3
Iesu Nikodemas Toyau Wanne
Jon 7:50; 19:39Parisi apan da iviwa Nikodemas wakene. Me Ju namuyoiyoi abnawa da. Me Iesu gumbe arampuna onne, sira me gumbe wane, “Rabai,* Me tobiyak tenewa toewanewan abnawa. nu yaugem anotu ge toewanewan abnawa God gumbe onaganawa. Kuiyawa God me gumbe den wakenewa, bira da oma den ane ape irayauyau ge egewa.”
Mat 18:3; 1Pi 1:23Iesu gara me gumbe wane, “Ne ge natawa di dirugeni. Bira da sira den yaipewa me oma den ane God toimuwawa yaupe.” Nikodemas wane, “Megara aninin oma ape apan me wait tayawa anewa sira yai yoipe? Natawa di, me oma den ane inawa dana sira unikpe sira yaig yoipe.”
Ejk 36:25-27Iesu gara wane, “Ne ge natawa di dirugeni. Bira da yoi ge Guwawa gumbe sira den yaipewa, oma den ane God toimuwawa unikpe. Jon 1:13Kwapiwa gumbe yaipewa me kwapiwa, megara Guwawa gumbe yaipewa me guwawa. Ne wana, ye sira di yaiya. Megara gae neuma veniwa gumbe den anopipanum a. Taig me anoiviwa gumbe viyaivi, sira ge noiwa anoa. Megara ge den yaug anoana me ampa onivi go ampa aivi. Iyayapan guwawa gumbe yaiyawa me mina di.”
Nikodemas gara wane, “Mame me aninin?”
10 Iesu gara wane, “Ge Isuraeru toewanewan mumawa, megara mame ge den yaug anoege? 11 Ne natawa di dirugeni. Nu yaug anotuwa gae vete, sira nu yautuwa taibe vete. Megara ye nu vetewa ande den yaug anoene. 12 Ne dividivi at piyu mame danavewa oya ye guniyap wanawa ye den anotumat ayanawa, ne dividivi kwimin danavewa oya watna ipewa me aninin anotumat aya? 13 Bira da kwimin den dog aine, megara desirom me kwimin apa aeg onnewa wakene. Me Apan Usiwa. 14  Nam 21:9; Jon 8:28; 12:32Mosisi at inguiwa arawa apa mokare enagadne mina di, Apan Usiwa me enagappe. 15  Jon 20:31Iyayapan undag mu Apan Usiwa gumbe anotumat emewa mu inaiinai yaibobot aupe.”
16  Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1Jn 4:9-10God baigan meuma kokavit at piyu mame gumbe, meoya me Usiwa Desiromiren munne. Bira da me gumbe anotumat apewa me bo den ape inaiinai yaibobot aupe. 17  Ruk 19:10God piyu mame pui yutan oya Usiwa den baraune onne, me piyu mame me gumbe waita muntan oya. 18  Jon 5:24Bira da Usiwa gumbe anotumat apewa, me gumbe pui den yupe. Megara bira da anotumat den anewa, me gumbe wait pui aune. Kuiyawa me God Usiwa Desiromiren iviwa gumbe anotumat den ane. 19  Jon 1:5,9; 8:12Puiyuyu me mame mina. Eyawa piyu mame uwane. Megara iyayapan eyawa gumbe topai aya sisip gumbe baigan aya, kuiyawa dividivi muma emewa me kukaeba. 20 Bira da kukaeba aiviwa me eyawa topai aivi, sira matai eyawa gumbe den ompe, kuiyawa me divi anewa matai taibe ape oya a aivi. 21 Megara bira da natawa gumbe aiviwa me eyawa gumbe ompe. Kuiyawa dividivi me aiviwa God gumbe aivi, sira me di taibe ape yautanwa oya.
Babataito Abnawa Jon Me Iesu Oya Taibe Wane
22  Jon 4:1-2Mame ivi, Iesu aigowawa gaibu at Judia apa amiya, sira me apa mu gaibu wakeya. Sira me babataito amunivi. 23 Jon me mina at Sarim megiyave at Aenon apa babataito amunivi. Kuiyawa me apa yoi koka. Sira iyayapan kum evedni babataito atan oya omome. 24 Kuiyawa kum mame apa, Jon nog danave den barauyave. 25 Meoya wat muintanwa oya, garawa ano atanwa pawane Jon aigowawa ge Ju igiyawa mu yapowo. 26 Mu Jon gumbe onam waya, “Rabai, apan me ge gaibu yoi Jodan gambenwa apa wakeyanawa, me gumbe ge taibe wanawa, me babataito amunivi, sira iyayapan undag me gumbe omome.”
27 Jon gara wane, “Apan oma den ane divi da aupe, kwimin apa wannewa mekut aupe. 28  Mat 11:10; Jon 1:20Ye yembovit ne divi wanawa yauneg anoyanawa igiyawa, ‘Ne Keriso onan, ne baraunedne me namiven onednawa.’ 29 Memgebip vesinawa aupewa me memgebip abnawa. Eveba me memgebip abnawa oya wakeg me gaiyawa anoivi. Sira memgebip abnawa noiwa anoiviwa, me degadega kokavit aivi. Ne gaibu degadega gumbe noidauwane. 30 Me uwag kokavit di ape, ne kudnausiren di atna.”
31  Jon 8:23“Apan bira painau uwanewa me iyayapan undag egowo wakene. Apan piyu mame apa uwanewa me piyu mame wakene, sira gae wapewa me piyu mame oya wape. Apan me kwimin apa uwanewa me iyayapan undag egowo. 32  Jon 3:11Me yaunewa ge anonewa oya gae wape, megara bira da me taibe wanewa den aune. 33 Bira da me taibe wanewa aunewa me bainda wag kiniyane God me natawa di. 34 Kuiyawa apan me God baraune onnewa God gae meuma waivi. God me Guwawa wanivi om gumbe onan. 35  Mat 11:27; Jon 5:20Mamawa me Usiwa gumbe baigan niyaivi sira dividivi undag me nanive tene. 36  Jon 3:16-18; 1Jn 5:12Bira da Usiwa gumbe anotumat aigimpewa me inaiinai yaibobot aupe, megara bira da Usiwa topayaiviwa matai inaiinai den yaupe, sira God danapiriwa me gumbe wakene.”

3:1: Jon 7:50; 19:39

*3:2: Me tobiyak tenewa toewanewan abnawa.

3:3: Mat 18:3; 1Pi 1:23

3:5: Ejk 36:25-27

3:6: Jon 1:13

3:14: Nam 21:9; Jon 8:28; 12:32

3:15: Jon 20:31

3:16: Jon 3:36; 10:28; Rom 5:8; 8:32; 1Jn 4:9-10

3:17: Ruk 19:10

3:18: Jon 5:24

3:19: Jon 1:5,9; 8:12

3:22: Jon 4:1-2

3:28: Mat 11:10; Jon 1:20

3:31: Jon 8:23

3:32: Jon 3:11

3:35: Mat 11:27; Jon 5:20

3:36: Jon 3:16-18; 1Jn 5:12