13
Nonemagowa Biroriyatanwa Go Boriruwape Onanatanwa
Me kumive iyayapan upeba uwag Iesu gumbe waya. Gariri igiyawa diyawa ge puyo maeba mumawa Pairat bidwag ane. Jon 9:2Iesu garawa wane, “Gariri igiyawa mu danadawai mamaib auyawa, me kuiyawa kukaeba muma kokavit sira Gariri igiyawa upeba undag kukaeba muma kusi meib ye anoene? Ne ye diruitna. Onan di! Megara ye nonemagewa den biroriyaya ipewa, ye mina undag matai boriruwaya. Sairoam apa gwe airan gerowo aignewa, iyayapan 18 boriruwaya. Megara mu kukaeba muma kokavit, sira iyayapan upeba undag mu Jerusarem apa wakeyawa mu kukaeba muma kusikaren meib ye anoene? Ne ye diruitna. Onan di! Megara ye nonemagewa den biroriyaya ipewa, ye mina undag matai boriruwaya.”
Meve Iesu maibe mame dirumne: “Apan da yoma greip* Me wain waremewa. nauwawa danave vedne, sira me magawa yautan aine, megara da den yaune. Ruk 3:9Meoya apan me greip nauwawa amaraiviwa gumbe wane, ‘Ne yoma magawa yautan oya onedna, megara yoma magawa da den yauna, sira gare bairawan duwamdesi onanane. Me kwap aoreya! Divi oya piyu ingui nau aivi?’
2Pi 3:9,15Apan garawa wane, ‘Apan kokawa, yankweya, bairawan desirom sira wakepe. Ne kuiyave mutat sig um yautnave. Me bairawan umaewa magawa impewa, me oraimina! Onan ipewa, meve kwap aoreya.’ ”
Iesu Vesin Daiewa Gegerainewa Sabat Kumiwa Apa Warinamne
10 Sabat Kumiwa apa, Iesu sinagogu danave toyau munivi. 11 Sira vesin da me apa wakene. Me guwawa gumbe daiyewa gegeraine, bairawan 18 onanane. Me oma den ane siwavit wan yoine. 12 Iesu vesin me yaune auwane sira me gumbe wane, “Vesin, ge inaigitana yuwat geuma gumbe.” 13 Meve me naniwa me gumbe baraune, tatevit siwavit ane. Vesin me God waragadne.
14  Eks 20:9-10; Deu 5:13-14Sinagogu namuyoiyoi igiyawa ano kukam ane. Kuiyawa Iesu Sabat Kumiwa apa warinamne oya. Sira iyayapan gumbo wane, “Oiyat 6 me nau apewa me bainda. Meoya kum me danave onag warinama, megara Sabat Kumiwa apa bainda onan.”
15  Ruk 14:5Megara Ayapan garawa me gumbe wane, “Ye ugauga eme igiyawa! Ye da Sabat Kumiwa apa burumakau yeuma go mae donki yeuma mae gweyawa apa murap vet yoi muntan oya tam dauwag aisiene, go onan? 16 Vesin mame me Ebraam gwaitawa. Seitan me yumnadne wakene, bairawan yobutaren 18 onanane. Sira Sabat Kumiwa apa me yumnadne wakenewa yankwene, sira vesin yai wakene. Divi oya me oraimina onan?”
17 Iesu mame wanewa, me anavi meuma undag ubmam waramiya. Iyayapan mu dividivi oraimina undag me anewa gumbe degadega aya.
Gayum Yawa Ge Iist Me Maibe Meumawa
18 Meve Iesu singui munne, “God toimuwawa me divi mina? Divi gumbe omaomaeba om wattna? 19 Me gayum yawa mina. Me apan tamne sira nau meuma danave vedne. Me yaig yoine yoma ane, sira painau nenipawa uwag naninaniwa gumbe en wariya.”
20 Sira singui munne, “Divi gumbe God toimuwawa omaomaeba om wattna? 21 Me iist mina. Vesin da me aug parawa me 3 satas 1 satas me 13 ritas mina. danave bidwag ag kamasiyanewa, parawa tan koka ane.”
Ankwin Popotuwa
22 Meve Jerusarem oya aiviwa Iesu at kokawa ge gwetoim danave aine iyayapan toyau munne. 23 Apan da me gumbe singui wane, “Ayapan, iyayapan duwamit mukut waita autan eme?” Me mu gumbo wane, 24 “Yusiyusi aya ankwin popotuwa gumbe unigiya. Ne ye diruitna. Kuiyawa iyayapan obiren matai uniktan oya yusiyusi ape, megara obiren oma den ane unikpe. 25  Mat 25:10-12Gwe abnawa me wan yoipe sira ankwin tobotpewa, ye matai daieve yokeya yembovit ankwin papapak toya vene, ‘Apan, ankwin nunan watapa.’ Megara me garawa wape, ‘Ne ye den yaug anoyemna ye ampa oniyana.’
26 Meve ye matai waya, ‘Nu nakwai ge yoi ge gaibu natu, sira ge nu ebu numa kokawa apa toyau nunana.’
27  Sam 6:8Megara gara wape, ‘Ne ye den yauyem anona. Ye ampa uwayana den yaug anona. Ye undag kukaeba enewa igiyawa ne gunap asipa aisiya.’
28  Mat 8:11-12Ebraam, Aisak, Jekob ge propeta undag mu God toimuwawa danave wakeya, megara God me ye yembovit daieve tam emeyempewa, sira asimeve ye it ge donewa kitosai aigimiya. 29  Sam 107:3Iyayapan kum dauwaiviwa apa ge kum aigiviwa apa, sira noosu ge sausu apa uwag God toimuwawa danave buyunai apa wakepe. 30  Mat 19:30Me natawa, iyayapan obiren namu yoiemewa mu ivi ape, sira ivi yoiemewa mu namu ape.”
Iesu Jerusarem Oya Danadawai Aune
31 Me kumiwa apa, Parisi igiyawa upeba Iesu gumbe uwag waya, “At mame yankweg at da ube aga. Erod ge toaktan oya aivi.”
32 Iesu gara wane, “Aiseg mae okusi asime diya, ‘Ne gare umaewa airapu atatai impna, sira iyayapan warinamuntna, sira kum duwamdesiyawa ne nau oieba wat wapukiyatna. 33 Megara ne garewa umaewa maimawa di anegimpna. Kuiyawa propeta me Jerusarem daieve den boape.’
34 A, Jerusarem Jerusarem. Ye propeta guriyana sira yenan tena onamiyawa an gumbe guriyana. Kum koniwa anintom mina ne utuntainanwa yenan anog agoniyag tena. Kumkum inawa usitainawa agoniyag maviwa ankwatave tepewa mina, megara ye den anoene. 35  Sam 118:26Yauya, ye gwe yeuma me kukaig wakepe. Ne ye diruitna, namu ye waya, ‘Apan me Ayapan iviwa gumbe uwapewa me gumbe waribiya wampe.’ Ivi ye ne sira yaunegiya.”

13:2: Jon 9:2

*13:6: Me wain waremewa.

13:7: Ruk 3:9

13:8: 2Pi 3:9,15

13:14: Eks 20:9-10; Deu 5:13-14

13:15: Ruk 14:5

13:21: 1 satas me 13 ritas mina.

13:25: Mat 25:10-12

13:27: Sam 6:8

13:28: Mat 8:11-12

13:29: Sam 107:3

13:30: Mat 19:30

13:35: Sam 118:26