4
Seitan Me Iesu Amaorot Ag Yaune
Iesu Guwawa Iyakaisiyapama gumbe noidauwanewa, yoi Jodan apa sira taig onne. Guwawa Iyakaisiyapama me aug aine at inguiwa arawa danave wakene. Asimeve oiyat 40 danave, Seitan Iesu ayag yaune. Me kumiwa nakwai den nane, sira kum oieba me iyagon.
Seitan me dig wane, “Ge God Usiwa ipewa, an mame diya tobiyape bredi ape.”
Deu 8:3Iesu gara wane, “Me tene: ‘Iyayapan bredi mekut gumbe den vinigimpe.’ ”
Seitan me Iesu aug at opampawa dog aine. Tatevit toimu koka undag piyu mame danavewa toewanne.
Meve gumbe wane, “At undag yusipama ge eyawa meuma undag gentna. Kuiyawa mu negnewa, ne bira da anotnawa oma ane wantna. Meoya ge ne waiya negawa, undag mame me geumawa ape.”
Deu 6:13-14Iesu gara wane, “Me aib tene: ‘Ayapan God geuma waiya, sira me mekut nau meuma a.’ ”
Seitan me Iesu aug Jerusarem aine, sira ane temporu dewam opampa anewa egave yoine. Me wane, “Ge God Usiwa ipewa, mame apa gembovit pisiag aiga. 10  Sam 91:11-12Kuiyawa me tene:
‘Me genan anog ge yaimoyai amaragemtan oya aneya meuma dirumpe.
11 Amagwa an den tope,
mu nanuwo wan augempe.’ ”
12  Deu 6:16; 1Ko 10:9Iesu gara wane, “Me wane, ‘Ayapan God geuma den ayag yauya.’ ”
13  Ibr 2:18; 4:15Seitan ayaiviwa undag mame onananewa, me gumbe kum kusida Iesu yankweg aine.
Nasaret Igiyawa Iesu Topai Aya
14 Guwawa yusiwa gumbe Iesu Gariri taig onne. Gae meuma birorot aine at visi donawa undag. 15 Iesu sinagogu muma danave toyau munne, sira iyayapan undag waiya waniya.
16 Meve me at Nasaret koka anewa arawa aine. Sabat Kumiwa apa evedni meib aiviwa mina me sinagogu danave unigne. Meve basiatan oya wan yoine. 17 Propeta Aisaya gigirum tenewa paniyawa me wanne. Watabnewa meib tenewa yaune.
18  Ais 61:1-2“Ayapan Guwawa meuma gunap wakene.
Kuiyawa me oira gumbe waribiya nedne,
gae oraiwa dividivi onan igiyawa gumbo opata watan oya.
Me baraunedne onedna.
Ne anekna nog igiyawa gumbo anog yankwetan oya watna.
Yanga boredmusiawa igiyawa gumbo yangut oraimina atan oya watna.
Sira nau ibnawa auemewa waita mumpe ingui amtan oya watna.
19 Ayapan anoiviwa oraiwa bairawan meuma oya opata wag dirumtan oya onedna.”
20 Meve me gigirum tenewa paniyawa panne, sira nau aiviwa me wan yanwakene. Sinagogu danave iyayapan yangowo me temtem yaveme. 21 Iesu amatog mu dirumivi, “Gare mame gae Baiboru mame danave anoenewa natawa uwane.”
22  Ruk 3:23; Jon 6:42Iyayapan undag me gumbe dega aya, sira gae demtawa me noive uwanewa gumbe teraya. “Mame me Josep usiwa go,” mu waya.
23 Iesu mu dirumne, “Ne anoeni, ye yaug auya gae mame: ‘Doketa, gembo warinama!’ Sira ye didnegiya, ‘Nu anotu ge Kapenaum danave anawa, mapa at geumawa apa Sira a.’ ”
24  Jon 4:44Me wane, “Ne gae natawa veni. Iyayapan propeta me gumbe at meumawa apa bainda den waya. 25  1Ki 17:1,7Ne watnawa me natawa. Eraija kumiwa danave, kwimin bairawan duwamdesi ge dud 6 danave tobodne. At undag danave kait kokawa ane. Kwapura obiren Isuraeru danave wakeya, 26  1Ki 17:8-16megara God Eraija den baraune munan aine. Kwapura me Sarepat at Saidon danave apa wakenewa me mekut gumbe aine. 27  2Ki 5:1-14Propeta Eraija me kumive Isuraeru apa yuwat warumamne iviwa reprosi obiren wakeya, megara bira da den warinamunne. Siria apan Naaman me mekut warinamne.”
28 Iyayapan undag sinagogu danave mame anoyawa, mu danopiriwaya. 29 Mu wan yoiyeg Iesu atatai iya gwetoimu kokawa yankweg dauwag aine. Sira tui kusi mu gwetoimu muma siya donave aug aine, me aorepe uyug aitan oya. 30 Megara Iesu iyayapan danowo unig troag gamben dauwag aine.
Iesu Airapu Kukaeba Atatai Ine Aine
31 Meve Iesu Gariri danave Kapenaum me gwetoimu kokawa aig aine. Sabat Kumiwa apa me amatog toyau munivi. 32  Mat 7:28-29Mu toyau munnewa anog teraya. Kuiyawa gae meuma yusipamit.
33 Sinagogu danave apan da wakene. Me airapu kukaeba miyotapama gumbe wakene. Me noiwa kwaruwane. 34 “Akai! Nasaret apan Iesu, ge nu gunup divi amon? Ge nu wakukam nuntan onagana? Ne anona ge bira, ge God Apan Iyakaisiyapama!”
35 Iesu yusipamit wane, “Gae yankweya! Me gumbe yankweg dauwaya!” Meve airapu apan me namuwo aorene, yankweg dauwag amiya. Megara me den wakukamne.
36 Iyayapan undag teraya sira garawano waya, “Toyau toyau mame divi? Me yusipamit airapu kukaeba dirumnewa, mu dauwaya!” 37 Sira umum meuma at megiyave undag wateteyamne.
Iesu Iyayapan Obiren Warinamunne.
38 Iesu sinagogu yankweg Saimon gweyawa aine. Me kumive Saimon nimnagawa vesinwa yuwat amipam aug diravivi. Mu Iesu waita wantan oya waya. 39 Meve me yuwat amipam egave kwanasig dig wane, sira yuwat amipam me yankwene. Me tatevit owan yoig amatog waita wanne.
40 Kum aigiviwa, iyayapan yuwat gina ubeube tamiya igiyawa boeg me gumbe onamiya. Meve me naniwa desirom desirom egowo tene, sira inaimusia. 41  Mat 8:29; Mak 3:11-12Airapu kukaeba iyayapan obiren yankweg dauwag kwaruwaya, “Ge God Usiwa!” Megara Iesu mu dirum bainda den wane mu wape. Kuiyawa mu anoya me Keriso.
42 Wantenewa me pomtone arawa dauwag aine. Iyayapan Iesu oya didimama eme, sira mu amog me wakenewa gumbe uwaya. Me gaibu waketan oya mu ageyau aya. 43 Megara me wane, “Ne God toimuwawa gae oraiwa meuma opata di watna gwetoimu da danave gaibu. Kuiyawa me oya ne baraunegne onedna.” 44  Mat 4:23Me sinagogu Judia danave opata yunadwaivi.

4:4: Deu 8:3

4:8: Deu 6:13-14

4:10: Sam 91:11-12

4:12: Deu 6:16; 1Ko 10:9

4:13: Ibr 2:18; 4:15

4:18: Ais 61:1-2

4:22: Ruk 3:23; Jon 6:42

4:24: Jon 4:44

4:25: 1Ki 17:1,7

4:26: 1Ki 17:8-16

4:27: 2Ki 5:1-14

4:32: Mat 7:28-29

4:41: Mat 8:29; Mak 3:11-12

4:44: Mat 4:23