3
Ikiavɨra Itir God Jerusalemian arazir kuraba gɨn amada
O Jerusalem, nɨ ikuvigham.
Nɨn gumazamizibar araziba, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn bar mɨzegha, kurigha bar ikufi.
Me an akaba batogha uan adarazira, paza me gami.
Me Ikiavɨra Itir Godɨn akam barazir puvatɨ,
egha Ikiavɨra Itir God men araziba akɨran me aghua.
Egha nɨghnɨzir gavgavim an ikian aghua,
egha uarir akurvaghasa an azangsɨzir puvatɨ.
 
Men gumazir dapaniba mati laionba, mɨtiriam men azima
me pamten arava aroi.
Ezɨ men gumazir kotiaba tuisɨziba, mati afiar atiaba mɨtiriam puv men azi,
ezɨ me asɨziba apava,
gurumzaraghan bagha agharitam atɨzir puvatɨ.
Godɨn akam inigha izir gumaziba deraghavɨra uan ingangarim gamir puvatɨ,
egha ifaghata gumazamizibagh asɨghasɨghasa pura me gifari.
Ofa gamir gumaziba, me bizir anogorogheziba paza dagh ami,
egha uarira uarir akurvaghasa Godɨn Akar Gavgaviba otavkɨri.
 
Ezɨ Ikiavɨra Itir God Jerusalemɨn ikiavɨra iti.
A guizɨn arazir aghuibaram ami, egha arazir derazir puvatɨziba ana dagh amir puvatɨ.
Mɨzarazibar zurara, a guizɨn uan arazimɨn gɨn ghua,
bar deragha kotiabagh amua, gumazamizibar araziba tuisɨsi.
Egha ingangarir kam ataghɨrazir puvatɨ.
Ezɨ gumazir kurar nguibar ekiar kamɨn itiba,
me guizɨn arazimɨn gɨn zuir puvatɨ,
egha aghumsɨzir puvatɨ.
Bar puvatɨ.
 
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Kɨ kantrin maba bar me agɨfa, egha men nguibar ekiabagh asɨghasɨki.
Ezɨ dar nguibar ekiar dɨvazir gavgaviba itiba ko, dɨpenir ruarir ganganir gumaziba itiba,
da ikuvigha iti.
Gumazitaba nguibar ekiabar itir puvatɨ,
kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba ua nguibar ekiabar aven itir tuavibagh aruir puvatɨ.
Kɨ ghaze gumazamiziba nan arazir kabar gan, nan apengan ikiam,
egh me nan amamangatɨghtɨ kɨ men arazir kuraba akɨram.
Egh kɨ deraghvɨra men sure gamizir biziba, me deragh dagh nɨghnɨghtɨ,
kɨ me gasɨghasighan kogham.
Ezɨ me nan suren akaba barazir pu. Puvatɨ.
Me zuamɨra ua dɨkavigha arazir kurabagh ami.”
 
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn an gɨn zuir gumazamizibav gei,
“Kɨ men atara kamaghɨn uan nɨghnɨzim akɨrigha gɨfa,
kɨ kantriba bar dar gumazamiziba inigh izɨ me akuvagh,
men arazir kuraba ikarvagham.
Eghtɨ nan anɨngagharim avimɨn mɨn nguazir kamɨn danganiba bar dagh asɨghasigham.
Kamaghɨn amizɨ, ia nɨghnɨzir avɨribar amuan markɨ.
Ia Dughiar kɨ kantriba bar dar gumazamiziba isɨ kot darɨghamim bagh pura mɨzuam ikɨ.
 
“Dughiar kamɨn, kɨ kantriba bar dar gumazamiziba mɨgeir mɨgɨrɨgɨabagh iraghtɨ,
da ua igiabar otivigham.
Eghtɨ me mɨgeir mɨgɨrɨgɨaba bar zuegh bar deragham.
Egh me ua aseba ko, mɨkɨman kogham,
me narara mɨkɨmam.
Egh me navir vamɨra ikɨ, nan ingangarim damuam.
10 Nan gumazamizibar marazi tintinimɨn kantrin igharazibar ghue,
ezɨ marazi kantri Itiopian iti,
me ofaba inigh na bagh izam.
 
11 “Nan gumazamiziba,
ia guizbangɨra nan akam batoke.
Eghtɨ kɨ bizir kabar amutɨ da otivamin dughiamɨn,
ian tongɨn itir gumazir uari fa akaba batoziba,
kɨ bar me batuegham.
Eghtɨ ia Jerusalemɨn ikiam, kar nan mɨghsɨam,
egh ia ifaghatɨ ua nan akaba batoghan kogham.
Kamaghɨn amizɨ, ia uamategh Jerusalemɨn izeghɨva,
nɨ ua uan arazir kurabagh nɨghnɨgh aghumsɨghan markɨ.
12 Eghtɨ gumazamizitaba, kɨ me ateghtɨ me Jerusalemɨn nguibamɨn ikiam.
Me bizir avɨriba puvatɨgh guizbangɨra uari dɨkabɨragham.
Egh na bagh izɨ uarir akurvaghsɨ nan azangsɨgham.
13  Akar Mogomem 14:5Israelian ikiavɨra itir varazira, men dɨbobonim bar sufi.
Me arazir kurabar amuan koghɨva, akar ifavaribar amuan kogham.
Me guizɨn akabar amu, egh ifaran kogham.
Me deraghvɨra dapiagh avughsam,
eghtɨ bizitam me damutɨ me atiatingan kogham.”
Bar akongeghamin onger akar mam
14 O Israelian gumazamiziba, ia pamten dɨmɨva ighiabar amu!
O gumazamizir Jerusalemɨn nguibamɨn itiba,
ian navir averiaba deraghtɨ ia bar akuegh mamaghɨra ikɨ!
15  Aisaia 54:14Ikiavɨra Itir God, ia gasɨghasɨghasa mɨkemezir akar kam,
a anegɨvagha ian apanibar agɨrazɨ me are.
Ikiavɨra Itir God, a Israelian atrivim,
a ian tongɨn iti.
Kamaghɨn amizɨ, ia bizitamɨn atiatingan markɨ.
16 O Jerusalem, Dughiam izɨtɨ me nɨ mɨkɨm suam,
Ia Saionɨn gumazamiziba, ia puram akongɨva bizitamɨn atiatingan markɨ.
17  Godɨn Araziba 30:9; Aisaia 62:5; Jeremaia 32:41Ikiavɨra Itir God, a ian God, a ia ko iti.
An gavgavim ian akurazɨ, ia mɨdorozimɨn uan apaniba abɨra.
A ia bagha bar akongegh ighiabar amuam.
Mati gumazamiziba uari akuva Godɨn ziam fa onger akabagh ami moghɨn,
a ia bangɨn pamtem ongam.
Guizbangɨra a bar ia gifonge, ia kamaghɨn nɨghnɨzir kam damutɨ,
a mɨgɨrɨgɨabagh asagham.
 
18 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei,
“Kɨ faragha puv ia gamizɨ, ia nan saghon iti.
Ia fo, ia nan ziam fe puvatɨ,
ezɨ bizir kam ia gamima ia bar aghumsɨki.
Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn ua ia inigh izasa.* Hibrun akam me kagh deragha akamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
19 Dughiar kamra, apanir ia abɨragha paza ia gamiziba,
kɨ me gasɨghasigham.
Ia Israelian tintinibar kantrin igharazibar itiba,
ia mati sipsipba tintinibar ghuezɨ, ian sueba ikufi.
Kɨ ia inigh ua ian nguibamɨn izam.
Ia datɨrɨghɨn igharaz darazir damazimɨn bar aghumsɨki,
ezɨ kɨ ian aghumsɨzim agɨvagh ziar ekiam ia danɨngam.
Eghtɨ nguazimɨn danganiba bar,
dar gumazamiziba ian ziaba fam.
20 Dughiar kamɨn, ia itir danganiba bar,
kɨ ia inigh uamategh ian nguibamɨn izam.
Egh ziar ekiam ia danightɨ,
nguazimɨn gumazamiziba bar ian ziam fam.
Egh Dughiar kamɨn, kɨ ian ingangaribar amutɨ da bar deragh otivam,
eghtɨ ian dabirabim deragham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”

3:13: Akar Mogomem 14:5

3:15: Aisaia 54:14

3:17: Godɨn Araziba 30:9; Aisaia 62:5; Jeremaia 32:41

*3:18: Hibrun akam me kagh deragha akamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.