Esra Godɨn ziam famin arazibar gumazamizibar akurvasi
8
(Sapta 8--10)
Esra Moses Osirizir Arazibar Akɨnafarim gumazamiziba bagha a dɨbori
1-2 Iakɨnir namba 7ɨn an dughiar faragha zuimɨn, Israelian gumazamiziba bar Jerusalemɨn nguibamɨn iza, Dɨpaba Isir Tiar Akamɨn uari akuvir danganimɨn uari akufi. Egha Moses Osirizir Arazibar Akɨnafarim inigh izasa ofa gamir gumazim Ezra, an azai. A Judan Arazibagh fozir gumazibar mav. Akar kam fomɨra Ikiavɨra Itir God Israelia bagha a isa Moses ganɨngizɨ, an an osirizɨ an akɨnafarimɨn iti. Dughiar kamɨn, gumazamiziba ko borir akaba baraghamin fofozim itiba, me bar foghasa iza uari akufa. Ezɨ Esra Akɨnafarir Kam inigha me uari akuvi naghɨn ghu.
Egha a bar mɨzaraghara, me Dɨpaba Isir Tiar Akamɨn boroghɨn tugha, gumaziba ko amiziba ko boriba bagha akar kam dɨbora ghua aruer arɨzimɨn tu. Ezɨ me kuariba arigha Moses Osirizir Akar Gavgavibar Akɨnafarir kam barasi.
Me faragha ter ararir maba inigha Esra tuiv akam dɨponasa osazarir mamɨn ingari. Kamaghɨn amizɨma Esra datɨrɨghɨn a gisɨn tugha akam dɨponasa. Dughiar kamɨn, gumazir maba an agharir guvimɨn tuivighav iti, men ziabar kara: Matitia, Sema, Anaia, Uria, Hilkia, ko Masea. Ezɨ igharazir maba an agharir kɨriamɨn tuivighav iti, men ziabar kara: Pedaia, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sekaraia, ko Mesulam.
Osazarir a tuzir kam, a mong pɨn iti, eghtɨ gumazamiziba deragh an gantɨ, an akar kam dɨponam. Me an garima, an Akɨnafarim tuima, me bar moghɨra dɨkavigha tuifi. Ezɨ Esra ghaze, “E Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fam. A Godɨn Bar Gavgavir Ekiam Itim.”
Ezɨ me bar aghariba fegha ghaze, “Bar guizbangɨra! Bar guizbangɨra.” Egha me iteviba apɨrigha dapaniba avigha guaba nguazimɨn akuigha Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe.
Egha me ua tuivima, Esra akar kam dɨbora an gun me mɨgeima, Livaiba akar kamɨn mɨngarimɨn gun me geghari. Livaibar ziabar kara: Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akup, Sabetai, Hodia, Masea, Kelita, Asaria, Josabat, Hanan, ko Pelaia.
Ezɨ Esra Godɨn Akɨnafarir kam a dɨbori, ezɨ Livaiba aghumra akam gighɨ an mɨngarim abɨghtɨ, gumazamiziba fogham.
Gumazamizir kaba Akɨnafarir kamɨn aven itir akam baregha, men naviba bɨghizɨ me aziava arai. Ezɨ gavmanɨn faragha zuir gumazim Nehemia ko, ofa gamir gumazim Esra ko, Livain anabamɨn gumazir men sure gamiba, me gumazamizibav gɨa ghaze, “Kar Ikiavɨra Itir God, ian God, a baghavɨra itir dughiar ekiam. Kamaghɨn amizɨ, ia naviba osemegh arangan markɨ.”
10 “Ia uan dɨpenibar mangɨ, isar ekiabar amu asɨzir aghuiba ko wainɨn isɨngtɨzim amɨ. Egh daghetaba ko wainɨn taba isɨ gumazir dagheba puvatɨzibar anɨng. Kar Ikiavɨra Itir Godɨn dughiar ekiam, kamaghɨn ian naviba osɨman markɨ. Ikiavɨra Itir God bagha bar akongezir arazim, a gavgavim ia danɨngam.”
11 Ezɨ Livaiba gumazamizibar tongɨn aruava, me mɨgɨa navir amɨrizim me ganɨdi. Me ghaze, “Kar Godɨn dughiar ekiam. Kamaghɨn, ia naviba osɨman markɨ, egh nɨmɨra ikɨ navir amɨrizim ikɨ.”
12 Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba uan dɨpenibar ghuegha, apava wainɨn dɨpaba apava, bar akuegha egha dagher naba isa gumazir dagheba puvatɨzibagh anɨdi. Me datɨrɨghɨn Godɨn Akamɨn mɨngarir kam gɨfo, egha me bizir kabagh ami.
Averpenibar Ikiamin Dughiar Ekiam
13 Amɨmzaraghan, Israelian ikɨziba bar dar gumazir dapaniba ko ofa gamir gumaziba ko Livaiba, me Godɨn Arazibar aven Akar Gavgavibar mɨngarim gɨfoghasa Esra bagha zui. 14 Ikiavɨra Itir God fomɨra Israelia bagha uan Araziba isa Mosesɨn agharim gatɨzɨ, ana da osiri. Me datɨrɨghɨn Moses Osirizir Arazibar gari, akar mam an aven iti. Akar kam kamaghɨn, iakɨnir namba 7 otoghtɨ, dughiar kam otoghtɨ Israelia bar averpenibar aven ikɨ, egh Averpenibar Ikiamin Dughiar Ekiam damuam. 15  Ofa Gami 23:33-43; Godɨn Araziba 16:13-15Kamaghɨn amizɨ, me Jerusalem ko nguibar igharazibar gumazamiziba bagha akam amaga ghaze, “Ia mɨghsɨabar mangɨ olivɨn temebar aghariba ko dar dafariba ko ter guar avɨrir dafarir avɨriba itiba inigh izɨ uari bagh averpenibar ingar. Ia Moses Osirizir Arazibar aven akar kamɨn gɨn mangɨ bizir kabar amu.”
16 Ezɨ gumazamiziba ghua ter dafariba inigha iza uan averpenibar ingari. Marazi uan dɨpenir siriar baravibagh isɨn dar ingari, ezɨ marazi uan dɨpeniba avɨnizir dɨvazibar aven dar ingari, ezɨ marazi Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven dar ingari, ezɨ marazi Dɨpaba Isir Tiar Akam ko Efraimɨn Tiar Akam boroghɨn uari akuva itir danganibar dar ingari. 17 Gumazamizir Babilon ategha uan nguibamɨn izeziba, me bar uari bagh averpenibar ingara egha dar iti. Bar fomɨra Nunɨn otarim Josuan dughiamɨn, Israelia kamagh garir averpenibar ingarigha, dar aven ikia isar kam gami. Ezɨ Josua aremezɨma, me gɨn arazir kam uam a gamir puvatɨ. Israelia datɨrɨghɨn uam arazir kam gamua men naviba bar akonge.
18 Egha me 7plan dughiabar isar kam gami, an dughiar farazimɨn ikegha ghua dughiar abuananamɨn, Esra Godɨn Arazibar Akɨnafarimɨn aven akaba dɨbori. Ezɨ dughiar namba 8 otozɨ, me uari akuvagha dughiar kaba agɨvasa, Godɨn ziar ekiam fe, mati bizir a damuasa mɨkemezɨ mokɨn.

8:15: Ofa Gami 23:33-43; Godɨn Araziba 16:13-15