5
Iesu Aigowawa Namuirenwa Munan Auwane
Mat 13:1-2; Mak 3:9-10Kum da Iesu me Poeman Genesaret visive yokene, iyayapan me birorot empanig God gaiyawa anoeme, me awau ginave wa duwam yawamne. Gwambui botag igiyawa dauwag amiya sira uwariri muma muineme. Me wa da danave dauwane. Me Saimon meumawa. Sira me dine visiwa gumbe kusi atan barauwa aipe. Meve me yanwakeg wa gumbe iyayapan toyau munne.
Me gae waiviwa yankwenewa, Saimon gumbe wane, “Poeman dana bagive dauwape, uwariri teya aikpe gwambui tamtan oya.”
Jon 21:3-8Saimon gara wane, “Kokawa, nu aram nau kokavit atu, megara natawa da den autu. Megara ge vege oya uwariri tetna aikpe.”
Mu me ayawa, mu gwambui obiren tamiya. Mu uwariri mumawa koni vitan ane. Meoya mu owawa wa da gumbe onam waita muntan oya munan nanigapoe aya. Mu omeg wa duwam eniya noidauwane, sira mu amatog koni uniktan aya.
Saimon Pita mame yaunewa, me Iesu konive aig wane. “Ayapan, yankweneg aga, ne kukaeba abnawa!” Kuiyawa me ge owawa undag teraya gwambui obiren tamiya oya. 10 Jebedi usitainawa, Jemus ge Jon, mu Saimon owawa. Mu gaibu teraya.
Meve Iesu Saimon gumbe wane, “Ge den tera. Gare mame apa utan aipewa ge iyayapan upigima.” 11  Mat 19:27Meve wa muma ororiya painau visive baraueg dividivi undag yankweg me amave amiya.
Iesu Yuwat Abnawa Warinamne
12 Iesu gwetoimu koka da danave wakene. Me kumiwa apan me yuwat warumne iviwa reprosi aunewa uwane. Me Iesu yaunewa, namive aig nun wane, “Ayapan, ge imugap apewa, ne warinam nega.”
13 Iesu naniwa iberiyag apan yumne, sira wane, “Ne imunap, oraimina a!” Sira tatevit yuwat warumne iviwa reprosi yankwene aine.
14  Rvt 14:1-32Meve me dig wane, “Iyayapan da den diruma. Megara gembovit ag pirisi gumbe toyauwana. Sira Mosisi wanewa mina gembo muintan oya puyo barauwa wana, me gumbe iyayapan yaug anope ge oraimina ana.”
15 Megara Iesu gae meuma kokavit wateteyamne undag anoya. Meoya iyayapan abototoi me gumbe gae anotan ge yuwat muma warinamuntan uwaya. 16 Megara me kum evedni pomtone arawa apa aig nun waivi.
Iesu Apan Amananiwa Buburuimusiwa Warinamunne
17 Iesu kum da mu toyau munivi, meve Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa asime wakeya. Mu gwetoimu Gariri, Judia ge Jerusarem danave wakeyawa undag uwaya. Sira me Ayapan yusiwa gumbe yuwat warinamunne. 18 Apan upeba apan amananiwa buburuimusiawa goma egave baraug aug uwaya. Sira gwe danave barautan oya ageyau ag me namive barautan oya didimama aya. 19 Meve mame atan oya ebu diuya onan, kuiyawa iyayapan noidauwane. Meoya gwe egave dauwag, nog waremieg, nog gumbe gomaepam barauya iyayapan yapowo Iesu namive aigne.
20  Ais 43:25; Ruk 7:48Me anotumat muma yaunewa, me wane, “Enda, kukaeba geuma anog yankwene.”
21 Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mukut amatog anoeme, “Apan mame bira? Me God gumbe gae kukaeba waivi. Bira oma ane kukaeba anog yankwepe, me God mekuriren oma ane?”
22 Iesu yaug anone mu divi danowo anoemewa, sira singui wane, “Divi oya ye dividivi mame nonemageyap anoene? 23 Ambuwa me taibe, ‘Kukaeba geuma anog yankwene,’ watna, go ‘Wan yoig aga,’ watna go? 24  Jon 5:8Megara, ne imunap ye yaug anoya. Apan Usiwa* Me Iesu Keriso. me piyu egave yusiwa gaibu, me oma ane kukaeba anog yankwepe.” Meve me amananiwa wabuburumnewa abnawa dig wane, “Ne ge dirukna, wan yoiya, goma geuma aug gwe aga.” 25 Tatevit me mu namuwo wan yoig goma egave viniviwa aug God wag dega gumbe gwe meuma aine. 26 Iyayapan undag teraya sira God waragasiya. Mu danowo a noidauwane, sira waya, “Nu gare inaiinai gina ube da yautu.”
Iesu Me Rivai Oya Auwane
27 Mame ivi, Iesu uwag aig takesi tamivi abnawa yaune. Iviwa Rivai, takesi tamivi abnawa gwe kusi danave wakene. Me dig wane, “Amanap onaga.” 28 Sira me wan yoig dividivi undag yankweg amave aine.
29 Meve Rivai Iesu oya nakwaeba koka gweyave ane. Takesi tamemewa obiren ge iyayapan da obiren mu gaibu neme. 30  Ruk 15:1-2Megara Parisi igiyawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu dam desiroma mu Iesu aigowawa gumbo kwavimun waya, “Ye divi oya nakwai ge yoi takesi tamemewa ge iyayapan kukaeba gaibu nene?”
31 Iesu mu gumbo gara wane, “Iyayapan mu doketa oya anoemewa mu ui kwapuwa oraimumuwa igiyawa onan, mu yuwat igiyawa. 32 Ne iyayapan oraimumuwa munan auwatan oya den uwana, kukaeba igiyawa nonemagowa biroriyatan oya uwana.”
Iesu Gumbe Kwit Oya Singui Aya
33 Mu me gumbe waya, “Jon aigowawa kum evedni nakwai kwit eme sira nun veme, sira Parisi igiyawa aigowawa mu meib eme. Megara aigowagwa nakwai ge yoi neme.”
34  Jon 3:29Iesu mu gumbo gara wane, “Memgebip abnawa me amdau igiyawa meuma gaibu wakene. Me apa ye oma ane amdau igiyawa nakwai muma kwit ape? 35 Megara me kumiwa uwape. Memgebip abnawa mu gumbo aug aipe. Kum me danave mu nakwai kwit ape.”
36 Me maibe mame dirumne: “Bira da den ape wape mataiwa musiwa da aug namuwa gumbe baraug agempe. Me meib apewa, me wape mataiwa viyotpe, sira musiwa mataiwa gumbewa me namuwa gumbe mina den ape. 37 Bira da den ape wain mataiwa kwapiwa irutawa namuwa danave wain egampe. Meib ape ipewa wain mataiwa kwapiwa irutawa dumetpe wain egampe. 38 Meoya wain mataiwa me kwapiwa irutawa mataiwa danave egampe. 39 Sira bira da den ape wain namuwa nakape ivi mataiwa oya anope. Kuiyawa me wane, ‘Namuwa me oraiwa.’ ”

5:1: Mat 13:1-2; Mak 3:9-10

5:5: Jon 21:3-8

5:11: Mat 19:27

5:14: Rvt 14:1-32

5:20: Ais 43:25; Ruk 7:48

5:24: Jon 5:8

*5:24: Me Iesu Keriso.

5:30: Ruk 15:1-2

5:34: Jon 3:29