2
Godɨn Dɨpenir igiam bar deragham
Darius atrivimɨn itir azenir namba 2ɨn, an iakɨnir namba 7ɨn, dughiar namba 21ɨn, Ikiavɨra Itir God uam akam isa, akam inigha izir gumazim Hagai ganɨngi.* Dughiar kam, a Oktoba 17. God Hagai mɨgɨa ghaze, “Nɨ mangɨ Judabar gumazir dapanim Serubabel Sealtielɨn otarim ko, Josua Jehosadakɨn otarim, a ofa gamir gumazibar dapanim ko, Judan ikiavɨra itir varazira, kamaghɨn me mɨkɨm suam, Esra 3:12; Sekaraia 4:10‘Fomɨra nan Dɨpenimɨn ganganim bar dera, ezɨ ian tarazi ti an ganigha a gɨnɨghnɨghavɨra ikiama? Datɨrɨghɨn ia an gari, a kamaghɨra garavɨra iti o, a pura bizir kɨnimɨn mɨn iti? Ikiavɨra Itir God ghaze, O Serubabel, nɨ tugh gavgafigh. O Josua, Jehosadakɨn otarim, nɨ ofa gamir gumazibar dapanim, nɨ tugh gavgafigh. Ia nguazir kamɨn itir gumazamiziba, ia tuivigh gavgafigh. Guizbangɨra, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, kɨ ia ko iti, kamaghɨn amizɨ, ia dɨkavigh ua ingangarim damu. Ua Me Ini 29:45-46Ia fomɨra Isip ategha azenan izasava amima, kɨ ia ko Akar Gavgavim akɨra ghaze, kɨ ia ko zurara ikiam. Guizbangɨra nan Duam ian tongɨn ikiavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, ia atiatingan markɨ.
Joel 3:16; Hagai 2:21; Hibru 12:26“ ‘Kar Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn mɨgei. Dughiar otevimɨn, kɨ ua overiam ko, nguazim ko, ongarim ko, nguazir mɨdiarimɨn itir bizibagh nobaghnobagham. Aisaia 60:4-9; Daniel 2:44Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Kɨ kantrin igharazibagh nuabaghtɨ me akong, uan bizir aghuir ivezir bar pɨn koziba inigh kagh izɨtɨ, nan Dɨpenim ganganir aghuim damuam. 1 Eghaghaniba 29:14-16Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Kantriba bar dar itir silvaba ko golba, da bar nan biziba. Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Nan Dɨpenir igiar kam an ganganim ko, ziar ekiam bar deragh, nan Dɨpenir ghurim gafiragham. Eghtɨ kɨ bizir avɨriba gumazamizibar anɨngtɨ, me navir amɨrizim ko, dabirabir aghuim ikiam. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn gavgaviba Bar Itim, kɨ mɨkemegha gɨfa.’ ”
God deragh gumazamiziba ko, gumazir dapanim Serubabel, damuam
(Sapta 2:10-23)
Arazir mɨzɨrɨziba gumazamizibar ofabagh asɨghasɨsi
10 Darius atrivimɨn itir dughiamɨn, an azenir namba 2ɨn, iakɨnir namba 9ɨn, an dughiar 24ɨn, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, mɨgɨrɨgɨar mam ua Hagai ganɨngi. Azenir kam 520, an azenir fomɨra Kraisɨn dughiamɨn otozir dughiam, an dughiam Disemba 18. 11 Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn mɨgei, “Nɨ nan azangsɨzir kamɨn mɨngarim gɨfoghfoghsɨ, ofa bagh amir gumazibar azaragh, Moses Osirizir Araziba manmaghɨn mɨgei. 12 Gumazitam, God ganɨngizir ofa gamir asɨzir tuzitam inigh, uan korotiamɨn aven anerugh mangɨtɨ, an korotiar otevitam bretɨn tam o, dagher isamiziba o, wain o, olivɨn borem o, dagher guar igharagha garitam uaghan a seregh mangɨtɨ, dagher kam God baghvɨra ikɨ bar anogoregham o puvatɨgham?” Ezɨ Hagai ghua ofa gamir gumazibar azarazɨ me kamaghɨn mɨgei, “Mamaghɨn puvatɨgham.” Nɨ Ofa Gami 6:25-27ɨn ganigh.
13  Dɨboboniba 19:11-22Ezɨ Hagai ua men azara, “Gumazitam uan dafarim isɨ gumazir kuatam gisɨn datɨgh, gɨn daghebar suiraghtɨ, dagher kaba Godɨn damazimɨn mɨzegham, o puvatɨgham?” Ezɨ ofa gamir gumaziba ghaze, “Are, da mɨzegham.”
14 Ezɨ Hagai kamaghɨn mɨgei, “Ikiavɨra Itir God ghaze, ‘Gumazamizir kaba ko, men kantrin me amir biziba nan damazimɨn kamaghɨra ghue. Men nɨghnɨziba ko, me amir araziba mɨze. Kamaghɨra ofan me ofa gamir dakozimɨn amiba, da bar moghɨra nan damazimɨn mɨze.’ ”
God uan gumazamiziba deragh me damuasa akam akɨri
15 Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God ghaze, “Ia tɨghar nan dɨpenimɨn ingaramin dughiam, faragha ia bativizir biziba ia dagh nɨghnɨgh. 16  Hagai 1:6; 1:10-11; Sekaraia 8:10-12Dughiar kamɨn bizir maba ia batifi. Ia dagher pozir mam aghuasa ghua ghaze, ia 4plan daghevtaribar aghuigham. Ezɨ puvatɨ, ia daghevtarir pumuningrama aghui. Ia ghaze, ia ti wainɨn tengɨn ekiamɨn mangɨgh, 10plan mɨneba tuigham. Ezɨ puvatɨ, ia mɨner 4plara tui. 17 Ikiavɨra Itir God ghaze, Kɨ amɨnir gavgavir fefeim itim ko, arɨmariar kurar mam ko, aisɨn amozir kuram amadazɨ, da izaghirava ian dagher ia oparizibagh asɨghasɨki. Ia bizir kabar gara navibagh ighasa nɨghnɨzir puvatɨ. 18 Datɨrɨghɨn namba 9ɨn iakɨnimɨn, an 24ɨn dughiam ia nan Dɨpenimɨn ingarasa, dagɨar ekiaba isa Dɨpenimɨn apengan ikɨ, gavgavim a danɨngasa da arɨki. Kamaghɨn amizɨ, datɨrɨghɨn ia bizir aghuir kɨ damuamibar ganam. 19 Guizbangɨra, ian dagher dɨpenir ekiar dagheba arɨziba, datɨrɨghɨn witba dar puvatɨ. Eghtɨ ian wainɨn ikarɨziba ko, fighɨn temeba ko, pomigranetɨn temeba ko, olivɨn temeba, da tɨghar bam. Datɨrɨghɨn ikegh mangɨ, kɨ bar deraghvɨra ia damuam.”
Ikiavɨra Itir God, ziar ekiam isɨ Serubabel danɨngam
20 Dughiar kamra, iakɨnir kamran an dughiar 24ɨn Ikiavɨra Itir God, a uam Hagai mɨgei, 21 “Nɨ Judabar gumazir dapanim Serubabel, kamaghɨn a mɨkɨm, ‘Kɨ overiam ko, nguazimɨn itir biziba ua dagh inobagh inobaghasava ami. 22 Kɨ kantrin igharaziba ko, atrivibar gavgaviba agɨvagham, egh karisba ighɨrarightɨ, dar karisbar suizir gumaziba da sara daighiregham. Eghtɨ hoziaba arɨmɨghireghtɨ, men mɨdorozir gumaziba dɨkavigh kaghɨra uan roroabav sogh bar me agevegham. 23 Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, O Serubabel, nan ingangarir gumazim, Sealtielɨn otarim, dughiar kam otoghtɨ, kɨ nɨ inightɨ nɨ guizbangɨra nan ziamɨn gumazamizibagh ativagh men ganam. Kɨ nɨrara amɨsefe, ezɨ nɨ mati nan atrivimɨn ziar ekiam ko, gavgaviba akaghamin ringɨn nan dafarimɨn itimɨn mɨn ikia, gumazamiziba geghuvamin gavgavim iti. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim nan mɨgɨrɨgɨaba kamaghɨra tu.’ ”

*2:1: Dughiar kam, a Oktoba 17.

2:3: Esra 3:12; Sekaraia 4:10

2:5: Ua Me Ini 29:45-46

2:6: Joel 3:16; Hagai 2:21; Hibru 12:26

2:7: Aisaia 60:4-9; Daniel 2:44

2:8: 1 Eghaghaniba 29:14-16

2:10: Azenir kam 520, an azenir fomɨra Kraisɨn dughiamɨn otozir dughiam, an dughiam Disemba 18.

2:12: Nɨ Ofa Gami 6:25-27ɨn ganigh.

2:13: Dɨboboniba 19:11-22

2:16: Hagai 1:6; 1:10-11; Sekaraia 8:10-12