7
Senturion* Me mut igiyawa 100 amara munivi abnawa. Anotumat Meuma
Iesu gae mame undag wa bodne iyayapan mu naunowa taig anoeme, meve aig Kapenaum unig aine. Senturion nau meuma aiviwa abnawa wakene, me kokawa imiwa aunewa, yuwarane koni boatan aivi. Senturion Iesu gaiyawa anone. Me Ju igiyawa koukawa upeba tene menan amiya. Meve Iesu gumbe onamiyawa nau meuma aivi abnawa warinamtan oya nun wane. Mu onam Iesu gumbe uwag me gumbe yai dieg amiya, “Apan mame oraiwa, meoya ge garawapa mame a. Kuiyawa me iyayapan numa nonowa avivi, sira sinagogu numa sine.” Meve Iesu mu gaibu amiya. Me gwe meuma megiyave uwanewa, senturion me owawa tene Iesu oya amog waya, “Ayapan, gembo danadawai den auwa, kuiyawa ne oraiwa onan, ne kukaeba, ne gwanob neuma ankwatave den onaga. Ne anoeni ne oraimina onan, meoya gungap den onekna. Gae geuma me di wa, me gumbe nau neuma aivi abnawa me inaipe. Kuiyawa ne yusiwa upeba ankwatave wakena, ne gaibu mut igiyawa ne ankwatanap. Ne apan da ditna, ‘Aga,’ me aipe, sira da ditna, ‘Onaga,’ me ompe. Ne nau neuma aivi abnawa ditna, ‘Mame a,’ me ape.”
Iesu mame me anonewa, me gumbe terane. Me tobiyag iyayapan me gaibu onamiyawa dirum wane, “Ne ye diruitna. Ne at Isuraeru apa mame mina anotumat kokavit den yauna.” 10 Meve me tene amiya igiyawa gwe taig onam yauyawa, nau meuma abnawa inaig wakene.
Kwapura Usiwa Boanewa Iesu Sira Warinamne
11 Tatevit, Iesu gwetoimu iviwa waya Nain aine, sira aigowawa ge iyayapan undag me gaibu amiya. 12 Me gwetoimu ankwin noiwa megiyave uwaiviwa, apan boanewa iyayapan aug dauwag amome. Me inawa usiwa desiromiren meuma, sira me kwapura. Iyayapan gwetoimu undag inawa gaibu wakeya. 13 Ayapan me yaunewa, nonewa danadawai aug wane, “It den waya.”
14 Meve me dauwag aig iragi paniyawa yumne, auyawa igiyawa mu di yokeya. Me wane, “Ud mataiwa, ne ge dirukna. Wan yoiya!” 15  1Ki 17:23; 2Ki 4:36Bo abnawa yug wan yoine, amatog gae wane. Iesu aug inawa itan wanne.
16  Ruk 1:68Mu undag a aya, sira God gumbe waiyaya. Mu waya, “Propeta kokawa nu yapunup matadne. God iyayapan meuma waita muntan oya uwane.” 17 Iesu gaiyawa mame Judia undag ge at koukawa birorot danave uwane.
Iesu Ge Babataito Abnawa Jon
18 Jon aigowawa dividivi mame undag Jon gumbe waya. Me duwam munan auwaivi, 19  Sam 40:7; Mak 3:1; Rev 1:8me mu tene Ayapan gumbe singui atan amiya, “Matai uwatan vemewa me ge, go nu apan da menan amaraigimta?”
20 Mu Iesu gumbe uwag waya, “Babataito Abnawa Jon genan singui gentan oya nu tenunne onantu, ‘Matai uwatan vemewa me ge, go nu apan da menan amaraigimta?’ ”
21 Me kumive di, iyayapan obiren mu yuwat gaibu, danadawai gaibu sira airapu kukaeba gaibuwa Iesu warinamunne, sira yango boredmusiawa yangowa mereruwaya. 22  Ais 35:5-6; 61:1; Ruk 4:18Meoya me gae aug gigeme igiyawa gumbo gara wane, “Taig aisiya, sira divi yauyanawa ge anoyanawa Jon diya: Iyayapan yangabored musiawa mu inaimut yaveme, sira ama buburu musiawa a gigeme, iyayapan yuwat warumamne iviwa reprosi tamiyawa mu oraimina aya, nauno boredmusiawa gae anoeme, boriruwayawa sira inaimusia, sira tawara onan igiyawa gumbo gae oraiwa opata dirumeme. 23 Bira da nenan den aig aikpewa me gumbe waribiya wakeigimpe!”
24 Namu Jon gae aug gigeme igiyawa Iesu kweg amiya, ivi Iesu gae amatog iyayapan agoniyayawa gumbo Jon oya dirumivi, “Ye at inguiwa arawa divi yautan oya dauwag aisiyana? Me gwab riid Me tumbiri mina. taig viyaiviwa yautan oya? 25 Me onan ipewa ye divi yautan dauwag aisiyana? Apan da me wape oraimina ennewa yautan aisiyana? Iyayapan wape oraimumu enemewa mu kin gweyawa danave wakeeme. 26  Ruk 1:76Megara, ye divi yautan oya dauwag aisiyana? Me propeta da yautan oya? E, ne diruitna, me kokavitwa, propeta da mina onan. 27  Mak 3:1Menan tenewa mame:
‘Ne umum abnawa barautna namuiban ompe,
sira me genan ebu geuma tamibarip ape.’
28 Ne ye diruitna. Bira bira vesin gumbo yaiyawa yapowo Jon me mekuriren painao egave yaine. Megara God toimuwawa danave kusikarenwa me kokawa, Jon mina onan.
29  Ruk 3:12Iyayapan undag Jon gaiyawa anoyawa, sira takesi tameme igiyawa gaibu, mu yaug anoya, me God ebuwawa me oraimina, meoya mu babataito Jon gumbe aya. 30  Mat 21:32Megara Parisi igiyawa ge Gwangwan anoano koukawa igiyawa mu God anoanowawa topai aya, meoya mu babataito Jon gumbe den aya.
31 Iyayapan kum mame garewa aninin om yuwampna? Sira mu divi mina? 32 Mu ud usiusiwa mina. Ud torawa mu gwiruwaremewa arawa apa wakeeme sira aug garawano eme:
‘Nu bepuru yenan kae atu, megara ye tare den wariyana;
Nu bo bererinawa totu, megara ye den iruwayana.’
33 Kuiyawa Babataito abnawa Jon uwane sira me bredi ge wain den nanewa, ye vene, ‘Me airapu kukaeba gaibu.’ 34  Ruk 15:2Apan Usiwa uwane me nakwaeba ge yoiba naiviwa, ye vene, ‘Me nakwai nabot nabot ge yoi koka naiviwa, sira me takesi tameme igiyawa ge kukaeba igiyawa gumbo yaire munne.’ 35 Megara me usitainawa undag me anoano meuma oraimina me toewan muniya.”
Kukaeba Aivi Vesinawa Iesu Gumbe Oira Egamne
36 Gare Parisi apan da me Iesu gaibu augoi nakwaeba natan oya menan wane. Meoya me Parisi gweyawa aig teboro apa wakene. 37  Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3Vesin me at kokawa apa wakewake meuma kukainewa, me anone Iesu me Parisi gweyave naivi. Vesin me uinoum danave oira tayapama wakenewa aug onne, 38 me iripam aivi sira Iesu daieve amave yoine. Me amatog amawa yangawa it aeg kwanivi. Meve me kuiyagumawa gumbe muinivi, amawa noive uwatone, meve oira tayapama egamne.
39 Parisi abnawa me Iesu menan auwanewa mame yaune. Sira mekut wane, “Apan mame propeta ipewa, me yaug anope. Vesin me yumiviwa me bira me aninin. Kuiyawa me kukaeba vesinawa.” 40 Iesu gara me gumbe wane, “Saimon, ne gae da diruktan eni.” “Didnega, toewanewan,” me wane.
41 “Apan duwam anmaga wanka avivi abnawa gumbe anmaga auya. Da 500 denari Me anmaga iviwa. Apan da oiyat desirom nau apewa, me 1 denari aupe. gumbe aune, sira da 50 denari gumbe aune. 42 Maun duwam garawa sira tobiyag wantan oya oma den ane. Meoya me duwam garawa sira autan oya yankwene. Meve ambuwa me nonewa kokavit autan?”
43 Saimon gara wane, “Ne anona me da garawa kokavit yankwenewa.” “Ge yaimoyai yaug anoana,” Iesu wane.
44 Meve vesin gumbe tobiyag Saimon gumbe wane, “Ge vesin mame yavege? Ne ge gweyagwa dana onednawa, ge yoi da den negana amanwa muintan oya. Megara me it meuma gumbe amanwa puwam kuiyagumawa gumbe muinne. 45 Ge nogwa uwa den tonegana, megara ne unignawa gumbe, vesin mame amanwa gumbe uwa den kwene. 46 Ge oira kuiyanwa den egamana, megara me oira tayapama amanwa egave egamne. 47 Meoya ne dirukna. ‘Vesin me dividivi obiren kukaeba meuma anog yankwene, kuiyawa me nonewa kokavit aune.’ Megara me kidnausiren anog yankwenewa nonewa kidnausiren aune.”
48 Meve Iesu me gumbe wane, “Ge kukaeba geuma anog yankwene.”
49 Eb teyawa mu amatog mukut veme, “Apan mame me bira? Kukaeba anog yankweivi.”
50  Ruk 8:48; 18:42Iesu vesin gumbe wane, “Ge anotumat geuma waita genne. Yum gumbe aga.”

*^ Me mut igiyawa 100 amara munivi abnawa.

7:15: 1Ki 17:23; 2Ki 4:36

7:16: Ruk 1:68

7:19: Sam 40:7; Mak 3:1; Rev 1:8

7:22: Ais 35:5-6; 61:1; Ruk 4:18

7:24: Me tumbiri mina.

7:26: Ruk 1:76

7:27: Mak 3:1

7:29: Ruk 3:12

7:30: Mat 21:32

7:34: Ruk 15:2

7:37: Mat 26:7; Mak 14:3; Jon 12:3

7:41: Me anmaga iviwa. Apan da oiyat desirom nau apewa, me 1 denari aupe.

7:50: Ruk 8:48; 18:42