, 74. (Ikɨzir kamningɨn inazir afeziam, Hodavia.)
Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn onger akabar faragha zuir gumaziba, 148. (Ikɨzir kamɨn inazir afeziam, Asap.)
Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn tiar akar ekiamɨn garir gumaziba, men ikɨzibar gumaziba, 138. (Men inazir afeziabar ziabar kara: Salum, ko Ater, Talmon, Akup, Hatita, ko Sobai.)
 
46-56 Ezɨ Godɨn Dɨpenimɨn ingangarir gumazir uamategha Jerusalemɨn ghueziba, men ikɨzibar ziabar kara:
 
Siha ko Hasufa, Tabaot,
Keros, Sia, Padon ko,
Lebana, Hagaba, Salmai ko,
Hanan, Gidel, Gahar ko,
Reaia, Resin, Nekoda ko,
Gasam, Usa, Pasea ko,
Besai, Meunim, Nefusesim ko,
Bakbuk, Hakufa, Harhur ko,
Baslut, Mehida Harsa ko,
Barkos, Sisera, ko Tema ko,
Nesia ko Hatifa.
 
57-59 Ezɨ Solomonɨn ingangarir gumazibar ovavir boribar ziabar kara, me uaghan uamategha Jerusalemɨn ghue:
 
Me Sotai ko Soferet ko Perida
Jala, Darkon, Gidel ko,
Sefatia, Hatil, Pokeret, Hasebaim ko Emon.
 
60 Godɨn Dɨpenimɨn ingarir gumazibar ovavir boriba, ko Solomonɨn ingangarir gumazibar ovavir boriba, men dɨbobonim kara, 392.
61-62 Ezɨ Delaian ikɨzim, ko Tobian ikɨzim, ko Nekodan ikɨzim, men gumazibar dɨbobonim, 642. Men nguibabar kara: Telmela, ko Telharsa, Kerup, Adon ko Imer. Gumazir kaba uari uan inazir afeziabar ziabagh fozir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, me deravɨra gumazir dapanibar uari akaghan kogh suam, me guizbangɨra Israelian adarasi, o puvatɨ.
63-64 Ezɨ ofa gamir gumazibar ikɨzir kaba, me ziaba itir akɨnafarimɨn aven gara, dar tongɨn uan inazir afeziabar ziaba buria dar apizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, me deragha uarigh fozir puvatɨ, me guizbangɨra ofa gamir gumaziba, o puvatɨ. Men ziabar kara, Habaia, Hakos, ko Barsilai. Barsilain ikɨzimɨn inazir afeziam fomɨra Gileatɨn Distrighɨn Barsilain ikɨzir igharazimɨn amizimɨn ike. Egha gumazir kam, uan amuimɨn afeziamɨn ziam ini. Gumazir 3plan kabar ikɨziba, uan inazir afeziatamɨn ziatamɨn apizir puvatɨzɨ, gumazir dapaniba ghaze, me ofa gamir gumaziba puvatɨ, me pura gumazir kɨnibar mɨn iti. 65  Godɨn Araziba 33:8Ezɨ Judan gavmanɨn gumazir ekiam God bagha ofa gamir daghebar aman men anogoroke. A ghaze, me pura ikɨ mangɨtɨ ofa gamir gumazitam otogh, Godɨn ifongiam gɨfoghsɨ, Urim ko Tumimɨn dagɨamningɨn satu gikararang egh suam, me guizbangɨra ofa gamir gumaziba, o puvatɨ.
 
66-69 Israelian gumazir uamategha ghueziba bar moghɨra, men dɨbobonim 42,360ɨn tu.* Mɨgɨrɨgɨar otevir kamɨn akar mam datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itir puvatɨ. Ezɨ e garima, mɨgɨrɨgɨar kam mati Esra 2:66-67ɨn voroghɨra ghu. Kamaghɨn ami, fofozir gumaziba ghaze, a ti fomɨra ikegha datɨrɨghɨn itir puvatɨ.
 
Ezɨ men ingangarir gumaziba ko men ingangarir amizibar dɨbobonim, 7,337.
Ezɨ men onger akabar faragha zuir gumazamizibar dɨbobonim, 245.
Ezɨ hoziaba, 736.
Ezɨ kamelba, 435.
Ezɨ donkiba, 6,720.
Ezɨ donkin apuriba ko hoziar amebaba uarir ikia otezir nguziba, me mul dagh arɨsi, egha me 245plan mulba inigha ize.
 
70-72 Egha Israelia iza Godɨn Dɨpenimɨn otivigha, men gumazir dapanir maba, Godɨn Dɨpenim uam an ingarasa uan biziba isa, ofan mɨn puram akurvaghasa ada anɨngi. Me danganir Godɨn Dɨpenim fomɨra itimɨn an ingaram. Gavmanɨn faragha zuir gumazim gol anɨngi, an osɨmtɨzim 8 kilogremɨn tu. Egha 50plan itarir golba, ko 530plan ofa gamir gumazibar korotiaba anɨngi. Ezɨ ikɨziba bar vaghvagha men gumazir dapaniba, 168 kilogrem gol, ko 1,250 kilogrem silva, da anɨngi. Ezɨ gumazamizir igharaziba, 168 kilogrem gol, ko 140 kilogrem silva ko 67plan ofa gamir gumazibar korotiaba anɨngi.
73  1 Eghaghaniba 9:2; Nehemia 11:3Ezɨ ofa gamir gumaziba ko, Livaiba, ko Godɨn Dɨpenimɨn tiar akar ekiamɨn garir gumaziba ko, Godɨn Dɨpenimɨn onger akabar faragha zuir gumazamiziba, ko Godɨn Dɨpenimɨn ingarir gumaziba, ko Israelian gumazamizir igharaziba, me bar moghɨra uan nguibar men inazir afeziaba fomɨra inigha apiazibaram apiaghav iti.
Ezɨ dughiar kamɨn, iakɨnir namba 7 oto.

7:65: Godɨn Araziba 33:8

*7:66-69: Mɨgɨrɨgɨar otevir kamɨn akar mam datɨrɨghɨn Hibrun akamɨn itir puvatɨ. Ezɨ e garima, mɨgɨrɨgɨar kam mati Esra 2:66-67ɨn voroghɨra ghu. Kamaghɨn ami, fofozir gumaziba ghaze, a ti fomɨra ikegha datɨrɨghɨn itir puvatɨ.

7:73: 1 Eghaghaniba 9:2; Nehemia 11:3