Godɨn Ziam Fer Onger Akabar Akɨnafarim
O
Onger Akaba
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kam, a Israelian Onger Akaba itir akɨnafarim. Onger akar akɨnafarir kamɨn itir maba, me Jerusalemɨn nguibamɨn ikia Godɨn Dɨpenimɨn da bange. Ezɨ onger akar kabar maba, gumazamiziba uari osɨmtɨziba ikia, Godɨn ziam fer dughiamɨn dar gun mɨgei.
En ganganimɨn, gumazir avɨriba ti onger akar kaba dughiar vamɨran da osirizir puvatɨ. Me dughiar igharaz igharazibar kamagh ami. Ezɨ gɨn gumazir igharaziba da akuvagha akɨnafarir vamɨra gami.
Onger akar kaba ko God ko mɨgeir arazir kaba, dar nɨghnɨzir avɨriba iti. Akɨnafarir kamɨn aven akar kaba iti:
onger akar Godɨn ziam feba,
ko uan arazir kuraba bagh God ko mɨkɨmtɨ a da gɨn amangamin akaba,
ko osɨmtɨziba ko mɨzaziba izir dughiamɨn, akurvazim bagha God ko mɨgeir akaba,
ko atrivim amɨsɨvamimin dughiar ekiabar onger akaba,
ko nɨghnɨzir gavgavimɨn gun Godɨn mɨkɨmamin ighiaba,
ko onger akar God mɨnamamiba,
ko uan navir kuraba ko osɨmtɨziba agɨvsɨ God ko mɨgeir arazim,
ko God ko mɨkɨmtɨ an apanibagh asɨghasɨghamin arazim,
ko onger akar gumazamiziba da baragh dar mɨgɨrɨgɨabar gɨn mangamiba.
God ko mɨgeir arazir kaba ko onger akar kaba, da gumazamiziba e itir ikɨrɨmɨrir kam bar ada avaragha dar gun mɨgei. En dughiar e bar akongeziba iti, en dughiar e osɨmtɨziba isiba iti. En dughiar e igiabara itiba iti, en dughiar e ghuramiba iti. E dughiar mabar arei, egha dughiar mabar en naviba dera. Onger Akabar Akɨnafarir kam, a ikɨrɨmɨrir e datɨrɨghɨn itir ikiamin dughiaba ko magh ghu, egha fomɨra iza datɨrɨkɨn onger akar kaba Godɨn gumazamizibar nɨghnɨziba gavgavim dagh anɨga, egha men ikɨrɨmɨrimɨn men akurvasi.
Akɨnafarir namba 1* Hibrun akamɨn aven, me Onger Akabar Akɨnafarimɨn 5plan otevibagh ami, me dar bora ghaze, 5plan akɨnafariba.
1
(Onger Akaba 1--41)
Godɨn damazimɨn derazir gumazamiziba ko, gumazamizir arazir kurabagh amiba
Onger Akaba 26:4; Aghuzir Akaba 14:15Gumazamizir kamaghɨn amiba, me bar akongegh:
me gumazamizir arazir kurabagh amibar akaba baragha men gɨn aruir puvatɨgha,
tuavir gumazamizir kuraba zuiba, me men gɨn zuir puvatɨgha,
Godɨn akaba batogha da dɨpovir gumazamiziba ko, apiaghirir puvatɨ.
Josua 1:8; Onger Akaba 119:1; 119:35; 119:47; 119:92Gumazamizir kaba, bar Ikiavɨra Itir Godɨn Arazibagh ifongegha,
dɨmagariba ko aruebar dar gara pamtem dagh nɨghnɨghavɨra iti.
Aisaia 3:10; Jeremaia 17:8; Esekiel 47:12Me mati temem, me dɨpar mɨriamɨn anekara.
A uan dughiamra bava, dafariba mɨdir puvatɨ.
Kamaghɨra, bizir me amiba bar, da deraghavɨrama otifi.
 
Ezɨ gumazamizir arazir kurabagh amiba, me kamaghɨn ikian kogham.
Bar puvatɨ.
Amɨnim raizɨn mɨsevibagh ivarazɨ da zui moghɨn, bizir me amiba deragh otivan kogh,
dagheba dar puvatɨgh pura mangam.
Kamaghɨra, gumazamizir arazir kurabagh amiba,
God uan kotiamɨn me batuegh ivezir kuram me danɨngtɨ,
me Godɨn damazimɨn derazir gumazamizibar saghon ikiam.
 
Jon 10:14; 2 Timoti 2:19Guizbangɨra, gumazamizir Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn deraziba,
a me geghuv deragh men ganam.
Eghtɨ gumazamizir arazir kurabagh amiba,
me bar ikuvigh ovegham.

*^ Hibrun akamɨn aven, me Onger Akabar Akɨnafarimɨn 5plan otevibagh ami, me dar bora ghaze, 5plan akɨnafariba.

1:1: Onger Akaba 26:4; Aghuzir Akaba 14:15

1:2: Josua 1:8; Onger Akaba 119:1; 119:35; 119:47; 119:92

1:3: Aisaia 3:10; Jeremaia 17:8; Esekiel 47:12

1:6: Jon 10:14; 2 Timoti 2:19