16
Iesu Sira Inaig Yoine
Sabat Kumiwa onananewa, Magdara vesin Meri ge Jemus inawa Meri ge Sarome, mu Iesu kwapiwa oira barautan oya aroma* Me gegura tayawa oraiminawa. gwiruwariya. Pura danave kum namuirenwa mumbevit, kum di dauwaivi, dagup oya onamiya, sira vesin mu gae singui garawa aya, “Bira da dagup ankwinawa apa an Me an kokawa me dagup ankwin tobodnewa itariyape watappe?”
Megara mu yangut wan yauyawa, mu an koka me wait itariyane. Mu dagup danave unigiyawa, mu apan mataiwa me wape yobutatae puipuyuwa enne yutanwa apa yan wakeivi yauya. Vesin a aya.
Megara me wane, “A den aya. Ye Nasaret apan Iesu me korosi egave toyawa oya yobene? Me sira inaig yoine! Me mapa den wakene. Yauya me barauyawa arawa. Mat 26:32; Mak 14:28Ye aisiya, aigo meuma ge Pita dirumiya, ‘Me namuiban Gariri aivi, me anin diruinewa mina, me apa ye me yauya.’ ”
Vesin mu daramdaram sira pimpangit ag, dagup apa dauwag kintog amiya. Mu da bira divi da den diya, kuiyawa a aya.
[Baiboru Namu Tenewa Obiren Danave Mak 16:9-20 Den Wakene.]
Pura amatonewa apa mumbevit Iesu sira inaig yoinewa, me Magdara vesin Meri gumbe namu uwane. Numan Iesu airapu kukaeba 7 vesin me gumbe atatai imne. 10 Iyayapan mu Iesu gaibu gigemewa danadawai auwag iruveme. Meri mu gumbo aig dirumne. 11 Mu anoya Iesu me inaine vesin me yaune, megara mu anotumat den aya.
12 Ivi apan duwam mu at da oya amomewa, Iesu tobiyane gina ube mu gumbo uwane. 13 Mu duwam mame sira taigiya upeba gumbo umum waya, megara mu mina anotumat den aya.
14  1Ko 15:5Ivi aigowawa 11 nakwai nemewa Iesu mu gumbo uwamunne. Me anotumat muma yan aigne sira nokakae aya oya me mu gumbo yamdapam wane. Kuiyawa Iesu sira inaig yoinewa iyayapan yauyawa mu iyayapan upeba gumbo umum wayawa mu anotumat den aya.
15  Apa 1:8Me mu dirumne, “Piyu undag gumbe dauwag aisiya. Sira gae oraiwa undag wat temunnewa gumbo dirumiya. 16  Apa 2:38Bira da anotumat ag babataito apewa me waita aupe. Megara bira da me anotumat den apewa me ibnawa aupe. 17  Apa 2:4; 8:7Sira irairawa mame anotumat aya igiyawa gumbo. Ne ivunwa gumbe airapu kukaeba atatai impe; mu pednowa mataiwa gumbe gae wape; 18  Ruk 10:19; Apa 28:3-6mu mokare nanuwo gumbe wan aupe; mu yoi kukaeba nape, go mu gumbo da den di kukaipe; mu nanuwa yuwat igiyawa egowo tepe oraimina ape.” 19  Apa 1:9-11; 2:33-34Ayapan Iesu mu gumbo gae wane, meve me kwimin danave dog aine sira God naniyutanwa apa wakene.
20  Apa 14:3; Ibr 2:3-4Meve aigowawa dauwag amiya sira ampa ampa gae wag dirumiya. Ayapan mu gaibu nau ag gae meuma wat kiniyatan oya irairawa toyau munne.

*16:1: Me gegura tayawa oraiminawa.

16:3: Me an kokawa me dagup ankwin tobodnewa

16:7: Mat 26:32; Mak 14:28

16:14: 1Ko 15:5

16:15: Apa 1:8

16:16: Apa 2:38

16:17: Apa 2:4; 8:7

16:18: Ruk 10:19; Apa 28:3-6

16:19: Apa 1:9-11; 2:33-34

16:20: Apa 14:3; Ibr 2:3-4