2
Gumazamiziba navibagh iragh
Ia kantrin kamɨn gumazamiziba,
ia uan arazir kurabar aghumsɨzir puvatɨ.
Ia deravɨra arazir kam gɨnɨghnɨgh,
egh a bagh aghumsɨgh.
Puvatɨghtɨ, Ikiavɨra Itir God uan anɨngagharim akaghtɨ,
ia ikuvigham mati akɨmariba mɨdɨi.
Puvatɨghtɨ, Ikiavɨra Itir God ian ataram,
eghtɨ an adarim avimɨn mɨn ian isiam.
 
Aisaia 1:17; Amos 5:6; 5:14-15Ia gumazamizir uari abɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn apengan itiba,
ia a bagh izɨ a baghvɨra ikɨ.
Egh uari abɨnigh Godɨn damazimɨn arazir aghuibar amu.
Ia kamaghɨn damutɨ, Ikiavɨra Itir God uan anɨngagharim amadaghtɨ
a izɨ arazir kuraba ikarvaghamin dughiam,
ia ti an aven modogh deraghvɨra ikiam.
Judan kantrin boroghɨn itir kantriba Ikiavɨra Itir God me gasɨghasigham
Aisaia 14:29-31; Jeremaia 47:1-7; Esekiel 25:15-17; Joel 3:4-8; Amos 1:6-8; Sekaraia 9:5-7Ikiavɨra Itir God Filistian kantri gasɨghasightɨ,
gumazitam Gazan nguibar ekiamɨn ikian kogham.
Eghtɨ Askelonɨn nguibar ekiam uaghan gumaziba puvatɨgham.
Asdotɨn itir gumazamiziba, apaniba dughiar vamɨran me batuegham,
egh me uaghan Ekronɨn itir gumazamiziba batuegham.
 
O Filistian ongarir dadarimɨn itiba, ia ikuvigham.
Ikiavɨra Itir God ia isa kot gatɨgha gɨfa.
A ia gasɨghasightɨ, ian tav ikian kogham.
Ian nguazir ongarir mɨriamɨn itim, grazir kɨnim a batogham.
Danganir kamɨn sipsipbagh eghuvir gumaziba,
ia uari bagha dɨpenir doziba ko sipsipba ikiamin dɨvazibar ingaram.
Ezɨ Judan ikɨzimɨn ikiavɨra itir varazira, me ian nguazim iniam.
Eghtɨ men sipsipba danganir kamɨn itir grazibar amɨtɨ,
Judaba Askelonɨn nguibamɨn itir dɨpenibar dakuam.
Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, a men God,
a me ko ikɨ me damutɨ
me deravɨra ikiam.
 
Aisaia 15:1--16:14; Aisaia 25:10-12; Jeremaia 48:1-47; 49:1-6; Esekiel 21:28-32; 25:1-11; Amos 1:13-15Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn mɨgei,
“Kɨ Moapɨn kantri ko, Amonɨn kantri barazima,
aning nan gumazamiziba dɨpova akar kurabar me mɨgɨa uari fe.
Me pamten mɨgɨa ghaze,
me Israelia abɨnigh men nguazim inigham.
Jenesis 19:24Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God,
kɨ zurara angamɨra ikia, guizbangɨra mɨgɨa Akar Gavgavir kam gami,
Moapia ko, Amonia me ikuvigham,
mati Sodom ko, Gomora ikuvizɨ moghɨn me ikuvigham.
Eghtɨ ikarɨzir ataghatariba otivigh men nguazim bar anevegham.
Eghtɨ amangsɨzim itir moziba nguibar kamɨn otoghtɨ
a bar ikuvigh kamaghɨra ikiam.
Eghtɨ nan adarazir ikiavɨra itir varazira,
me, me mɨsogh pura men biziba iniva,
men nguaziba iniam.”
 
10 Moapia ko, Amonia uari fava akaba batosi,
egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn gumazamiziba,
me dɨbovir akar kurabar me mɨgei.
Kamaghɨn amizɨ, God me ikaragh pazavɨra me damuam.
11 Ikiavɨra Itir God me damutɨ,
me puvɨram atiatingam.
Kantriba bar, a men asebar amutɨ
da pura bizir kɨnibar mɨn otivam.
Eghtɨ gumazamizir ongarimɨn mɨriamɨn itiba ko, gumazamizir ongarir arighatɨzimɨn itiba,
me uan nguibabara ikɨva
uan teviba apɨr dapaniba avighɨva an ziam fam.
 
12  Aisaia 18:1-7O Itiopian gumazamiziba, ia uaghan
Ikiavɨra Itir God mɨdorozimɨn aven ia mɨsoghtɨ
ia arɨmɨghiram.
 
13  Aisaia 10:5-34; 14:24-27; Nahum 1:1--3:19Ikiavɨra Itir God uan gavgavimɨn Asirian gumazamizibagh asɨghasigham,
kantrin kam a notɨn amadaghan iti.
Egh a men nguibar ekiam Ninive gasɨghasigham.
Eghtɨ nguibar ekiar kam dɨpaba puvatɨzir danganimɨn mɨn otogham,
eghtɨ gumazamiziba ua an ikian kogham.
14 Bulmakauba ko, sipsipba ko, memeba ko, asɨzir atiabara izɨ a dakuam.
Apaniba dɨpenibar itir ter arariba isɨ tintinimɨn da kunigham.
Kamaghɨn amizɨ, dɨpenir kaba bar ikuvigham.
Eghtɨ dɨmagarimɨn kuarazir biariba ko, mɨghɨaba ko, dariaba
da pura izɨ dɨpenir kabar ikɨva
dar dɨpenir akɨniba ko, tiar akaba ko, winduabar dapiagh ikɨva arangam.
 
15 Niniven adarazi nɨghnɨgha ghaze, me gavgavir ekiam iti,
me ikuvighan kogham, kamaghɨn amizɨ, me bar akonge.
Egha me ghaze, men nguibar ekiam a uabɨra kantrin igharazibar nguibar ekiaba, bar dagh afira.
Ezɨ bar puvatɨ.
Bizir kurar kaba Ninive bato.
Ezɨ nguibam ikuvigha kamaghɨra ikia,
asɨzir atiabar danganim gava.
Gumazir an boroghɨn zuiba me atiatiava
dapaniba roava bar an aghua.

2:3: Aisaia 1:17; Amos 5:6; 5:14-15

2:4: Aisaia 14:29-31; Jeremaia 47:1-7; Esekiel 25:15-17; Joel 3:4-8; Amos 1:6-8; Sekaraia 9:5-7

2:8: Aisaia 15:1--16:14; Aisaia 25:10-12; Jeremaia 48:1-47; 49:1-6; Esekiel 21:28-32; 25:1-11; Amos 1:13-15

2:9: Jenesis 19:24

2:12: Aisaia 18:1-7

2:13: Aisaia 10:5-34; 14:24-27; Nahum 1:1--3:19