Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Sekaraian Akɨnafarim
O
Sekaraia
Akar faragha zuim
Godɨn akam inigha izir gumazim Sekaraia, an Hagai ko ingarir gumazir mam. A uaghan nɨghnɨzir gavgavim Judabar ikia ghaze, Me uamategh Godɨn Dɨpenimɨn ingarigh, arazir aghuibar amuamin gumazamizibar ikɨ. Sekaraia uaghan Godɨn Akamɨn gun mɨgɨa ghaze, God dughiar aghuim damightɨ a me bativam.
Sapta 1--8, an akam inigha izir gumazimɨn akam an iti, a Esekiel ko Danielɨn akɨnafarir akar e gariba, mong a dar mɨrara ghu. Sekaraia irebabar mɨn garir bizibar gari, ezɨ an akaba, akar isɨn zuir avɨriba iti.
Sapta 9--14, a bizir gɨn otivamibar gun mɨgei, kar dughiar God ikɨziba bar dar itir gumazamizibar araziba tuisɨghɨva, egh uaghan God gumazitam amadaghtɨma a izɨ an ingangarim damuam. Akɨnafarir kamɨn akar maba akam inigha izir gumazimɨn akamɨn mɨn, mati Iesus amizir bizir mabar mɨrara ghu.
Sekaraia irebabar mɨn
garir bizibar gari
1
(Sapta 1--6)
Ikiavɨra Itir God ghaze, an gumazamiziba a bagh uamategham
Esra 4:24--5:1; Esra 6:14Darius Persian kantrin atrivim itima, azenir mam gɨvazɨma, an namba 2ɨn azenimɨn, namba 8ɨn iakɨnimɨn, Ikiavɨra Itir God, mɨgɨrɨgɨar kam isava Sekaraia ganɨngi. Sekaraia Berekian otarim, ezɨ Berekia Idon otarim.
A kamaghɨn mɨgɨa ghaze: Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ fomɨra puvɨra ian inazir afeziabar atari. Jeremaia 25:5; Maika 7:19; Malakai 3:7; Luk 15:20; Jems 4:8Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ia mɨkɨmasa na mɨgei: Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, ia na bagh ua izɨtɨ, kɨ ua ia bagh izam, kar Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn mɨgɨrɨgɨaba. Ia uan inazir afeziabar mɨn damu ikian markɨ. Fomɨra Godɨn akam inigha izir gumaziba nan akam me mɨkɨra ghaze, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar itim ghaze, ia pazavɨra itir arazir kuraba ataghɨragh. Ezɨ me na barazi puvatɨgha, nan gɨn izir puvatɨ. Kar Ikiavɨra Itir Godɨn mɨgɨrɨgɨam. Ian ovaviba ko, Godɨn akam inigha izir gumaziba, me datɨrɨghɨn itir puvatɨ, me bar ariaghire. Nan akam inigha izir gumaziba, kar nan ingangarir gumaziba, me nan akaba ko, arazir kɨ ifongeziba isa ian ovavibagh anɨngizɨ, me me baraghan aghuagha osɨmtɨzibar aven zui. Egha gɨn me navibagh iragha fogha ghaze, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, fomɨra mɨkemezɨ moghɨn, en arazir kurar kaba bangɨn ivezir kuram e ganɨngi.
Akam inigha izir gumazim irebamɨn mɨn garir bizimɨn, hoziabar gari
Darius atrivimɨn itima, an namba 2 azenimɨn, egha an namba 11ɨn iakɨnim, kar Sebatɨn iakɨnim, an dughiar 24, Ikiavɨra Itir God mɨgɨrɨgɨar mam irebamɨn mɨn garir bizim na ganɨngi. Kɨ Sekaraia, kɨ Godɨn akam inigha izir gumazir mam, kɨ Berekian otarim, ezɨ Berekia a Idon otarim.* Azenir kam 519, a Krais tɨghar otivamin dughiamɨn fomɨra otozir dughiam, ezɨ an dughiam, 15 Februari. Akar Mogomem 6:2-4Kɨ dɨmangan irebamɨn mɨn garir bizir mamɨn garima, Ikiavɨra Itir Godɨn enselɨn mam, hoziar aghevim gaperagha izi. A iza danganir zarir mamɨn tevsevibar tongɨn tughav itima, an akɨrangɨn hoziar agheviba ko, baghɨraviba dukumiziba koma, ghurghuriba tuivighav iti. Ezɨ enselɨn maba hoziar kabagh apiaghav iti. Ezɨ kɨ azara, “Nan gumazir ekiam, bizir kabar mɨngarim, manmakɨn?” Ezɨ enselɨn na mɨgeim, na ikaragha ghaze, “Kɨ dar mɨngarim nɨ akagham.” 10 Ezɨ enselɨn faragha zuim, a tevsevibar tongɨn tughav ikia na mɨgɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God uan enselɨn kaba amadazɨ, me ghua nguazir oteviba bar dar gari.”
11 Ezɨ enselɨn igharaziba, enselɨn faragha ghua tevsevibar tongɨn tughav itim kamaghɨn a mɨgei, “E nguazim bar a garua garima, nguazimɨn gumazamiziba bar moghɨra osɨmtɨziba puvatɨgha deravɨram apia.” 12 Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn enselɨn faraghavɨra zuim kamaghɨn mɨgei, “O Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, nɨ 70plan azenibar Jerusalem ko, Judan nguibar ekiaba bagha atara navim bar nɨn ikufi. Nɨ bar dughiar manamra ua men apangkuvigham?”
13 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, apangkuvir akaba ko, gavgavim anɨdir mɨgɨrɨgɨaba enselɨn na mɨgeir kam ganɨdi. 14 Ezɨ enselɨn kam, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn akam akunasa na mɨgei: Kɨ ifongiar bar ekiam ko, apangkuvir nɨghnɨzim Jerusalem bagha iti, an ziar mam Saion, a nan nguibar ekiam. 15 Kɨ fomɨra uan gumazamiziba mong men atara, egha Kantrin Igharazibar Gumazamizibav mɨkemezɨ, me iza mɨzazim me gase. Me izava amɨraghavɨra me gasɨghasɨghizir puvatɨ. Me, me gasɨghasɨghamin mɨtaghniam gafiragha bar me gasɨghasɨki. Ezɨ kantrin igharaziba datɨrɨghɨn osɨmtɨziba puvatɨgha deraghavɨra iti. Ezɨ kɨ osɨmtɨzir ekiam men iti. 16 Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God ghaze, Kɨ ua Jerusalemɨn uan apangkuvim men akaghasa izegha gɨfa. Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Me nan Dɨpenimɨn ingarightɨ, a ua Jerusalemɨn tugham. Mati gumazim dɨpenimɨn ingarasa benibar an ababaniba asi moghɨn, me Jerusalemɨn nguibar ekiam, an ababaniba asɨ, egh bar aneghuigham.
17 Ezɨ ensel uaghan kamaghɨn akam akunasa na mɨgɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, An nguibar ekiaba bizir aghuir avɨriba dagh izɨvagham. Eghtɨ gumazamiziba deraghvɨra ikiam. Ikiavɨra Itir God, gavgavim ua Saion danɨngtɨ, a ua tugh gavgavigham. Egh ua baghvɨra uam Jerusalem ginabagham.”
Sekaraia irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven bulmakaun kombar gani
18 Kɨ irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven, bulmakaun komɨn 4plan gari. 19 Egha kɨ enselɨn na ko mɨgeimɨn azara, “Kar manmaghɨn amizir biziba?” Ezɨ a kamaghɨn na ikara, “Komɨn kaba, dar mɨngarim kamakɨn, da Judaba ko, Israelia ko, Jerusalemɨn gumazamiziba gasɨghasɨgha me aghamsɨghizir kantriba.”
20 Egha Ikiavɨra Itir God, 4plan ingangarir gumaziba nan akazɨma, me vaghvagha haman ainbav sozibar suiki. 21 Ezɨ kɨ an azara, “Gumazir kaba tizim damuasa izi?” Ezɨ a kamaghɨn na ikara, “Kantrin pazavɨra Judan nguazim gamua an gumazamiziba aghamsɨghiziba, ingangarir gumazir kaba izɨ, me damutɨ me atiatingtɨ me bar men gavgaviba dɨkabɨragham.”

1:1: Esra 4:24--5:1; Esra 6:14

1:3: Jeremaia 25:5; Maika 7:19; Malakai 3:7; Luk 15:20; Jems 4:8

*1:7: Azenir kam 519, a Krais tɨghar otivamin dughiamɨn fomɨra otozir dughiam, ezɨ an dughiam, 15 Februari.

1:8: Akar Mogomem 6:2-4