15
Yoma Greip Ge Naninaniwa
“Ne yoma greip natawa* Yoma mame magawa wareme wain aivinemewa. sira ne Maman me nau abnawa. Mat 3:10Naniwa upeba me natawa den inamiviwa kesiape. Naniwa upeba me natawa inamiviwa me sivisip kwig waribiyape natawa obiren inampe. Ne wait gae guniyap wanawa gumbe ye wait muinyenne oraimina ayana. Ne gunap ande wakeigimiya, sira ne mina ye guniyap ande wakeigimpna. Naniwa mekut oma den ane natawa impe, me yoma greip gumbe waketanit di. Me mina ye ne gunap den wakeyawa ye oma den ane natawa iniya.
Ne yoma greip; ye naninaniwa. Apan ne gunap ande wakeigimpe ipewa, ne me danave wakeigimpna, me matai natawa obiren impe. Ne gunap den wakeyawa ye matai divi da den aya. Mat 7:19; 13:42Da bira ne gunap ande den wakeigimpe ipewa, me naniwa mina aug epa aorepe toyaipe; naninani meiba tam iyam dana emepe igampe. Ye ne gunap ande wakeigimiya sira ne gae neumawa me ye guniyap ande wakeigimpe ipewa, nun divi da imuyep anoenewa nun waya, me matai yempe. Mat 5:16Ye natawa obiren inamiya, ye ne aigowanwa aya. Mame gumbe Maman eyawa aupe.
Maman ne gunap baigan anewa mina, ne ye guniyap baigan yeneni. Gare baigan neuma gumbe ande wakeigimiya. 10  Jon 14:15; 1Jn 2:5Ne gwangwan neuma gumbe ye wakeigimiya ipewa, ye baigan neuma danave wakeya, me gare di Maman gwangwan meuma amarag me baigan meuma danave wakeeni mina. 11 Ne dividivi mame diruina, kuiyawa me degadega neuma ye guniyap wakepe sira degadega yeuma matai kokavit atanwa oya. 12  Jon 13:34Ne baigan yenan anawa mina baigan garagara aya. Mame me Gwangwan neuma. 13  Jon 10:11; 1Jn 3:16Apan da me inaiinai meuma evebaviwa oya barautan, baigan kokawa da mame mina onan. 14  Mat 12:50Ye gwangwan neuma aya ipewa, ye ne owanaiwa. 15 Ne ye nau neuma ene igiyawa sira den watna, kuiyawa nau aivi abnawa me kokawa meuma aiviwa den yaug anone. Megara, ne ye watna owanaiwa, kuiyawa dividivi undag Maman gumbe anonawa wag diruina ye yaug anoene. 16 Ye ne den wagomiya negiyana, megara ne ye wagomiya yenna. Me ye aisiya sira natawa obiren inamigimtan oya, sira Maman dividivi undag ne ivunwa gumbe ye nun wayawa me matai yempe oya. 17  Jon 13:34Baigan garagara aya, mame ne gwangwan neumawa.
Piyu Mame Me Iesu Aigowawa Topai Muneme
18 Piyu mame topaiyempewa, me yaug anoya me namu ne topainedne. 19  Jon 17:14Ye piyu mame imui danewa aupawa, piyu mame ye guniyap baigan niempopo. Megara ye piyu mame meumawa onan. Ne ye piyu mame apa wagomiya yenna. Meoya piyu mame ye topaiyenne. 20  Jon 13:16Ne wana, ‘Nau aiviwa me kokawa onan, megara me ayapan meuma kokavitwa.’ Gae mame ne wanawa imug anoya. Mu ne edawai negiyawa, ye mina edawai yempe. 21 Mu ye mamaib amat aiyempe ne ivunwa oya, kuiyawa mu ne baraunedne onednawa den yaug anoya. 22 Ne den uwag mu gumbo den gae wapopowa, mu kukaeba muma da den wakene. Megara gare mame di mu kukaeba muma oya singui onan. 23  Ruk 10:16Bira da ne topai negiviwa me Maman gaibu topayaivi. 24 Ne daneyap divi da me bira da den anewa den anawa ipawa, kukaeba muma onan. Megara gare mame ne ge Maman irayauyau numa yaveme, sira nu duwam gunup topai nuneme. 25  Sam 35:19; 69:4Mame matadnewa me Gwangwan meuma danave gae divi tenewa me pawatan oya. Gae me mamaib wane, ‘Mu topai negiya, kuiyawa da onan.’
26  Jon 14:26Ne Amat Ayenigimtanwa Abnawa Maman gumbe barautna ompe. Me Guwawa Natawa me Maman gumbe ompewa. Me ompewa nenan taibe wag diruipe. 27 Ye ne gaibu amatog onnewa gumbe wakeete, meoya ye gaibu taibe wag dirumiya.

*15:1: Yoma mame magawa wareme wain aivinemewa.

15:2: Mat 3:10

15:6: Mat 7:19; 13:42

15:8: Mat 5:16

15:10: Jon 14:15; 1Jn 2:5

15:12: Jon 13:34

15:13: Jon 10:11; 1Jn 3:16

15:14: Mat 12:50

15:17: Jon 13:34

15:19: Jon 17:14

15:20: Jon 13:16

15:23: Ruk 10:16

15:25: Sam 35:19; 69:4

15:26: Jon 14:26