19
Takesi Tamiviwa Abnawa Jakies
Iesu at Jeriko unig uwag aivi. Me apa apan da wakene, me iviwa Jakies. Me takesi tamemewa me kokawa muma da, me tawara abnawa. Me imive yaupe Iesu aninin, megara me apan pipi, meoya oma den ane yaupe. Kuiyawa iyayapan obiren tobot tobot eme. Meoya me namu kintog aine, me yautan oya yoma inaru mina dodne, kuiyawa Iesu ebu me apa onivi.
Iesu at me apa uwanewa, me yangut wan ag yaune. Sira me gumbe wane, “Jakies, tatevit yan aiga. Ne gare gwe geuma apa waketan di eni.” Meoya me tate yan aigne, degadegaepam me gumbe kaiwa kaiwa wanne.
Ruk 15:2Iyayapan undag mame yauyawa, amatog diguragut ag waya, “Apan me kukaeba aiviwa gweyawa aine sira me amdau abnawa meuma ane.”
Eks 22:1; Nam 5:6-7Megara Jakies wan yoig Ayapan gumbe wane, “Yawa, Ayapan! Gare mame di ne tawara neuma undag gambenwa pukpuk wagawag igiyawa muntna, sira da bira wape me gumbe ne ugauga anawa, ne matai koni duwam ge duwam garawa wantna.”
Ruk 13:16; Apa 16:31Iesu me gumbe wane, “Kum mame gare, God waita meuma gwe mame uwane, kuiyawa apan mame mina me Ebraam usiwa. 10  Ruk 15:4; Jon 3:17; 1Ti 1:15Apan Usiwa* Me Iesu Keriso. uwanewa bira da inanadnewa me didimama atan oya sira me waita wantan oya uwane.”
Anmaga Maibeyawa
11 Mu mame anoemewa gumbe, me gae waiviwa maibe da mu gumbo wane, kuiyawa me Jerusarem ug maneve, sira iyayapan anoya me God toimuwawa meuma pungi den ape taibe uwape. 12 Me wane, “Apan me painauvit dam me gumbe yainewa at da aramawa aine. Me membovit kin tum yupe atan sira taig ongetan oya. 13 Meoya me nau usitainawa undag 10 auwane, sira mu gumbo anmaga 10 minas Anmaga 1 minas me 100 denari. Apan da oiyat desirom nau apewa anmaga 1 denari aupe. munne. Me wane, ‘Anmaga mame gumbe nau aya, nau aigimiya ne sira taig uwatna.’
14 Megara me iyayapan meuma me topayaya, meoya ivi umum igiyawa teya amiya sira waya, ‘Nu imunup apan mame kin den ape.’
15 Megara me baraune kin ane, sira taig gwe uwane. Meve me nau meuma waremewa me anmaga munnewa oya umum baraune me gumbe yaug anope mu anmaga munnewa gumbe anintom auya.
16 Apan namuirenwa uwag wane, ‘Apan, anmaga neganawa 1 minas gumbe 10 minas gerave sira auna.’
17  Ruk 16:10Me kokawa meuma garawa wane, ‘Nau oraimina ana, nau neuma wariviwa oraiwa! Dividivi kusikarenwa oya ge anotumat geuma gaibu, meoya gwetoimu kokawa undag 10 amara.’
18 Apan duwameba uwag wane, ‘Apan, ge anmaga geuma 1 minas gumbe 5 minas gerave sira auna.’
19 Me kokawa meuma garawa wane, ‘Ge gwetoimu kokawa undag 5 amara.’
20 Meve nau meuma wariviwa dawa uwag wane, ‘Apan, mame ge anmaga geumawa. Ne yumnadna wape kwetawa gumbe benam tog barauna wakene. 21 Ne ge gungap a ana, kuiyawa ge apan yaigipama. Ge divi da den barauwanawa atan auwa, sira divi da den veranawa sig tama.’
22 Kokawa meuma garawa wane, ‘Ne gae geumawa gumbe pui yugempna. Ge nauwaruwat kukaeba. Ge nenan mamaib vege? Ge yaug anoana ne apan yaigipama, divi da den baraunawa me atan avieni, divi da den vednawa me sig tameni? 23 Divi oya ge ne anmaga neuma anmaga gweyawa bank danave den barauwana? Ge meib apa ipawa, ne sira taig uwanawa, ne anmaga usiwa gaibu ibiyapopo.’
24 Meve me iyayapan megiyowo yokeyawa gumbo wane, ‘1 minas meuma me gumbe atan auya, sira apan 10 minas aunewa me waniya.’
25 Mu waya, ‘Apan, me 10 minas wait me gumbe!’
26  Mat 13:12; Ruk 8:18Me garawa wane, ‘Ne ye diruitna. Da bira kokavit aunewa me sira gerave wampe. Megara da bira den aunewa sira kusida me gumbe wakenewa me atan aupe. 27 Megara iyayapan mu anavi neuma imuwo ne kin muma den atna anoemewa tam mawa oneya, sira ne namunap guriya boriruwape.’ ”
Iesu Eyawa Gumbe Jerusarem Aine
28 Iesu mame wanewa, ivi meve Jerusarem oya dog aine.
29 Mu at Jerusarem uweme tui kusi vemewa tui Orivu kuiyave at Betepage ge at Betani uwayawa, Iesu aigowawa duwam dirumne tene amiya, 30 “Gwetoimu da namuyep aisiya. Ye me unigiyawa, eme apa mae donki mataiwa me gerave bira da den dauwanewa murap gumbe tuya wakene ye yauya. Murap atan vesiya, sira aug mame oneya. 31 Da bira ye guniyap singui aib wapewa, ‘Ye divi oya mae donki mataiwa murap tuyawa vetene?’ me gumbe aib waya, ‘Ayapan imive wakene.’ ”
32 Mu namu tene amiyawa, Iesu dirumnewa me mina di yauya. 33 Mu mae donki mataiwa murap vetemewa, mae me mamawa mu singui munne, “Ye divi oya mae donki mataiwa murap tuyawa vetene?”
34 Mu garawa waya, “Ayapan imive wakene.”
35 Mu Iesu gumbe aug onamiya, sira wape muma donki mataiwa gerave emeya, sira Iesu gerave barauya. 36 Iesu aiviwa, iyayapan wape ebu taibe yayabeyaya.
37 Me tui Orivu amave obmaniviwa, aigowawa agoniyayawa undag amatog degadegaepam waiya waiya God gumbe veme, kuiyawa dividivi undag me anewa pawanewa mu yauya:
38  Sam 118:26; Ruk 2:14“Kin me Ayapan iviwa gumbe uwapewa, me gumbe waribiya wakeigimpe!
Yum kwimin apa sira eyawa at painauiren danave!”
39 Parisi upeba agonagon gumbo wakeyawa Iesu gumbe waya, “Toewanewan, aigowagwa diruma.”
40 Me garawa wane, “Ne ye diruitna, mu gae yankwepe ipewa, an matai noiwa kwaruwape.”
41 Iesu Jerusarem obmaniviwa at kokawa yaug, Iesu Jerusarem oya iruwane. 42 Sira wane, “Ge kum mame yum oya yaug anopa ipawa. Megara gare ge yangagwa gumbe guwave wakene. 43 Me kumiwa anavi geuma ge gungap uwape. Mu piyu beyan watpe, sira yenan oya birorot pampe, gamben gamben uwagempe. 44  Ruk 21:6Ge danagap, mu ge usitainagwa gaibu tog aoregempe, em gempe, piyu gerave aigiya. Mu ape an desirom da mapa dawa egave den wakepe. Kuiyawa God kum divi genan oniviwa ge den yaug anoana.”
Iesu Temporu Apa
45 Meve Iesu temporu arawa unigne, sira amatog iyayapan gwiruwaremewa atatai imune dauwag amiya. 46  Ais 56:7; Jer 7:11Sira me mu gumbo wane, “Me tenewa, ‘Ne gwe neuma me nun gweyawa di. Megara ye ayana me yuaore toaore dagup muma mina ane.’ ”
47  Ruk 21:37Kum evedni Iesu temporu arawa danave toyau munivi. Megara pirisi koukawa, Gwangwan toewanewan igiyawa, iyayapan yapowo namu yoiyoi igiyawa, mu Iesu tope boatan oya ebu didimama eme. 48 Megara mu me atan oya oma den ane ebuwawa da yauya. Kuiyawa iyayapan undag gae meuma anotan oya anoeme.

19:7: Ruk 15:2

19:8: Eks 22:1; Nam 5:6-7

19:9: Ruk 13:16; Apa 16:31

19:10: Ruk 15:4; Jon 3:17; 1Ti 1:15

*19:10: Me Iesu Keriso.

19:13: Anmaga 1 minas me 100 denari. Apan da oiyat desirom nau apewa anmaga 1 denari aupe.

19:17: Ruk 16:10

19:26: Mat 13:12; Ruk 8:18

19:38: Sam 118:26; Ruk 2:14

19:44: Ruk 21:6

19:46: Ais 56:7; Jer 7:11

19:47: Ruk 21:37