3
Sekaraia irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven ofa gamir gumazibar dapanimɨn gani
Esra 5:2; Akar Mogomem 12:10Egha kɨ irebamɨn mɨn garir bizir mamɨn aven garima, Ikiavɨra Itir God ofa gamir gumazibar dapanim Josua, nan aka. Josua Ikiavɨra Itir Godɨn enselɨn boroghɨn tughav iti. Ezɨ Josuan agharir guvimɨn amadaghan, Satan tughav ikia, a isɨ kotiam darɨghasava ami. Jut 1:9Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Satan mɨgei, “Satan, kɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn atara ghaze, nɨ akatam mɨkɨman kogham! Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Jerusalem gifongezim, kɨ nɨ mɨgɨa ghaze, nɨ nɨmɨra ikɨ. Gumazir kam Josua, kɨ uam a ini, a mati gumazim aviradiar avim isim inigha anemunge.”
Kɨ garima, Josuan korotiam bar pughpurizima a enselɨn boroghɨn tughav iti. Ezɨ enselɨn kam, enselɨn an faragha tuivighav itibav gɨa ghaze, “Ia korotiar pughpurir an aghuiziba suegh.” Egha a Josua mɨgɨa ghaze, “Nɨ oragh. Kɨ nɨn arazir kuramɨn osɨmtɨzim ko, korotiar pughpurir kaba suegha gɨfa. Kɨ datɨrɨghɨn korotiar igiaba nɨ danɨngam.” Kɨ kamaghɨn mɨgei, “Kamaghɨn ti deragham, me inir zuruzitam inigh Josuan dapanim gighuigh a ikegh.” Ezɨ kɨ mɨkemezɨ moghɨn, me ami. Ikiavɨra Itir Godɨn ensel an boroghɨn itima, enselɨn igharaziba korotiar igiaba Josua gazui.
Ezɨ gɨn Ikiavɨra Itir Godɨn ensel kamaghɨn Josua mɨgei, “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, nɨ nan Akar Gavgavibar gɨn mangɨva, ingangarir kɨ nɨ danɨngamiba nɨ bar dar amutɨ, kɨ nɨ ateghtɨ nɨ nan Dɨpenim ko, bizir nan ziam feba nɨ dar ganam. Egh kɨ nɨ ateghtɨ, nɨ enselba ami moghɨn, nan boroghɨn izam. Jeremaia 23:5; 33:15; Sekaraia 6:12Ofabagh amir gumazibar dapanim Josua, nɨ oragh. Ezɨ ia ofa gamir gumazir igharaziba, ia uaghan oragh. Ia mati bizir aghuir gɨn otivamibar ababanir gumaziba. Ia oragh. Kɨ uan ingangarir gumazim amadaghtɨ a izam, an ziam Temer Ghuzir Igiam. Sekaraia 4:10Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ dagɨar aghuir mam inigha Josuan boroghɨn anetɨ. Dagɨar kam, a 7plan damaziba iti. Eghtɨ dagɨar kam gisɨn, kɨ akatam osirigham. Egh kɨ dughiar vamɨran, nguazir kamɨn arazir kurabar osɨmtɨzim gɨn amangam. 10  Maika 4:4Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ ghaze, dughiar kam otoghtɨma, ia vaghvagh uan namakaba inigh izɨ ia ko ikiam. Eghtɨ me ia ko wainɨn azenibar daperagh fighɨn temebar apengan ikɨ, avughsɨ deraghvɨra ikiam.”

3:1: Esra 5:2; Akar Mogomem 12:10

3:2: Jut 1:9

3:8: Jeremaia 23:5; 33:15; Sekaraia 6:12

3:9: Sekaraia 4:10

3:10: Maika 4:4