Rut Boasɨn azenimɨn dagheba buri
2
(Sapta 2)
Rut mangɨ dagheba buriasa
Dughiar kamɨn, Boas a gumazir aruar bizir avɨriba itir mam, a Naomin par ovengezim Elimelekɨn adarazir mav.
Ofa Gami 19:9-10; Godɨn Araziba 24:19Ezɨ Rut kamaghɨn Naomi mɨgei, “Nɨ nan amamangatɨghtɨ, kɨ azenibar mangɨ balin ovɨzibagh eghuvam. Ingangarir gumaziba dar akora da arɨki. Egh me ifueghtɨ, kɨ men gɨn mangɨva, da inigh izam.”
Ezɨ Naomi kamaghɨn a mɨgei, “Nan guivim, a dera, nɨ mangɨ.” Ezɨ Rut azenibar ghua ingangarir gumazibar gɨn ghua balin ovɨziba izi. Dughiar kam Rut a fozir puvatɨ, kar Boasɨn azeniba, a Elimelekɨn adarazir mavɨra.
Boas arazir aghuimɨn Rut gami
Dughiar kamra Boas Betlehem ategha iza uan ingangarir gumaziba batogha ghaze, “Ikiavɨra Itir God ia ko iti.” Ezɨ me a ikaragha ghaze, “Ikiavɨra Itir God deragh nɨ damu.”
Ezɨ Boas iza men garir gumazir dapanimɨn azara, “Amizir munam, a ikɨzir manamɨn amizim?”
Ezɨ an ingangarir gumaziba ghaze, “Kar Moapian amizim a Naomi ko kantri Moapɨn ikegha ize. A ingangarir gumazibar gɨn mangɨ balin ikɨzir me ikegha gɨvaziba, an adar tighɨn mangɨ balin ovɨziba iniasa, nan azai. A mɨzaraghara ingara ghua datɨrɨghɨn. A dughiar otevimra avughsasa ghua averpenimɨn aperagha avughsi.”
Ezɨ Boas kamaghɨn Rut mɨgei, “Nan guivim, nɨ nan azenimɨn kaghɨra ikɨ, egh ua bagh balin ovɨzibagh eghuv. Gumazir igharazitamɨn azenimɨn mangan markɨ. Nɨ nan ingangarir amiziba ko kaghɨra ikɨ. Nɨ ingangarir amizibar gan, me ingara ghua managh tu nɨ merara gɨn mangɨ. Kɨ nɨ bagha ingangarir gumaziba akar gavgavim me ganɨngi. Me arazir kuratam nɨ damighan kogham. Kuarim nɨn pɨrtɨ, nɨ mangɨ mɨner ekiar ingangarir gumaziba dɨpaba tuiziba, dar dɨpatam amegh.”
10 Ezɨ Rut irava nguazimɨn fuagha, uan guam nguazim mɨtuagha irɨghav ikia kamaghɨn Boas mɨgei, “Kɨ kantrin igharazimɨn amizim. Ezɨ nɨ manmaghɨn nan gara na gɨfogha deravɨra na gami?”
11 Ezɨ Boas kamaghɨn a ikara, “Kɨ oregha fo, fomɨra nɨn pam aremezir dughiamɨn, nɨ arazir aghuibar uan asamir amebam gamua iza datɨrɨkɨn. Kɨ fo, nɨ uan amebam ko afeziam ko uan nguibam ategha iza gumazamizir nɨ fomɨra fozir puvatɨziba ko iti. 12 Nɨ arazir aghuim gamizir bizim, Ikiavɨra Itir God nɨ ikaragh ivezir aghuim nɨ danɨng. Guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, Israelian God nɨ geghuv nɨ avaragh nɨn ganasa nɨ ifonge, kamaghsua nɨ a bagha ize. Eghtɨ a deraghvɨra nɨ damuam.”
13 Ezɨ Rut kamaghɨn Boas mɨgei, “Nan ekiam, kɨ nɨn damazimɨn deravɨram oto. Kɨ nɨn ingangarir amizim, kɨ fo, kɨ tong nɨn ingangarir amizibar mɨn itir puvatɨ. Ezɨ nɨ arazir aghuaribar na gamua, nɨmɨra na mɨgeima nan navim bar dera.”
14 Ezɨ damamin dughiam, Boas kamaghɨn Rut mɨgei, “Nɨ izɨ bret tam inigh wainɨn dɨpar mɨsozim darugh anemegh.” Ezɨ Rut ingangarir gumaziba ko aperazɨ, Boas balin tuezir maba a ganɨngi. Ezɨ an apa ghua bar izɨvazɨ dar naba iti.
15 Rut amegha gɨvagha ua dɨkavigha ingarasa zui. Ezɨ Boas kamaghɨn gumazibav gei, “Ia aneteghtɨ a ua bagh balin ikɨzibar boroghɨn ireghav itir balin ovɨzibagh eghuv. Ia akam a gasɨ a mɨkɨman markɨ. 16 Egh ia a bagh balin ikɨzibar aven itir balin agharitaba asigh nguazimɨn dar arɨghtɨ, a ua bagh ada inigh, ia an anogoroghan markɨ.”
Rut ghua bizir otivizibar gun Naomi mɨkeme
17 Ezɨ Rut azenimɨn aven bali isa ghuavɨra itima aruem ghuaghiri. Ezɨ an ada inigha ghua aghorimɨn suiragha dav sozima, balin ovɨziba irima a dagh eghufi, ezɨ dar osɨmtɨzim 10 kilon tu. 18 Egha Rut balin ovɨziba inigha nguibar ekiamɨn ghugha uan asamimɨn aka. Egha dagher nar an apa taghiziba sara a ganɨngi.
19 Ezɨ Naomi Rutɨn azara, “Nɨ managh balin kaba ini? Egha nɨ tinan azenimɨn ingari? Kɨ ghaze, gumazir deravɨra nɨ gamim, God, nɨ deravɨram a damu.” Ezɨ Rut kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Gumazir kɨ datɨrɨghɨn an azenimɨn ingarizim, an ziam Boas.”
20  Ofa Gami 25:25Ezɨ Naomi kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God deragh gumazir kam damu. A uan mɨgɨrɨgɨamɨn gɨn ghuava ariaghireziba ko angamɨra itiba, men apangkuva arazir aghuibar me gami.”
Egha a ua mɨgɨa ghaze, “Gumazir kam e ko ikɨzir vamɨra, egha en akurvazir gumazim.”
21 Ezɨ Rut ua kamaghɨn Naomi mɨgei, “Boas uaghan na mɨgɨa ghaze, ‘Kɨ an ingangarir amiziba ko ingarvɨra ikɨ mangɨtɨ ingangarim gɨvagham.’ ”
22 Ezɨ Naomi kamaghɨn uan asamim mɨgei, “Guizbangɨra nɨ gumazir igharazimɨn azenimɨn ingartɨ me pazɨ nɨ damuam. Kamaghɨn deragham nɨ Boasɨn ingangarir amiziba ko ingar.”
23 Ezɨ Rut Boasɨn ingangarir amiziba ko ingangarim gamua ghuav iti, bali ko wit aghorir ingangarim gɨfa. Ezɨ Rut uan asamir amebam Naomi ko ikiavɨra iti.

2:2: Ofa Gami 19:9-10; Godɨn Araziba 24:19

2:20: Ofa Gami 25:25