14
Iesu Parisi Gweyawa Apa Wakene
Sabat Kumiwa da, Iesu Parisi namu yoiyoi aiviwa me gweyave nakwai natan oya aine. Sira mu me iyaiyai yangowo yaveme. Me apa me namive apan me kwapiwa tantamusiawa aunewa wakene. Ruk 6:9Iesu Parisi ge Gwangwan anoano kokawa igiyawa gumbo singui munne, “Me Gwangwan wakene, warinamtanwa Sabat Kumiwa apa gaibu go onan?” Megara mu iyadmusia. Meoya Iesu apan yumne, sira me warinamne, sira me baraune aine.
Mat 12:11; Ruk 13:15Meve Iesu singui munne, “Ye da ud go burumakau me Sabat Kumiwa apa yoi oya dukup danave aikpe ipewa, ye matai me tatevit den ororeak taibe dauwape?” Mu gae garawa da den waya.
Amdau igiyawa teboro apa painau waketan anoemewa me yaug anonewa, maibe mame gumbe dirumne. Pro 25:6-7“Iyayapan da memgebip buyunaeba oya genan ep tepewa, ayapan arawa den wakeya. Kuiyawa apan kokawa ge minag onan, menan ep baraupe ipewa, me at mame aupe. Buyunai abnawa me ep duwam yenan tenewa me gungap uwag wape, ‘Apan mame at geuma wana.’ Me kumive apa, ge ubmam waratpe, sira ge at ankwatavewa auwa. 10 Megara ep genan teyawa, at ankwatavewa auwa. Ge me auwa ipewa, buyunai tamnewa uwape matai ge gungap wape, ‘Evenwa, at oraiwa aga.’ Meve iyayapan geuma waya uwayawa undag namuwo apa matai gungap petat tope. 11  Mat 23:12; Ruk 18:14Kuiyawa da bira membovit painau apewa me mokona ape, sira da bira membovit mokona apewa me matai painau ape.”
12 Meve Iesu buyunai tamnewa gumbe wane, “Ge kum kuiyunup nakwaeba go aram nakwaeba munawa, owogwa ge tatagaiwa ge dam desiroma ge iyayapan tawara obirenwa igiyawa munanwa oya ep den teya. Ge meib awa ipewa, mu matai genan ep tepe, sira me gumbe ge garawa agempe. 13 Megara ge buyunai munawa, tawara onan igiyawa, ui kwapiwa kukaimusiawa ge amowa kukaimusiawa sira yangabored igiyawa oya munan ep teya. 14  Jon 5:29Mu oma den ane ge garawa agempe, meoya ge gungap waribiya wakeigimpe! Kuiyawa oraiwa igiyawa sira yoigimpewa kumiwa apa, ge matai garawa gempe.”
Buyunai Kokawa Maibeyawa
15  Ruk 13:29Mu da teboro apa Iesu gaibu wakeyawa mame anonewa, Iesu gumbe wane, “Apan me waribiyane, me God toimuwawa danave buyunai nape.”
16 Iesu garawa wane, “Apan da buyunai kokawa tamibarip ane sira iyayapan obiren munan ep tene. 17 Buyunai kumiwa apa, me nau meuma aivi abnawa baraune aine. Iyayapan munan ep tenewa dirumtan oya aine, ‘Oneya, kuiyawa gare mame dividivi undag wait tamibarip atu onanane.’
18 Megara mu undag minamina topai aya. Namuwa wane, ‘Ne at piyu gwiruwadna, aneg yautanit di. Garawapa nenan den anoa.’
19 Dawa wane, ‘Ne gare di burumakau yoma gumbe duwam duwam kwadnat tutanwa me naningambenit gwiruwadna, ne tug ageyau atna meoya angeni. Garawapa nenan den anoa.’
20  1Ko 7:33Mina dawa wane, ‘Ne gare di memgebip ana, meoya oma den ane onekna.’
21 Nau meuma aivi abnawa taig onne, sira umum mame kokawa meuma gumbe wane. Meve gwe abnawa danawa piriwane, sira nauwawa wariviwa dine, ‘Tatevit gwetoimu kokawa dana ebu taiba ge ebu kusikusiwa dauwag aga, sira tawara onan igiyawa ge ui kwapiwa kukaimusiawa, yangabored sira amowa kukaimusiawa tam onaga.’
22 Nau meuma aivi abnawa wane, ‘Apan, ge wanawa nu wait atu, megara pantut danave at ande wakene.’
23 Meve kokawa meuma nau meuma aivi abnawa dine, ‘Ne gwe neuma noidauwatan oya, at ebu taiba ge ben veriyawa apa dauwag aga, sira mu diruma unig onampe. 24 Ne ye diruitna, iyayapan danowo desirom da ep munan tenawa matai buyunai neuma demtawa da den aupe.’ ”
Aigowawa Atanwa Me Garawa Meuma
25 Iyayapan obiren Iesu gaibu amome, sira mu gumbo tobiyag wane, 26  Ruk 9:23“Bira da nenan ontan apewa, inamamawa, biviwa ge usitainawa, tatawaiwa ge yogiyawaiwa den topaimumpewa, sira membo inaiinai meumawa gaibu den topayapewa, me oma den ane ne aigowanwa ape. 27 Sira bira da me korosi meuma aug amanap den onigimpewa me oma den ane ne aigowanwa ape.
28 Ye daneyap bira da gwe painau da sitan anopewa, me namu yanwakek yaug anokape anmaga me gumbe oma ape sipe go onan. 29 Kuiyawa me sitan ebuebuwawa tepe sira oma den ane onanape ipewa, iyayapan me yaupewa matai iyagau wampe. 30 Mu wape, ‘Apan mame amatog gwe sine, megara oma den ane si botpe.’
31 Kin da me kin dawa gaibu mut atan ape ipewa, kin da me namu yanwakeg ebuebuwawa yaug anokape. Kin dawa mut igiyawa 20,000 tamke oniviwa, me mut igiyawa 10,000 tam mu enbotpe mut ape oma ape go onan. 32 Kin da oma den ape ipewa, kin dawa arama matai oniviwa me umum igiyawa tepe ampe, yumtutu gaiyawa wape. 33 Ebu me desirom, ye daneyap bira da tawara meuma undag den topayapewa me oma den ane ne aigowanwa ape.
34 Siuran me oraimina, megara me demtawa meuma onanape ipewa, me aninin ape sisiwa sira ape? 35 Me piyu oya sira mutat agoniemewa oya divi da den ape. Me epa aore eme. Da bira naunawa gaibu ipewa, me kweya anope.”

14:3: Ruk 6:9

14:5: Mat 12:11; Ruk 13:15

14:8: Pro 25:6-7

14:11: Mat 23:12; Ruk 18:14

14:14: Jon 5:29

14:15: Ruk 13:29

14:20: 1Ko 7:33

14:26: Ruk 9:23