6
Sabat Kumiwa Ayapaneba
Deu 23:25Sabat Kumiwa apa, Iesu nau danave aiviwa, aigowawa amatog nakwai wiit tam nanuwo diraudirau ag nag amome. Jon 5:10Parisi igiyawa upeba singui waya, “Gare Sabat Kumiwa. Divi oya ye Sabat Kumiwa apa Gwangwan togomene?”
1Sm 21:1-6Iesu gara dirumne, “Devid ge owawa iyagon wakeyawa kumiwa me aninin ane? Ye basiyayana go onan? Rvt 24:5-9Me God gweyawa unig aine, sira bredi waribiyanewa me gwangwan gumbe pirisi mekut naiviwa, aug nane sira upeba gaibu wakeyawa munne.” Meve Iesu dirumne, “Apan Usiwa me Sabat Kumiwa Ayapaneba.”
Sabat Kumiwa da, Iesu sinagogu danave unig toyau munivi. Asimeve apan me naniyutanwa gegerainewa wakene. Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa Iesu pui yutan oya natawa didimama eme, Sabat Kumiwa me warinampe go onan? Me yautan oya mu yangowa me gumbe wakene. Megara Iesu yaug anone mu divi anoeme. Me apan naniwa gegerainewa gumbe wane, “Iyayapan namuwo wan yoiya.” Sira me wan yoig asimeve yokene.
Meve Iesu mu gumbo wane, “Ne singui diruitna. Gwangwan gumbe me ambuwa oraiwa, Sabat Kumiwa me oraiwa atan go kukaeba atan, inaiinai waita wantan go wakukamtan?”
10 Me gumbo yangut undag birorot yangut yawamne, meve apan dig wane, “Nanigwa atan dima.” Me meib ane, sira naniwa oraimina di ane. 11 Mu danopiripam, amatog garawano aya aninin Iesu gumbe atan oya.
Aigowawa 12
12 Me kumive, Iesu nun oya tui dog aine, sira aram desirom God gumbe nun waivi. 13 Wantene mumbevit, aigowawa munan auwane, sira aigowawa 12 gomiyane mu ivuwa apasoro ug yuwamne. 14 Saimon me Iesu ug yune iviwa Pita, me gwaneba Andru, Jemus, Jon, Pirip, Batoromiu, 15 Matiu, Tomas, Arupies usiwa Jemus, Jerot vemewa Saimon, 16 Jemus usiwa Judas, Judas Isukariot me Iesu gumbe anavi ag omin baraunewa.
Waribiyatan Ge Watkukamtan
17 Me mu gaibu tui gumbe aig amog at pawawa apa yokeya. Asimeve aigowawa obiren wakeya. Sira iyayapan obiren mu Judia apa, Jerusarem apa, poeman visiwa apa, sira Taiya ge Saidon apa onamiyawa mu undag agoniyag wakeya. 18 Mu me gumbe anotan onamiya, sira yuwat warina muntan oya onamiya. Iyayapan mu airapu kukaeba gumbowa warinamunne, 19 sira iyayapan undag Iesu yumtan oya ageyau aya, kuiyawa yusiwa me gumbe uwag on iyayapan undag warinamunivi.
20 Me yangawa enagat aigowawa yawam wane.
“Pukpuk wagawag igiyawa ye guniyap waribiya wakeigimpe, kuiyawa God toimuwawa me yeumawa.
21  Sam 126:5-6; Ais 61:3; Rev 7:16-17Gare iyagon igiyawa, ye guniyap waribiya wakeigimpe, kuiyawa ivi ye oma ape.
Gare iruveme igiyawa, ye guniyap waribiya wakeigimpe, kuiyawa ivi ye towaya.
22  Jon 15:19; 16:2; 1Pi 4:14Iyayapan ye Apan Usiwa iviwa oya topai yeneme
sira atatai yeneme ubmam yeneme ye ivuiwa airapu mina watkukam yenemewa,
ye guniyap waribiya wakeigimpe!
23 Me kumive degadega aya, sira degadega ag tare wariya.
Kuiyawa kwimin danave garawa yeuma me kokavit. Mu mamoaiwa God propeta gumbo meib aya.
24 Megara ye tawara igiyawa, ye ano kukaeba guniyap!
Kuiyawa ye wait watmemeyemne.
25 Gare ye nakwai kokavit nene igiyawa, ye ano kukaeba guniyap!
Kuiyawa ye matai iyagon aisiya.
Gare ye tovene igiyawa, ye ano kukaeba guniyap!
Kuiyawa ivi ye danadawai aug iruwaya.
26 Iyayapan undag yenan gae bainda wayawa, ye ano kukaeba guniyap!
Kuiyawa mu mamoaiwa ugauga propetaeba gumbo meib aya.
Anavi Yeuma Gumbo Imuwa Auya
27 Megara bira da nenan anopewa ne diruitna. Anavi yeuma gumbo baigan aigimiya. Bira da ye topai yempewa gumbo oraiwa aya, 28 bira da ye guniyap anokukam aigimpewa waribiya muniya, bira da ye guniyap gwambe aigimpewa mu munan nun waya. 29 Bira da ge kwauyegwa topewa, me kwauyegwa gambenwa gaibu menan tobiya. Bira da wape geuma egavewa aupewa, yankweya wape geuma ankwatavewa me gaibu aupe. 30 Bira da nun guniyap wapewa muniya. Bira da divi geumawa aupewa, sira tobiyag autan oya den wa. 31  Mat 7:12Ye imuyap iyayapan ye guniyap anopewa meib ye mu gumbo aya.
32 Bira da ye baigan yeniviwa ye baigan niyayawa, garawa divi aumon? Oraiwa guniyap da divi? Kukaeba igiyawa gaibu imuwo aupewa, mu imuwo amumpe. 33 Bira da oraiwa aiyenemewa, ye mu gumbo oraiwa aya. Oraiwa ye guniyap me divi? Kukaeba igiyawa gaibu meib di eme. 34 Ye iyayapan gumbo dividivi yeumawa wanampa sira tobiyag yentan oya muniyanawa, oraiwa ye guniyap me divi? Kukaeba igiyawa gaibu wanampa sira undag tobiyag autan oya mumpe. 35 Megara anavi yeuma baigan muniya. Oraiwa mu gumbo aya, sira muniya. Mu muniyawa divi da man autan owanowan den aya. Meve garawa yeuma kokavit. Sira ye Painauvit Abnawa usitainaven aya. Kuiyawa gaun den veme ge kukaeba eme igiyawa gumbo Painauvit Abnawa baigan meuma kokavit amunivi. 36 Ye Mamewa ano yemivi, me mina ye gaibu ano munigimiya.
Iyayapan Upeba Pui Yuwamemewa
37  Mat 6:14Pui den yuwamiya, ye pui den yuepe. Den dirumiya, ye gara den diruipe. Kukaeba muma anog yankweya, kukaeba yeuma anog yankwepe. 38  Mak 4:24Muniya, mu ye yempe. Iyayapan om oraivit ape, ibnawa aikpe, ipuniyape, noidauwape, togegap egampe. Kuiyawa ye om yuyawa, ebu desirom mina me matai om yuepe.”
39  Mat 15:14Sira me gae maibe mame dirum wane, “Apan yanga borednewa oma ane apan da yanga borednewa amarape? Mu duwam dukup danave den aikpe? 40  Mat 10:24-25Gigirum usiwa me toewanewan abnawa meuma gumbe egave onan. Megara ud mu gigirumawa oma anewa meve toewanewan meuma mina ape.
41 Ge yangut tatag yangawa danave atapupu wakeya yawa. Megara divi oya den yaug anoa yoma yare yangag danave wakene? 42 Ge aninin tatag dig wamon, ‘Tatan, ge yangagwa gumbe atapupu atan autna?’ Yawa, yangagwa danave yoma yare wakene. Ye ugauga igiyawa. Namu gembo yangagwa yoma yare atan aukape, sira meve ge yaiyai yaukape atapupu tatag yangave atan auwa.
Yoma Ge Natawa
43 Yoma oraiwa natawa kukaeba den impe, meib yoma kukaeba natawa oraiwa den impe. 44 Yoma desirom desirom me ingan natawa gumbe yaug anone. Iyayapan yoma ganapama gumbe inaru den tampe, sira ipuni gumbe greip den tampe. 45 Apan oraiwa dividivi oraiwa nonewa danave wakenewa oraiwa aug ompe, sira apan kukaeba dividivi kukaeba nonewa danave wakenewa kukaeba aug ompe. Kuiyawa apan dividivi me nonewa noidauwag egamnewa wape.
Gwe Oraiwa Ge Gwe Kukaeba
46  Mat 7:21Ye diwan ne gunap ‘Ayapan, Ayapan’ venan, megara ne veniwa den enan? 47 Bira da nenan uwag gae neuma anope sira mu ageyau gumbe baraupewa, apan me divi mina ne ye toyau yentna. 48 Apan me dukup kokavit wad kuiyawa an bon egave gwe siviwa mina. Nin uwanewa, yoi nin yusiwa uwag gwe manne. Megara gwe den ipun ane, kuiyawa yaimoyai sine. 49 Apan me gae neuma anope sira den ageyau gumbe baraupewa, apan me gwe nium onan piyu egave gwe siviwa mina. Yoi nin yusiwa uwag gwe mannewa, me tatevit biyau aigne, undag watkukamne.”

6:1: Deu 23:25

6:2: Jon 5:10

6:3: 1Sm 21:1-6

6:4: Rvt 24:5-9

6:21: Sam 126:5-6; Ais 61:3; Rev 7:16-17

6:22: Jon 15:19; 16:2; 1Pi 4:14

6:31: Mat 7:12

6:37: Mat 6:14

6:38: Mak 4:24

6:39: Mat 15:14

6:40: Mat 10:24-25

6:46: Mat 7:21