^
1 Jon
Inaiinai Gaiyawa
Eyawa Gumbe Anigimtanwa
Piyu Mame Gumbe Baigan Den Aya
Keriso Anaviyawa
God Usitainawa
Baigan Garagara Aya
Guwawa Natawa Ge Guwawa Uga
God Me Baigan
Anotumat God Usiwa Gumbe
Inaiinai Yaibobot