24
Iesu Sira Inaig Yoine
Pura danave kum namuirenwa, mumbevit vesin mu gegura me kwapiwa barautan oya mu tamibarip ag tam dagup amiya. Mu yauya an dagup gumbe wait itari aya. Meve mu unigiyawa, Ayapan Iesu kwapiwa den wakene yauya. Mu ano pimpanum emewa, apan duwam wape pupuyu esiviwa enke namuwo yoiya. Mu a ake kwanowa yan piyu gumbe siya. Megara mu mu gumbo waya, “Divi oya ye wakeiviwa abnawa oya bo danowo yobene? Ruk 9:22Me mapa onan. Me sira inaig yoine. Me ande at Gariri apa wakenewa kumiwa apa, me ye diruinewa imug teg anoya. Me aib wane, ‘Apan Usiwa me aug kukaeba igiyawa nanuwo baraupe. Yoma korosi gumbe tope botope. Kum duwamdesiyawa apa me sira inaig yoipe.’ ” Meve mu gae meuma sira imug teg anoya.
Mu sira dagup gumbe taigiyawa, aigowawa 11 ge iyayapan upeba undag dividivi mame undag dirumiya. 10 Vesin mu ivuwa me Magdara vesin Meri, Joanna ge Meri me Jemus inawa. Sira vesin upeba mu gaibu wakeyawa apasoro igiyawa dividivi mame undag dirumiya anoya. 11 Megara apasoro igiyawa anoya gae mumawa natawa mina onan. Meoya vesin gumbo anotumat den aya. 12 Megara Pita wan yoig dagup oya kintog aine, me kwanawa sig dagup danave yaunewa, wape rinen mekut wakene. Me mame gumbe terag gwe sira taig aine.
Emaus Amomewa Gumbe
13 Sira kum me desirom danave, mu duwam gwetoimu iviwa Emaus amome. Me Jerusarem gumbe yobu meuma 11 kiromitas mina. 14 Mu dividivi undag pawanewa oya gae garawa eme. 15 Mu gae wag yugeyau ag amomewa, Iesu membo me apa uwane mu gaibu amiya. 16 Mu yaimoyai den yaveme, meoya Iesu irawa yaiyai den yauya.
17 Me singui munne, “Ye divi oya gae garawa ano ag aisiene?” Mu anogugut ag tum ag yokeya. 18 Apan dawa iviwa Kreopas garawa wane, “Ge Jerusarem apa wakeyana. Megara me apa kum me kumiwa dividivi pawanewa gekut den anoana?”
19 Me singui wane, “Me divi?” Mu me gumbe waya, “Nasaret Apan Iesu oya. Me propeta. Me God ge iyayapan undag namuwo gae wag anewa me yusiatatu. 20 Pirisi koukawa ge namuyoiyoi igiyawa numawa boatan gaiyawa oya wag barauya. Sira mu yoma korosi gumbe toya botone. 21  Ruk 19:11; Apa 1:6Megara nu anotu me Isuraeru waita wampe. Sira dividivi undag mame gaibu, dividivi mame pawanewa gare mame kum duwamdesiyawa. 22 Megara nu vesin numa upeba waya, nu teratu. Mu gare mumbevit babat amiya. 23 Megara me kwapiwa den yauya. Mu sira taig onam didnuniya, mu aneya guwaguwawa yauya. Sira mu waya me sira inaig wakene. 24  Jon 20:3-10Kum me kumiwa apa, iyayapan numa upeba dagup amiya. Sira yauyawa me aninin vesin waya mina yauya, go mu me den yauya.”
25 Me munan wane, “Ye kuiyewa onan. Dividivi propeta wayawa undag anotumat den ene kusi da mapa di. Ye nonemagewa yaigiwane oya den anoene. 26  Ruk 9:22Keriso dividivi edawai mame auke, meve eyawa meuma danave unikpe.” 27  Sam 22:1-21; Ais 53Meve me namu Mosisi ge propeta gigirumawa undag gumbo amatog, Baiboru danave aninin membo mu teyawa toyau munne.
28 Mu gwetoimu me oya amomewa koni uwatan emewa, megara Iesu yauyawa me namuwo aivi. 29 Mu me yusipamit wataig waya, “Gunup wakeya. Kuiyawa kum aigivi, aram uwatan aivi.” Meoya Iesu unig aine mu gaibu wakeya.
30 Iesu nakwai oya mu gaibu yanwakeya. Me bredi auke, gaun wag warensine mu munne. 31 Sira mu yangowo watabnewa, mu apan me Iesu yaug anoya. Megara me mu yapowo inanadne. 32 Mu garawa ano aya. “Me epin taibe didnuniviwa, sira me Baiboru didnuniviwa, nonunwa idne. Natawa di.”
33 Tatevit mu wan yoike Jerusarem taig amiya. Me apa apasoro 11 ge iyayapan mu agoniemewa mu yawamiya. 34  1Ko 15:4-5Sira mu veme, “Keriso sira inaine me natawa di. Me Saimon gumbe uwane.” 35 Mu dirumiya aninin epin taibe pawane. Sira me bredi warensinewa, kum me kumiwa mepe Iesu yaug anoya.
Iesu Aigowawa Gumbo Uwane
36 Mu gae mame ande vemewa, Iesu membo mu yapowo yoine. Sira me mu gumbo wane, “Yum ye guniyap.”
37  Mat 14:26Mu terake a aya, sira mu anoya guwawa yaveme. 38 Iesu mu gumbo wane, “Ye divi oya daneyap anoene? Divi oya pimpangitene? 39 Naninwa amanwa yauya. Ne meme. Yumneg yauya. Kuiyawa guwawa me mame mina kwapiwa ge marednawa gaibu onan. Ye yavene ne kwapunwa ge marednanwa gau.”
40 Me gae mame onananewa naniwa ge amawa toyau munne. 41 Mu degadega kokavit ag teraya, meoya mu ande anotumat den aya. Me dirumne, “Gare mapa ye divi da wakene, ne natna?” 42 Mu gwambui idnewa simiwa waniya. 43 Me aug mu namuwo nane.
44  Ruk 9:22Me mu gumbo wane, “Ne ande guniyap wakenawa mame diruina. Mosisi Gwangwaneba, propeta bukaeba ge Sam bukaeba danave nenan teyawa dividivi undag matatpe.”
45 Meve mu Baiboru natawa yaug anotan oya Iesu nono magowa watabne. 46 Mu dirumne, “Mapa aib tene. Keriso edawai aupe, bo ape sira kum duwamdesiyawa apa boriruwayawa igiyawa gumbo sira inaig yoipe. 47 Nonenmagowa biroriyatanwa ge kukaeba anog yankwetanwa oya Iesu iviwa gumbe at undag opata wape. Jerusarem apa amatope. 48  Jon 15:27; Apa 1:8Ye dividivi undag mame yauyanawa igiyawa. 49  Jon 14:16; 15:26; Apa 1:4Maman agi wanewa yenan barautna aikpe. Megara gare gwetoimu kokawa danave wakeya, ivi yusiwa painauwa opa aigon ye wape mina en yempe yusiwa auya.”
50 Iesu mu tamne at Betani visive dauwag amiyawa, me naniwa enagadne, mu waribiya munne. 51 Me waribiya mun, mu kwem kwimin danave dog aine. 52 Mu degadega koka gumbe at Jerusarem taig amiya. 53 Mu temporu arawa danave evedni wakeeme. God watdega waneme.

24:6: Ruk 9:22

24:21: Ruk 19:11; Apa 1:6

24:24: Jon 20:3-10

24:26: Ruk 9:22

24:27: Sam 22:1-21; Ais 53

24:34: 1Ko 15:4-5

24:37: Mat 14:26

24:44: Ruk 9:22

24:48: Jon 15:27; Apa 1:8

24:49: Jon 14:16; 15:26; Apa 1:4