Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Sefanaian Akɨnafarim
O
Sefanaia
Akar faragha zuim
Dughiar atrivim Josaia Judabar arazir kuraba akɨrizimɨn, Sefanaia gɨn iza Ikiavɨra Itir God a ganɨngizir akabav gei. (Nɨ 2 Atriviba, sapta 22 ko, 23ɨn gan.) Sefanaia ghaze, Judan adarazi arazir kurar me Godɨn ziam fava amiba ataghɨragham. Puvatɨghtɨma, God me bagh osɨmtɨzir ekiam amadaghtɨ a izam.
Sefanaia uaghan mɨgɨa ghaze, kantrin igharazir Judabar apanim gamiba, God uaghan me gasɨghasigham. Eghtɨ Jerusalem uaghan ikuvigham. Eghtɨ gumazamizir navibagh iragha arazir aghuibagh amiba, me deraghvɨra ikiam. Eghtɨ gɨn Jerusalem ua deragh otoghtɨ, gumazamizir Godɨn damazimɨn deraziba an aven ikiam.
Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiam Otogham
1
(Sapta 1--3)
Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiam otoghtɨ, a gumazamiziba isɨ kot darɨgham
2 Atriviba 22:1--23:30; 2 Eghaghaniba 34:1--35:27Emonɨn otarim Josaia, a Judan atrivimɨn itima, Ikiavɨra Itir God akar kam Sefanaia ganɨngi. Sefanaia Atrivim Hesekian anabamɨn oto. Kusi, a Sefanaian afeziam, ezɨ Kusin afeziam Gedalia, ezɨ Gedalian afeziam Amaria, ezɨ Hesekia Amarian afeziam.
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Sefanaia mɨgei:
 
“Kɨ nguazir kamɨn itir biziba bar ada avigha da makunizɨ moghɨn, dagh asɨghasigham,
kar gumazamiziba bar moghɨra, ko asɨziba, ko kuarazir overiamɨn mɨghagha aruiba, ko osirir ongarimɨn aruiba.
Bizir kaba gumazamizibagh amima, me arazir kurabagh ami,
kɨ bar ada agɨvagham.
Eghtɨ tam ua ikian kogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.
 
“Judan gumazamiziba ko Jerusalemɨn gumazamiziba bar moghɨra,
kɨ mɨzazim me gasegham.
Asem Balɨn ziam fer arazimɨn bizir ikiavɨra itir vaghvaziba, ko an ofa gamir gumaziba,
kɨ bar me gasɨghasigham,
eghtɨ gumazamiziba ua me gɨnɨghnɨghan kogham.
Gumazamizir uan dɨpenibar isɨriabar ghuavanaga, aruem ko, iakɨnim ko, mɨkovezibar ziaba feba,
kɨ me gasɨghasigham.
Gumazamizir avɨrim nan ziam fa kamaghɨn mɨgei,
‘E Ikiavɨra Itir Godɨn ziamɨn pɨn an akakagha ghaze, Bar guizbangɨra, e an gɨn zui.’
Ezɨ puvatɨ, me uaghan asem Molekɨn ziam fa ghaze,
‘E asem Molekɨn ziamɨn pɨn akakagha ghaze, Bar guizbangɨra, e asem Molekɨn gɨn zui.’
Kamaghɨn amizɨ, kɨ me gasɨghasigham.
Gumazamiziba akɨrim na gasa, ua nan gɨn zuir puvatɨ,
egha tuavim uarir akakaghasa na bagha iza, nan azangsɨzir puvatɨ.
Kɨ uaghan gumazamizir kabagh asɨghasigham.”
 
Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiam a roghɨra izegha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, ia an boroghɨn izɨ nɨmɨra ikɨ.
Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba me mɨsoghasava ami,
mati gumaziba ofa damuasa asɨzibav sosi.
Egha gumazir igharazibar diazɨ me iza garima,
a uan damazimɨn zuezir arazim damuasa me mɨgei.* Vezɨn kamɨn akar isɨn zuim, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, bizir God damuasa mɨkemeziba, da mati gumaziba God bagh ofa damuasa amizir bizibar dughiam. Me asɨzibav sogha ofabagh ami. Egha me gumazir igharazibar deima me iza me ko uari akuvava asɨzir ofan kaba api. Ezɨ e deragha fozir puvatɨ, akar isɨn zuim, gumazir igharazir kaba, me taia. Gumazir maba ghaze, kar God diazir gumazir izɨ Judabagh asɨghasɨghamiba.
Ikiavɨra Itir God ghaze,
Dughiar kɨ uan gumazamizibav soghamim,
kɨ atrivimɨn gumazir dapaniba ko, atrivimɨn otariba ko, kantrin igharazibar arazibagh amir gumazamiziba,
kɨ me gasɨghasigham.
Dughiar kamɨn, gumazamizir asebar ziaba fa,
uan gumazir ekiamɨn dɨpenim damutɨ a izɨvasa,
me okɨava gumazibav sozi me ariaghiri,
gumazir kaba, kɨ me gasɨghasigham.
 
10 Ikiavɨra Itir God ghaze,
Dughiar kamɨn ia oraghtɨ ararem Osirir Tiar Akar Jerusalemɨn itimɨn ikegh otivam,
eghtɨ azirakam Jerusalemɨn ruaghatevir igiamɨn ikegh otivam.
Egh ia oraghtɨ, mɨghsɨabagh isɨn dɨpeniba irɨ,
pamten tɨngagham.
11 Ia gantɨ, ian gumazir dagɨar ingangaribagh amiba,
me bar arɨmɨghiregham.
Kamaghɨn amizɨ, ia nguibar ekiamɨn danganir zarimɨn ikɨ, bizir kaba baragh aziam.
 
12 Dughiar kamɨn, kɨ lamba inigh Jerusalemɨn averiam buriam.
Gumazir nan arazibagh ifongezir puvatɨziba, me ghaze me uari biziba bar dar amuam.
Me ghaze God pura iti.
A gumazir aghuibar akurvazir puvatɨgha,
gumazir kurabar araziba ikarvazir puvatɨ.
Eghtɨ kɨ gumazir kabagh asɨghasigham.
13  Godɨn Araziba 28:30; 28:38-40; Amos 5:11; Maika 6:15Gumazir kaba, gumazir igharaziba izɨ men biziba okemegh, men dɨpenibagh asɨghasigham.
Me dɨpenir igiabar ingarigh, dar ikian kogham.
Egh wainɨn azenir me opariba,
me dar wainɨn dɨpabar aman kogham.
 
14 Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiam, a roghɨra ize,
egh a bar zuamɨram otogham.
Ikiavɨra Itir God Izamin Dughiar Ekiam, a gumazamizibar amutɨ,
me bar osemegham.
Dughiar kamɨn, mɨdorozir gumazir gavgaviba,
me uaghan atiating pamten arangam.
15 Dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir Godɨn anɨngagharim azenim giram,
eghtɨ gumazamiziba osɨmtɨzir ekiamɨn aven ikɨ men naviba bar ikuvigham,
eghtɨ biziba tintinimɨn ikuvam.
Eghtɨ ghuariaba aruem avaraghtɨ,
mɨtater pɨgha duar dafam otogham.
16 Dughiar kamɨn mɨdorozir sɨgham arangtɨ,
mɨdorozir gumaziba izɨ,
nguibar ekiar dɨvazir gavgaviba itiba ko dɨpenir gavgavir ganganir gumaziba itiba,
me dav sogh pamten mɨkɨm, dɨmɨva arangam.
 
17  Godɨn Araziba 28:29; Onger Akaba 83:10; Jeremaia 9:22Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
Gumazamiziba arazir kurabar na gami,
kamaghɨn amizɨ, kɨ bizir kurar avɨrim damutɨ da me bativam,
eghtɨ me damazir okavɨrɨzibar mɨn punpun, daruamin tuaviba buriam.
Eghtɨ men ghuziba dɨpamɨn mɨn irɨtɨ me arɨmɨghiram.
Eghtɨ men kuaba nguazim gisɨn kurighirɨ mati afiar buariba.
 
18 Dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God uan anɨngagharim akagham,
eghtɨ men gol ko silva tong bar men akuraghan kogham.
Bar puvatɨgham.
An anɨngagharim, avimɨn mɨn otogh nguazimɨn ruaghateviba
bar dar isigham.
A zuamɨram otogh, nguazimɨn gumazamiziba
bar me agɨvagham.

1:1: 2 Atriviba 22:1--23:30; 2 Eghaghaniba 34:1--35:27

*1:7: Vezɨn kamɨn akar isɨn zuim, a kamaghɨn mɨgɨa ghaze, bizir God damuasa mɨkemeziba, da mati gumaziba God bagh ofa damuasa amizir bizibar dughiam. Me asɨzibav sogha ofabagh ami. Egha me gumazir igharazibar deima me iza me ko uari akuvava asɨzir ofan kaba api. Ezɨ e deragha fozir puvatɨ, akar isɨn zuim, gumazir igharazir kaba, me taia. Gumazir maba ghaze, kar God diazir gumazir izɨ Judabagh asɨghasɨghamiba.

1:13: Godɨn Araziba 28:30; 28:38-40; Amos 5:11; Maika 6:15

1:17: Godɨn Araziba 28:29; Onger Akaba 83:10; Jeremaia 9:22