Boas arazir aghuim Rut gami
3
(Sapta 3)
Naomi Rut bagh patamɨn apighasa
Dughiar man Rutɨn asamim Naomi kamaghɨn a mɨgei, “Nan guivim nɨ oragh, kɨ nɨ bagh gumazitamɨn apightɨ a nɨn ikɨ, deragh nɨn gantɨ nɨ deravɨra ikiam. Gumazir kam Boas, en ikɨzimra. Nɨ an ingangarir amiziba ko ingari. Nɨ oragh, a dɨmangan balin iniba kua dar dagheba isir danganimɨn mangɨ ingaram. Nɨ mangɨ ruegh uan mughuriar aghuim zuir borem uabɨ daghuigh. Egh korotiar aghuim arugh, egh balin iniba kua dar dagheba isir danganir kamɨn mangɨ. Nɨ mangɨ an damazimɨn otivan markɨ, nɨ teghtɨ a mar damegh gɨvaka. Egh a dakusɨ mangɨtɨ nɨ ganigh foghɨva, gɨn mangɨ an suanvɨrɨn an aver inim fegh mɨtogh. A gɨn bizir tizim nɨ bagh a damusɨ, a nɨ mɨkɨmam.”
Ezɨ Rut an mɨgɨrɨgɨam ikaragha ghaze, “Kɨ nɨ mɨkemezɨ moghɨra damuam.”
Egha Rut dɨkavigha balin ovɨzibar iniba kua dar dagheba isir danganimɨn ghu. Egha an asamim a mɨkemezɨ moghɨrama ami.
Boas Rutɨn akurvaghasa mɨgei
Dughiar kam Boas amegha gɨvagha deragha uabɨ barasi. Egh dakuasa balin pozimɨn mɨn mɨto. Ezɨ Rut nɨmɨra a bagha ghua an inir avem fegha an suanvɨrɨn mɨto. Ezɨ dɨmagarir arɨzimɨn a ragha iza amizimɨn garima an an suanvɨrɨn irɨghav iti. Ezɨ a bar aguaghfa.
Egha azara, “Nɨ tina?”
Ezɨ Rut ghaze, “Kɨ Rut nɨn ingangarir amizim. Nɨ en ikɨzimɨn aven itir akurvazir gumazim. Kamaghɨn amizɨ, nɨ deravɨra nan gan na damu.”* Rut Boas azangsɨzir akamɨn mɨngarim kamakɨn, a uabɨn gan egh uabɨn akurvaghasa. Israelɨn arazim me amizir odiaribar akurvasi.
10 Ezɨ Boas a mɨgɨa ghaze, “Nan guivim, Ikiavɨra Itir God deravɨra nɨ damu. Apangkuvir arazir nɨ datɨrɨghɨn amir kam, an arazir nɨ fomɨra Naomi gamizim gafira. Gumazir igiar avɨriba iti, marazi biziba iti, ezɨ marazi biziba puvatɨ. Ezɨ nɨ gumazir igiatamɨn ikiasa nɨghnɨzir puvatɨ. 11 Nan guivim atiatingan markɨ. Nguibamɨn aven itir darazi bar nɨ gɨfo, nɨ amizir bar aghuim. Nɨ mɨkemezir biziba kɨ bar dar amuam. 12  Rut 2:20Nɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ nɨn pamɨn ikɨzimra, egh deravɨra nɨ damuamin ingangarim iti. Ezɨ kɨrara puvatɨ, gumazir mam uaghan nan faragha ghua iti, a ingangarir kabar amuam. 13 Nɨ datɨrɨghɨn kagh ikɨ mangɨ, gurum mɨzarakan. Kɨ mangɨ gumazir kam inigh an nɨghnɨzim gɨfogham. A nɨn gansɨ ifuegham, a dera. Egh an aghuagham a uaghan dera, kɨ nɨn ganam. Kɨ guizbangɨra mɨgei, Ikiavɨra Itir God bizir kam gɨfo. Nɨ ua mɨtogh daku mangɨtɨ amɨnim tiragh.”
14 Egha Boas ghaze, “Nguibamɨn gumazamiziba foghan markɨ, nɨ danganir kamɨn ize.”
Ezɨ Rut Boasɨn suanvɨrɨn irɨghav ikia ghua amɨnim bar itima a dɨkafi. Ezɨ gumazitam an ganizir puvatɨ. 15 Ezɨ Boas Rut mɨgei, “Nir dɨpɨzimɨn itim fɨrigh egh mɨtarimɨn mɨn an suiragh.” Ezɨ Rut a mɨkemezɨ moghɨn ami. Ezɨ Boas balin ovɨziba an inim gingezɨ, dar osɨmtɨzim 20 kilon tu. Ezɨ Boas Rutɨn akuragha da isa a gatɨzɨ, Rut ada inigha zui. Egha Boas uamategha nguibamɨn ghu.
Rut bizir otivizibar gun Naomi mɨkeme
16 Ezɨ Rut ghua dɨpenimɨn otozɨ an asamim an azara, “Nan guivim kar nɨrara?” Ezɨ Rut Boas a gamizir bizibar gun uan asamim mɨkeme.
17 Egha Rut ghaze, “Boas kamaghɨn mɨgɨa ghaze, kɨ pura izɨ nɨ bativan an aghua. Kamaghɨn a nɨ bagha balin ovɨzir avɨriba na ganɨngi.”
18 Ezɨ Naomi ghaze, “Nan asamim, nɨ tong orarkegh, Boas pura daperagh ikeghan kogham. A bizir kam bagh ingar mangɨ anekɨrighvɨrama avughsam. Ga pura ikɨ ganam bizir tizimra otivam.”

*3:9: Rut Boas azangsɨzir akamɨn mɨngarim kamakɨn, a uabɨn gan egh uabɨn akurvaghasa. Israelɨn arazim me amizir odiaribar akurvasi.

3:12: Rut 2:20