4
Guwawa Natawa Ge Guwawa Uga
Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Jn 2:18; 2Jn 7Owanaiwa. Guwawa upeba gumbe tate anotumat den aya. Guwawa ag yauya me God gumbe onne go onan, kuiyawa uga propeta obiren dauwag piyu mame gumbe uwaya. 1Ko 12:3Guwawa undag mu Iesu Keriso kwapiwa nu minun uwane taibe wapewa mu God gumbe onamiya. Me gumbe ye yaug anoya me God guwawa meuma go onan. 1Jn 2:18Megara guwawa undag Iesu me God gumbe onne den taibe vemewa, mu God gumbe den onamiya. Mame me Keriso anaviyawa guwawa meuma. Ye anoyana me onivi, sira piyu mame danave wait uwane.
Mat 12:29; 1Jn 5:4-5Utuntainanwa, ye God gumbe oniyana. Ye mu gumbo garawa auyana. Kuiyawa Apan da me ye daneyap wakenewa me kokavitwa, sira apan da me piyu mame danave wakenewa me kusikaren. Jon 8:47; 15:19Mu piyu mame gumbe uwaya, meoya mu piyu anoano meumawa veme, sira piyu mame noiwa anoya. Nu God gumbe onantu. Da bira God yaug anopewa me nu gae wata anope. Megara da bira nu gae wata den anopewa me God gumbe den onne. Mame gumbe nu yaug anota me Guwawa natawa go guwawa uga.
God Me Baigan
Owanaiwa. Baigan garawan ata, kuiyawa baigan me God gumbe onne. Da bira baigan aiviwa me God gumbe yaine, sira God yaug anone. Da bira baigan den aiviwa me God den yaug anone, kuiyawa God me baigan. Jon 3:16God me Usiwa desiromiren baraune onne piyu mame gumbe, nu me gumbe inaiinai autan oya. Mame gumbe God baigan meuma nu gunup toyau nunne. 10  Rom 5:8-10; 1Jn 2:2Mame me baigan. Nu God gumbe baigan etewa onan. Megara God baigan meuma nunne nu gunup, sira me Usiwa baraune onne me kukaeba numawa oya kukaeba anog yankwetan puyowawa ane. 11 Owanaiwa. Wait God baigan anunnewa, nu mina meib baigan garawan atanit di. 12  Jon 1:18Bira da God den di yaune. Megara nu baigan garawan atawa, God nu gunup wakene, sira baigan meuma me nu gunup noidauwape.
13  2Ko 1:22; 1Jn 3:24God Guwawa meuma nunne. Mame gumbe nu yaug anotu God danave wakeete, sira God me nu gunup wakeivi. 14 Nu yautu sira iyayapan toyau munetewa, Mamunwa me Usiwa baraune onne piyu mame Waita Abnawa atanwa oya. 15 Da bira wapewa, “Iesu me God Usiwa,” God me gumbe wakeivi, sira me God gumbe wakeivi. 16 Meoya nu yaug anotu God baigan kokavit nunne, sira nu me gumbe anotumat atu.
God me baigan. Da bira baigan gumbe wakenewa me God gumbe wakene, sira God me gumbe wakene. 17 Mame gumbe, baigan me noidauwane nu gunup. Meoya nu ano yusiwa auta keptete kumiwa apa. Kuiyawa nu piyu mame apa Keriso mina atu. 18 Baigan gumbe a den wakene. Baigan oraiminavit a aug epa aorene. Kuiyawa a me garawa kukaeba gumbe ape. Da bira a aigimpewa, baigan meuma oraiminavit onan.
19 Nu baigan ete. Kuiyawa God namu baigan nunne. 20 Da bira wape, “Ne God gumbe baigan eni,” go me tatawa topaiapewa, me ugaeb atatu. Da bira me tatawa me oma ane yangave yaunewa gumbe baigan den niyapewa, me God me oma den ane yaunewa gumbe oma den ane baigan aivi. 21  Mak 12:29-31Da bira God gumbe baigan apewa, me mina tatawa gumbe meib baigan atanit di. Gwangwan mame Keriso nunne.

4:1: Mat 7:15; 1Te 5:21; 1Jn 2:18; 2Jn 7

4:2: 1Ko 12:3

4:3: 1Jn 2:18

4:4: Mat 12:29; 1Jn 5:4-5

4:5: Jon 8:47; 15:19

4:9: Jon 3:16

4:10: Rom 5:8-10; 1Jn 2:2

4:12: Jon 1:18

4:13: 2Ko 1:22; 1Jn 3:24

4:21: Mak 12:29-31