2
Sekaraia ingangaribagh amir benir ababanim, irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven an gari
Kɨ kogha irebamɨn mɨn bizir mamɨn garima, gumazir mam ababanibagh amir benir mamɨn suira. Ezɨ kɨ an azara, “Nɨ managh zui?” Ezɨ a kamaghɨn na ikara, “Kɨ Jerusalemɨn ababanim damuva, an arozim ko, an ekiam gɨfoghasa zui.”
Ezɨ kɨ garima, enselɨn faragha na mɨgeim zuima enselɨn igharazim iza a batogha, kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ ivegh mangɨ gumazir igiar munam mɨkɨm suam, ‘Gumazamiziba ko, asɨzir avɨriba bar avɨrasemegham, kamaghɨn amizɨma, me Jerusalemɨn dɨvazibar bɨribar ingaran iburagham. Aisaia 26:1; 60:19; Sekaraia 9:8; Akar Mogomem 21:23Eghtɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ uabɨ deragh an ganam, mati kɨ bɨrir avimɨn mɨn an dɨvazim aghuigham. Egh kɨ an aven ikɨ, an angazangarim ko gavgavimɨn mɨn ikiam.’ ”
God Judabar diazɨma me uamategha uan nguazimra ize
6-7 Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba kamaghɨn me mɨgei, “Ia izɨ! Ia izɨ! Kɨ fomɨra tintinibar ia aghamsɨghizɨ, ia nguazir kamɨn danganiba bar dar ghue. Ezɨ datɨrɨghɨn, ia kalabusɨn itiba, ia Babilonɨn nguibar ekiam ategh arɨ ua Saionɨn izɨ. Ia dɨkavigh zuamɨra izɨ!”
Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, uan ziar ekiam bangɨn gavgavim na ganɨga, kantrin pazavɨra an gumazamizibagh amiba, a me mɨkɨmasa na amadagha ghaze, “Tina paza me gami, a paza nan bizir bar pɨn kozim gami.* Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Kɨ uabɨ ivezir kuram me danɨngasava ami, eghtɨ gumazamizir me abɨrazɨ men ingangarir gumazir kɨnibar ikeziba, me dɨkavighɨva, uan apaniba pazavɨra me damuva me da men biziba iniam.” Bizir kam otoghtɨma, me bar fogh suam, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, na amada.
10 Egha Ikiavɨra Itir God ua ghaze, “Ia Saionɨn nguibamɨn gumazamiziba, ia mati nan guivir kɨ ifongezim, ia araghasɨva bar akongezir ighiabar amu. Bar guizbangɨra, kɨ uabɨ izɨ ian tongɨn ikiam. 11  Aisaia 2:2-3; 60:3Dughiar ekiar kɨ ian akurazɨ kamɨn, kantrin avɨribar gumazamiziba Ikiavɨra Itir God bagh izɨ, an gumazamizibar ikiam. Guizbangɨra, kɨ izɨ ia ko ikɨva ian tongɨn ikiam.” Bizir kam otoghtɨ, ia fogh suam, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a uabɨ na amadazɨ kɨ ia bagha ize. 12 Eghtɨ Judaba, Ikiavɨra Itir Godɨn kantrin kamra ikɨ, egh me an damazimɨn bar faraghɨvɨra ikiam. Eghtɨ a bar Jerusalem gifueghɨva, ua bagh anemɨsevegham. A Jerusalem gifongezɨ moghɨn, nguibar ekiatam gifueghan kogham.
13  Habakuk 2:20O gumazamiziba, ia pura ikɨva oragh! Ikiavɨra Itir God dɨkavigha uan Nguibam ategha e bagha izasava ami. Kamaghɨn amizɨ, e bar moghɨra uan akabar kumigh nɨmɨra ikɨva a mɨzuamam.

2:5: Aisaia 26:1; 60:19; Sekaraia 9:8; Akar Mogomem 21:23

*2:8: Hibrun akam deragha akar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

2:11: Aisaia 2:2-3; 60:3

2:13: Habakuk 2:20