26
Meve Agrippa me Poru gumbe wane, “Ge oma ane gae wa gembo oya.” Meoya Poru naniwa dimne membovit oya amatog papara vinne. “Kin Agrippa. Ne degadega eni, kuiyawa ne gare mame oma ane nembo oya papara vintna divi da undag me Ju igiyawa pui yunegemewa oya. Kuiyawa me genan, Ju igiyawa anoano muma ge ibnawa muma oya ge yaiyai yaug anoana. Garawapa nenan naunagwa taiya ebnotu gumbe.
Gare mame di gae watna. Ne aninin vinan namuiren iyayapan neuma danowo wakeeniwa, sira Jerusarem danave ne ud toranap onne gare mame aninin wakeeniwa Ju igiyawa undag yaug anoya. Pir 3:5-6Ne namuiren onne gare mame yaunek anoya, meoya mu oma ane nenan oya gae wape. Dam numawa me yaigipamitwa anotumat numawa danave, sira ne Parisi abnawa ag wakena onne gare mame. Apa 23:6; 28:20Sira gare mame, keptetan oya yoinawa me owanowan me God numawa me isimuranaiwa gumbo agiyawa anewa oya. Dam 12 numawa mu aram ge kum God gumbe nau yusipamit eme. Mu imug imug muma agi natawa yautan ge autan anoeme. Kin neuma, ne anoeniwa mame gumbe Ju igiyawa mu nenan pui yunegeme. God oma ane boriruwayawa sira wape inai mutpe, divi oya ye me anotumat den ene?
Apa 8:3Watavit ne gaibu anona ne Nasaret apan Iesu iviwa gumbe anavi yusipamit atanit di. 10 Ne Jerusarem danave meib ana di. Pirisi koukawa mu yusiwa negiya, iyayapan iyakaisi dadi nog danave tena, mu guremewa ne ung wana. 11 Sira ne kum evedni sinagogu dada gumbe angeni mu nau ibnapam atan oya. Ne ayamuneni gae kukaeba wape. Ne ginanganwa pipau toivine, sira toimu upeba apa mu edawai muntan oya anedna.
12 Mamaib pirisi koukawa mu yusiwa negiya, sira Damaskas oya angeniwa, 13 epin taibe kum kuiyunup apa, kin neuma, ne yauna eyawa me kokavit kum eyawa mina onan kwimin apa aig onne. Me ne ge ne gaibu angetewa igiyawa gunup birorot yune. 14 Nu undag piyu egave petat aiktu, sira ne noiwa nenan gae Ibru gumbe waivine anona, ‘Sauru Sauru, divi oya ne edawai negege? Yoma gaut ganaganapam gumbe amagap toawa, me ge gungap dawaiba.’
15 Ne wana, ‘Ayapan, ge bira?’
Me garawa wane, ‘Ne Iesu me ge edawai negegewa. 16 Kuiyagwa enagata, sira amagap wan yoiya. Ne genan uwanawa me ge nau neuma atan abnawa a sira yangagap yawanawa watan abnawa a. Ne ge kini ageneni. Ge diruma divi da ge yawanawa sira divi da ne matai genan uwag toyau gentnawa. 17 Ne matai genan parau vintna iyayapan geuma ge Ju onan igiyawa danowo, meve munan ne baraugeneni aga. 18  Ais 42:16; Epe 2:2; 1Ko 1:13Ne mu yangowa muma watapna, sira mu sisip gumbe te muntna. Seitan yusiwa gumbe biroriyag God gumbe onampe. Anotumat gunap eme igiyawa, kukaeba muma anog yankwetna, sira mu God toimuwawa aupe iyayapan iyakaisi danowo.’
19 Meoya kin Agrippa, ne ugegeyawa kwiminauwa gumbe ebnotu topai den ana. 20 Ne namu Damaskas igiyawa gumbo opata wana, sira ivi Jerusarem igiyawa, Judia danave undag sira Ju onan igiyawa gumbo gaibu. Ne opata wanawa mu nonemagowa biroriyag God gumbe sira amtanit di, sira mu nonemagowa biroriyayawa toyau muntanit di emewa gumbe. 21 Meoya Ju igiyawa temporu arawa danave ne aunegiya, sira ageyau eme tonektanwa oya eme. 22 Sira kum me apa on gare mame uwane. God waitawaita nedne yusiyusi yoina, sira kusikusiwa ge koukawa gumbo ne gae dirum wana. Propeta igiyawa ge Mosisi waya aninin matai veniyapewa. Ne me mekut dirum wana. Divi upeba da den dirum wana. 23  Ruk 24:44-47; 1Ko 15:20Mu wayawa, Keriso edawai aupe, sira bo gumbe inaipe, meve iyayapan meuma ge Ju onan igiyawa gumbo namuiren eyawa oya dirumpe.”
24 Poru meib parau viniviwa, Pestas noiwa kokavit wane, “Poru, ge kuiyagwa kukaine. Ge anoano kokavit anoana, meoya ge kuiyagwa kukaine.”
25 Meve Poru mamaib wane, “Kokawa neuma Pestas, ne kuiyanwa yaiyai nau aivi. Ne gae natawa di veni. 26 Kin dividivi mame yaiyai yaug anone, kin gumbe ne siwavit gae veni. Dividivi mame nib yuniwa apa den pawane, meoya ne anoeni dividivi undag mame kin gumbe guwave da onan. 27 Kin Agrippa, ge propeta gumbo anotumat ege? Ne anoeniwa ge anotumat ege.”
28 Sira Agrippa Poru dine, “Kum pipi danave, ne Kristian atan oya ge yusiyusi ege.”
29 Poru garawa wane, “Kum pipi go yobe me divi da onan. Ne imunap gekut oya onan, megara iyayapan undag mu gae neuma gare mame anoemewa ne minan ape, megara murap mame tunegiyawa oya den anoeni.”
30 Me apa, kin ge namuyoiyoi kokawa ge Berunike sira iyayapan upeba mu asime wakeyawa wan yoiya. 31 Mu dauwag taibe amiyawa, gae garawa veme, “Apan asime me bo atanwa go nog aitan oya divi da den aivi.”
32 Sira meve Agrippa me Pestas dine, “Apan mame Siisa gumbe keptete oya nun den wanewa, ne anoeni me taibe dauwag aipa.”

26:5: Pir 3:5-6

26:6: Apa 23:6; 28:20

26:9: Apa 8:3

26:18: Ais 42:16; Epe 2:2; 1Ko 1:13

26:23: Ruk 24:44-47; 1Ko 15:20