14
Iesu Aigowawa Watmemeyamunne
“Nonemagewa den danadawai aupe. God gumbe anotumat aya, me mina ne gunap anotumat aya. Ne Maman gweyave pantut obiren wakeya. Me mina meib onan ipawa, ne wait diruipopo. Ne at yeuma tamibarip atan oya me apa angeni. Jon 12:26Sira ne anekna yenan oya at tamibarip atnawa, ne sira taig onekna sira ne gunap ye waketan oya tam yempna, mame mina ne ampa waketnawa ye mina me apa wakeya. Ye at me ebuwawa yaug anoyana ne ampa angeniwa.”
Iesu Me Ebu Aig Mamawa Gumbe Uwane
Tomas me gumbe wane, “Ayapan, nu den yaug anotu ge ampa agege, meoya nu aninin ebu yaug anoton?”
Jon 11:25; Rom 5:1-2Iesu gara wane, “Ne ebu, natawa sira inaiinai. Ne gunap onanwa, bira da Maman gumbe oma den ane uwape. Jon 8:19Ye ne yaug ano negiyawa ipewa, ye Maman gaibu yaug anoya. Megara gare mame ye Maman yaug anoyana, sira wait me yauyana.”
Pirip me gumbe wane, “Ayapan, Mamagwa toyau nuna, meve nu gunup oma ape.”
Jon 12:45; 1Ko 1:15; Ibr 1:3Iesu gara wane, “Pirip, ne kum yobenut di ye guniyap wakena, megara ge ne den yaug ano negana. Da bira ne yaunednewa me Maman yaune. Divi oya vege, ‘Mamagwa toyau nuna?’ 10  Jon 12:49Ge anotumat den ege ne Maman danave sira Maman ne dananap wakene? Gae ne ye guniyap veniwa me neumawa onan. Maman ne dananap wakenewa me nau meuma warivi. 11  Jon 10:38Ne wana, ‘Ne Maman danave wakena, sira Maman ne dananap wakene.’ Ne wanawa anotumat aya. Go divi anawa gumbe anotumat aya. 12  Mak 16:19-20Ne ye natawa diruieni, da bira anotumat ne gunap apewa, ne nau eniwa me matai ape. Sira me matai dividivi kokavitwa ape, me mame mina onan, kuiyawa ne Maman gumbe angeni. 13  Mat 7:7; Jon 15:16Sira ne ivunwa gumbe divi da oya nun wayawa ne matai atna. Me Usiwa gumbe Maman eyawa autan oya. 14 Ye ivunwa gumbe divi da oya nun wayawa, ne matai me atna.
Iesu Guwawa Iyakaisiyapama Oya Agi Wane
15  Jon 15:10; 1Jn 5:3Ye ne gunap baigan ayawa ipewa, gwangwan neuma ye amaraya. 16  Jon 14:26; 15:26; 16:7Sira ne matai Maman gumbe nun watna, sira me matai amat ayenigimtan abnawa yempe. Me ye gaibu yaibobot wakeigimpe. 17  Jon 16:13Me Guwawa natawa di. Piyu mame oma den ane me aupe, kuiyawa me den yaupe sira den yaug anope. Megara ye me yaug anoyana, kuiyawa me ye gaibu vinivi sira me ye guniyap wakepe. 18 Ne matai tanam mina den yan kweyempna, ne matai yenan sira taig onetna. 19 Kum koni kusi da, piyu mame oma den ane sira yaunekpe, megara ye matai yaunegiya. Kuiyawa ne inaig wakeeni, meoya ye mina meib inaig wakeya. 20  Jon 17:21-23Kum me kumiwa, ye yaug anoya ne Maman gumbe wakena, sira ye ne gunap, ne ye guniyap. 21 Bira da gwangwan neuma aug amarapewa, me apan me ne gunap baigan aiviwa. Apan me ne gunap baigan negiviwa Maman me gumbe matai baigan ape, sira ne mina me gumbe baigan atna, sira me gumbe ne taibe atna.”
22 Meve Judas, me Judas Isukariot onan, wane, “Megara Ayapan, divi oya nu gunup taibe ana, sira piyu mame gumbe diwan den taibe ana?”
23 Iesu gara wane, “Da bira ne gunap baigan atan ape ipewa me ne gae neuma amarape. Meib ape ipewa, ne Maman me gumbe baigan ape, sira nu me gumbe onanta sira me gaibu wakeigimta. 24  Jon 7:16Da bira me ne gunap baigan den aiviwa me gae neuma den amaraivi. Gae mame anoenewa me ne gae neumawa onan, me Maman me ne baraunedne onednawa me gae meumawa.
25 Ne guniyap ande wakenave, dividivi undag mame ne ye guniyap wana. 26 Megara Amat Ayenigimtanwa Abnawa, Me Guwawa Iyakaisiyapama, me ivunwa gumbe Maman baraupe ompewa, me matai dividivi undag ye guniyap toyau yempe, sira dividivi undag ne wanawa me wag diruiyempe ye sira anoya. 27 Yum ye guniyap baraueni, ne yum neuma ye yentna. Yum me ne yentnawa mina piyu mame den yempe. Nonemagewa den aya danadawai aupe, sira a den aya.
28  Jon 20:17Ye anoene ne veniwa, ‘Ne angeni sira taig onekna ye guniyap.’ Ne gunap ye baigan aya ipewa, ye degadega aya me ne Maman gumbe angeni, kuiyawa Maman me kokavitwa ne mina onan. 29  Jon 13:19Ne gare mame namu wait wag diruinave, ivi pawape. Me kuiyawa me pawapewa ye anotumat atan oya. 30 Ne ye gaibu gae yobenut den watna, kuiyawa piyu mame amaraiviwa me onivine. Me oma den ane ne gunap divi da ape. 31 Megara piyu mame di yaug anope, ne Maman gumbe baigan eni sira ne me di eni Maman dividivi di wag didnednewa. Gare mame wan yoiya anta.”

14:3: Jon 12:26

14:6: Jon 11:25; Rom 5:1-2

14:7: Jon 8:19

14:9: Jon 12:45; 1Ko 1:15; Ibr 1:3

14:10: Jon 12:49

14:11: Jon 10:38

14:12: Mak 16:19-20

14:13: Mat 7:7; Jon 15:16

14:15: Jon 15:10; 1Jn 5:3

14:16: Jon 14:26; 15:26; 16:7

14:17: Jon 16:13

14:20: Jon 17:21-23

14:24: Jon 7:16

14:28: Jon 20:17

14:29: Jon 13:19