8
Sauru ung wane Stepen toya.
Kristian Guriya Sira Marewan Amiya
Me kumiwa apa at Jerusarem apa siosi oya edawai koka kumiwa uwane. Sira iyayapan undag at dada Judia ge Samaria danave marewan amiya. Apasoro mukut Jerusarem apa wakeya. Anotumat epampa igiyawa Stepen sig umiya sira menan it kokavit wag danadawai auya. Apa 9:1,13; 22:4; 26:9-11Go, Sauru amatog siosi wakukamivi. Me gwe gwe aivi vesin ge apan bog oreriyag nog dana temunivi.
Pirip Me Samaria Apa Wakene
Marewan ampa ampa amiya igiyawa gae opata wag gigeme. Pirip at Samaria aig aine sira Keriso opataeba me apa wane. Iyayapan obiren agoniyayawa mu Pirip gaiyawa anoya sira irakoniwa me ane yauya. Mu undag me wanewa naunowa taiya anoya. Airapu kukaeba iyayapan obiren gumbo kwat gaibu wag dauwag amiya. Naniwa gegeraimusia ge amowa gegeraimusia mu obiren inaimusia. Meoya degadega kokavit gwetoimu koka me danave pawane.
Saimon Me Kwasisim Abnawa
Megara gwetoimu mame danave apan da iviwa Saimon wakene. Me dum kwasisim numan amatog onne gwetoimu mame danave me ane. Samaria igiyawa teraya. Me membovit wane ne kokawa. 10 Sira iyayapan undag, kusiwa apa dog aig kokawa gumbo uwane, me gumbe yaimoyai yaug anoeme waya, “Apan mame me God yusiwa kokavitwa aune.” 11 Iyayapan mu me gumbe yaimoyai anoeme. Kuiyawa mu dum meuma oya bairawan obiren teraya. 12 Go, Pirip opata me God toimuwawa ge Iesu Keriso iviwa meuma oya waivi iyayapan anotumat aya, sira apan ge vesin babataito aya. 13 Saimon membo anotumat ag babataito ane. Me Pirip amave ampa ampa amiya. Sira irayauyau kokavit ge irakoniwa matadne me yaune terane.
14 Samaria igiyawa God gae meuma auya. Sira apasoro mu Jerusarem apa wakeyawa anoya. Mu Pita ge Jon mu gumbo temiya amiya. 15 Mu eme apa onam uwaya. Mu Samaria igiyawa munan nun waya mu matai Guwawa Iyakaisiyapama aupe. 16 Kuiyawa Guwawa Iyakaisiyapama ande bira da egave den uwane. Mu Iesu Keriso iviwa gumbe babataito mekut auya. 17  Apa 19:6Meve Pita ge Jon mu egowo nanuwa teyawa Guwawa Iyakaisiyapama auya. 18 Apasoro nanuwa egowo teemewa Guwawa Iyakaisiyapama aigne Saimon yaune. Me apasoro gumbo anmagawa aug on wan wane.
19 “Ne naninwa bira da egave barautnawa, me Guwawa Iyakaisiyapama aupe ne mina yusipama mame negiya autna.”
20 Pita me gumbe wane, “Anmagawa geuma ge gungap watkukampe. Kuiyawa ge God ano puyowawa meuma anmagawa gumbe gwiruwatan ege. 21 Ge mame gumbe den yunadne, sira ge mame den auwa. Kuiyawa ge nonegwa God namive oraimina onan. 22 Meoya ge nonegmagawa biroriya sira Ayapan gumbe nun wa. Anten danagap anoegewa me matai anog yankwepe. 23 Ne yaug anona ge ande sisiwa geuma koka danave wakeyana sira kukaeba geuma ande yumnat genivi wakeege.”
24 Saimon garawa wane, “Ayapan gumbe nenan nun waya. Ye meib ayawa ye divi da wayawa ne gunap den matatpe.”
25 Apasoro mu ginongowa yaigipam aya yangowa yauyawa waya. Sira Ayapan gaiyawa waya. Meve mu sira at Jerusarem taig amome. Samaria igiyawa gwetoimu obiren yapave opata wag amome.
Pirip Ge Etiopia Apan
26 Meoya Ayapan aneya meuma Pirip gumbe wane, “Wan yoig ebu asime sausu gambenwa apa aga. Ebu me aig Jerusarem uwag Gasa uwane. Gare at Gasa me at inguiwa arawa ane.” 27 Me amatog aine. Me epin taibe Etiopia apan me kin vesinawa ankwatave nau kokawa aiviwa nuntosane. Me apan kokawa da Etiopia kin vesinawa iviwa Kandasi anmaga undag amaraivi abnawa. Apan mame Jerusarem waiyatan oya dog aine. 28 Gare me gwe taig aivi. Me mae osi pui oreriyag aiviwa danave wakeg propeta Aisaya buka meuma tenewa basiyaivi. 29 Guwawa Pirip dine, “Ag mae osi pui oreriyag aiviwa gumbe ug man me gaibu aisia.”
30 Meve Pirip kin tog gumbe aig apan me propeta Aisaya bukaeba basiyaivi anone. Me wane, “Ge dimbae basiege yaug anoana?”
31 Me wane, “Bira da den toyaunekpewa ne aninin oma ane yaug anotna?” Me Pirip oya wane, “Dog onag megiyanap wakeya.”
32  Ais 53:7-8Me Baiboru dana gigirum basiyaivi. Me aib tene,
‘Mae sip guremewa arawa apa veyag aivi mina,
sira sip usiwa gumawa tuivi abnawa namive yokeivi mina
me noiwa da den wane.
33 Me iviwa aug yan barauya sira me gumbe keptete den aya.
Bira da oma den ane kum meuma oya wape.
Inaiinai meuma piyuwawa atan aug aine.
34 Kin vesinawa ankwatave nau kokawa aiviwa me Pirip digwane, “Toyaunega. Propeta bira oya mame waivi, membo oya waivi go da bira oya waivi?” 35 Pirip noiwa watabne, sira gigirum mame gumbe amatog Iesu oya opata wane.
36  Apa 10:47Meve mu ebu gumbe amog at yoi da gumbe uwaya. Kin vesinawa ankwatave nau kokawa aiviwa me wane, “Yawa. Yoi wakene. Dimbae oya ne babataito den aten? Babataito atanit di.” 37 (-) 38 Me mae osi pui oreriyag aiviwa tobodne yokene. Pirip ge kin vesinawa ankwatave nau kokawa aiviwa mu duwam yoi danave aigiya Pirip babataito awanne. 39 Mu yoi danave dauwayawa Ayapan Guwawa meuma me Pirip aug aine. Kin vesinawa ankwatave nau kokawa aiviwa me Pirip sira den yaune, megara me degadega gumbe sira taig aine. 40  Apa 21:8Pirip at Asotas apa uwa wanne. Me gwetoimu undag aig gae oraiwa opata waivi meve Sesariya aine.

8:3: Apa 9:1,13; 22:4; 26:9-11

8:17: Apa 19:6

8:32: Ais 53:7-8

8:36: Apa 10:47

8:40: Apa 21:8