God Naomi deravɨra a gami
4
(Sapta 4)
Boas Rutɨn gara an akurvasi
Dughiar kam Boas ghua nguibamɨn bizibav geir danganimɨn ghugha, aperaghav ikia gara iti. Egha gari Elimelekɨn ikɨzimɨn gumazim izi. Gumazir kam a faragha an gun Rut mɨkeme. Ezɨ Boas an diagha ghaze, “Aveghbuam, nɨ kagh izɨ daperagh.” Ezɨ a ghuava apera. Egha Boas nguibamɨn itir gumazir aruar 10pla mɨkemezɨ me uaghan iza apiaghav iti.
Ezɨ a uan ikɨzir kam mɨgei, “Nɨ fo, Naomi Moapɨn kantri ategha uamategha ize. Egha datɨrɨghɨn en ikɨzim Elimelek nguazir otevim anemangasa. Ezɨ datɨrɨghɨn nan ifongiam kamakɨn, nɨ bizir kam gɨfogh. Kɨ nɨ mɨgei, nɨ nguazir kam givesɨ a givesegh. Nɨ datɨrɨghɨra en nguibamɨn itir gumazir aruaba ko kagh apiaghav itir gumazamizibar damazimɨn a givesegh. Nɨ aghuagh mɨkɨmtɨ kɨ foka. Nɨrara guizbangɨra nan faragha ikia nguazir kam givezamin ingangarim iti, ezɨ kɨ nɨn gɨn ikia egha uaghan a givezamin ingangarim iti.”
Ezɨ gumazir kam ghaze, “Kɨ a givezam.”
Ezɨ Boas a mɨgɨa ghaze, “Nɨ Naomin nguazim givezegh, egh uaghan Rut inigh an ikiam. A gumazir aremezimɨn amuir odiarim, Moapian amizim. Nɨ kamaghɨn damightɨ, Rut otaritam bateghtɨ borir kam uan afeziar aremezimɨn nguazimɨn ikɨtɨ men ziam nguazir kamɨn ikɨvɨra ikiam.”
Ezɨ an ikɨzim ghaze, “Kamaghɨn kɨ nguazir kam givezeghan kogham. Kɨ uan bizibagh nɨghnɨsi. Kɨ biziba abigh uan boriba ko borir igharaziba sara danɨngan aghua. Nɨ a givesegh kɨ aghua.”
Godɨn Araziba 25:9Bar fomɨra Israelia arazir mam iti. Ikɨzimɨn aven me uarira uan nguaziba anɨga dagh iveza kamaghɨn ami. Gumazir mam uan dagarir asuam suegha mav ganɨdi. Israelia arazir kam gamua egha uan akaba akɨri. Ezɨ gumazir kam Boas mɨgɨa ghaze, “Nɨ uabɨ nguazir kam givesegh.” Egha uan dagarir asuam suegha a ganɨngi.
Ezɨ Boas kamaghɨn gumazir aruaba ko maraziv gɨa ghaze, “Datɨrɨghɨn ia bar uan damazibar ganigha fo, Naomi faragha Elimelek, Kilion ko Malonɨn bizibar suira, ezɨ datɨrɨghɨn kɨ Naomin dafarimɨn bar adagh ivese. 10 Egh uaghan kɨ Rut inigh an ikiam, a nan amuim a Moapian amizim. A faragha Malonɨn ikezɨ Malon areme. Eghtɨ Malonɨn nguazir asɨzim an adarazir dafarimɨn ikiam. Eghtɨ aremezir gumazim, an nguibamɨn iti darazi an ziam gɨnɨghnɨghvɨra ikiam. Ezɨ datɨrɨghɨn ia uan damazibar bizir kɨ amizir kamɨn ganigha a gɨfo.”
11  Jenesis 29:31Ezɨ gumazir aruaba ko, me ko itir gumaziba ghaze, “Guizbangɨra e oregha uan damazibar gani. E kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn azangsɨgha ghaze, ‘God amizir nɨn dɨpenimɨn izamin kam deragh a damu, egh a damightɨ a Lea ko Reselɨn mɨn borir avɨriba batam. E fo, aning borir avɨriba batezɨ Israelɨn itir adarazir dɨbobonim ghuavanabo. Eghtɨ nɨ uabɨ Efratan adarazir aven gumazir ekiamɨn mɨn otogh, Betlehemɨn nguibamɨn aven ziar ekiam iniam. 12  Jenesis 38:27-30Ikiavɨra Itir God borir avɨriba gua danɨngam. Egh Ikiavɨra Itir God nɨn adarazir amightɨ me Peresɨn adarazir mɨn bar avɨrasemegham, Peres a Juda ko Tamarɨn otarim.’ ”
Rut Naomin igiavotarim bate
13 Ezɨ Boas Rut inigha an iti. Ezɨ Ikiavɨra Itir God deragha Rut gamizɨ, a navim asegha otarim bate. 14 Ezɨ amiziba kamaghɨn Naomi mɨgei, “E Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fe! A igavatarim nɨ ganɨngi. Eghtɨ igavatarir kam, a nɨn ikɨzimɨn aven akurvazir gumazimɨn ikɨ, egh nɨn gan deraghvɨra nɨ damuam. A Israelɨn adarazir aven ziar ekiam iniam. 15 Nɨn asamim bar nɨ gifongezɨ, nɨ uaghan bar a gifonge. Nɨn asamim bar nɨ gifongezɨ moghɨn, nɨn otarir 7pla nɨ gifueghan kogham. Kamaghɨn amizɨ otarir kam, a nɨn akurvagh mangɨ nɨ ghurighamin dughiam a nɨn ganam.”
16 Ezɨ Naomi otarim gifuegha uan apozim gatɨgha deravɨrama a gami. 17 Ezɨ nguibar kamɨn amiziba ghaze, “Naomi datɨrɨghɨn otarim iti.”
Egha me borim ziam, “Obet,” a gatɨ. Ezɨ gɨn Obet Jesin afeziamɨn oto, ezɨ Jesi Devitɨn afeziamɨn oto.
Atrivim Devitɨn inazir afeziaba
18 Kar Peresɨn adarazir ghua Devitɨn tu, men ziabar kara: Peres a Hesronɨn afeziam. 19 Ezɨ Hesron a Ramɨn afeziam, ezɨ Ram a Aminadapɨn afeziam. 20 Ezɨ Aminadap a Nasonɨn afeziam, ezɨ Nason a Salmonɨn afeziam. 21 Ezɨ Salmon a Boasɨn afeziam, ezɨ Boas a Obetɨn afeziam. 22 Ezɨ Obet a Jesin afeziam, ezɨ Jesin a Devitɨn afeziam.

4:7: Godɨn Araziba 25:9

4:11: Jenesis 29:31

4:12: Jenesis 38:27-30