Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Hagain Akɨnafarim
O
Hagai
Akar faragha zuim
Judaba, kantri Babilonɨn kalabus ategha ua Jerusalemɨn izezɨ, Hagai Ikiavɨra Itir God, a ganɨngizir akar kamɨn gun me mɨgei. Me azenir mabar Jerusalemɨn ikia, zuamɨra Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ingarizir puvatɨ. Ezɨ Hagai ko, Godɨn akam inigha izir gumazim Sekaraia, aning Serubabel, ko Josuan, nɨghnɨziba fasa akabar aningɨn mɨgei. Aning Judabar gumazir dapanimning. Eghtɨ aning Godɨn Dɨpenim uam an ingarsɨ Judabar gumazamizibav kemegh, uaghan Godɨn ziam fer arazimɨn arazir kuraba akɨram.
Hagai kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Judaba ingangarir kam damuam, a men akuraghtɨ, me uari ko ingarir arazir kam bar deragham. Eghtɨ Godɨn akar dɨkɨrɨziba, an akam inigha izezir gumaziba mɨkemezɨ moghɨn, da guizbangɨrama otivam. Eghtɨ God bar deragh uan gumazamizibar amutɨ, me dughiar bar aghuarimra ikiam.
God uan Dɨpenimɨn ingarasa gumazamizibav gei
1
(Sapta 1:1--2:9)
God ua uan Dɨpenimɨn ingarasa gumazamizibar avɨsi
Esra 4:24--5:2; Esra 6:14Dughiar kamɨn Darius, Persian kantrin atrivir ekiamɨn itima, an namba 2ɨn azenim. Ezɨ an iakɨnir namba 6ɨn, an aruer faragha zuimɨn aven, Ikiavɨra Itir God mɨgɨrɨgɨam isa, uan akam inigha izir gumazim Hagai ganɨngi. Eghtɨ an akar kam isɨ Judabar gumazir dapanim Serubabel danɨngam, a Sealtielɨn otarim. Egh uaghan akar kam isɨ Jehosadakɨn otarim Josua, a Judabar ofa gamir gumazibar dapanim danɨngam.* Azenir kam 520, an azenir fomɨra Kraisɨn dughiamɨn ikezim, an dughiam Ogas 29. Egha Hagai kamaghɨn aning mɨgɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn mɨgei, ‘Gumazamizir kaba ghaze, “Godɨn Dɨpenimɨn ingaramim dughiam tɨghar maghɨn otivam.” ’ ”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, gumazamizibav kɨmasa mɨgɨrɨgɨaba isa ua Hagai ganɨngi. A ghaze, “Nan gumazamiziba, ia manmaghsua uari bagha dɨpenir bar aghuibar ingara dar itima, nan dɨpenim ikuvigha iti? Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, datɨrɨghɨn ghaze, Ia bizir kurar ia bativir kabar gara nɨghnɨsi o puvatɨ? Godɨn Araziba 28:38-40; Hosea 8:7; Hagai 2:16Ia dagher avɨriba oparigha, dar dagher avɨriba isir puvatɨ. Ia apava izevir puvatɨ. Ia dɨpaba apava, kuariba ian pɨravɨra iti. Ia korotiaba ikia da aghuava, arugharughvɨra ikiam. Gumazir dagɨaba bagha ingara da isiba, da zuamɨra gefi, mati ia da isa dagɨavtarir toriba itibagh azui. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ kamaghɨn ia mɨgei, ia bizir kurar ia bativir kabar gara nɨghnɨsi, o puvatɨ? Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Ia mɨghsɨabar mavanang temeba okegh izighirɨ nan Dɨpenim uam an ingarigh. Eghtɨ nan navir averiam deragh bar akongegham. Egh ia an aven nan ziam fɨtɨ, kɨ uan angazangarim ko, gavgavim saram otogh, ziar bar ekiam iniam.
“Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Ia nan Dɨpenim ataghizɨ a ikuvigha itima, ia uari uan dɨpenibar ingarigha arui. Kamaghɨn amizɨ, ia uan azenibar dagher ekiataba inisɨ damuva avegham. Ia dagher muziarir kaba inigh agheghtɨ, kɨ dagh iveraghtɨ da zuamɨra gevegham. 10 Ian arazir kaba bangɨn, ghuariaba irir puvatɨzɨma dagheba ian azenibar otivir puvatɨ. 11 Kɨ uabɨ amozimɨn anogoroke. Egha kɨ aruer ekiam gamizɨ, a nguazim koma, mɨghsɨaba ko, ian witɨn azeniba, ian wainɨn azeniba, ian olivɨn temeba, nguazimɨn otivava aghuir zuravariba, ian asɨziba, gumazamiziba ko, me oparir dagher guar avɨriba, a bar dagh apongezɨ da mɨsɨngi.”
Gumazamiziba Godɨn akam baregha an gɨn zui
12 Dughiar kamɨn, Judabar gumazir dapanim Serubabel, a Sealtielɨn otarim ko, Josua Jehosadakɨn otarim, a ofa gamir gumazibar dapanim ko, Judan gumazamizir ua izegha aning ko itir vabara, me Ikiavɨra Itir God, men God, an mɨgɨrɨgɨaba baraki. Egha me an akam inigha izir gumazim Hagain mɨgɨrɨgɨaba baregha Ikiavɨra Itir Godɨn atiatingi. Me fo, Ikiavɨra Itir God, anemadazɨma a izi. 13 Ezɨ Hagai, an akam inigha izir gumazim, a kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gun gumazamizibav gei, “Ikiavɨra Itir God ghaze, ‘Kɨ ia koma akam akɨra ghaze, kɨ zurara ia ko ikiam.’ ”
14 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, Judabar gumazir dapanim Serubabel, a Sealtielɨn otarim ko, Josua a Jehosadakɨn otarim, a ofa gamir gumazibar dapanim ko, Judan gumazamizir aning ko itir vabara, men nɨghnɨziba ua da fema, me iza ua Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a men God, me an Dɨpenim ingari. 15 Darius atrivimɨn itir dughiamɨn, an azenir pumuningɨn namba 6 iakɨnimɨn dughiar namba 24ɨn, me ingangarir kam foregha a gami. Azenir kam 520, an azenir fomɨra Kraisɨn dughiamɨn ikezim, an dughiam Septemba 21.

1:1: Esra 4:24--5:2; Esra 6:14

*1:1: Azenir kam 520, an azenir fomɨra Kraisɨn dughiamɨn ikezim, an dughiam Ogas 29.

1:6: Godɨn Araziba 28:38-40; Hosea 8:7; Hagai 2:16

1:15: Azenir kam 520, an azenir fomɨra Kraisɨn dughiamɨn ikezim, an dughiam Septemba 21.