11
Iesu Ge Babataito Abnawa Jon
Meib Iesu me aigowawa 12 toyau munne onanane, meve me at gwetoimu mumawa ampa ampa opata ge toyau toyau atan oya aine.
Meve Jon nog danave Keriso divi aiviwa gaiyawa me anone. Me aigowawa tene amiya. Mu Iesu gumbe waya, Matai uwatan vemewa me ge, go nu apan da menan amaraigimta?
Iesu garawa wane, Taig aisiya, sira divi yavenewa ge anoenewa Jon diya: Ais 35:5-6; 61:1 Iyayapan yangabored musiawa mu inaimut yaveme, sira ama buburu musiawa a gigeme, iyayapan yuwat warumamne iviwa reprosi tamiyawa mu oraimina aya, nauno boredmusiawa gae anoeme, boriruwayawa sira inaimusia, sira tawara onan igiyawa gumbo gae oraiwa opata dirumeme. Bira da nenan den aig aikpewa me gumbe waribiya wakeigimpe!
Jon aigowawa mame sira taig amiyawa, Iesu amatog iyayapan undag gumbo Jon oya dirumne: Ye at inguiwa arawa divi yautan oya dauwag aisiyana? Me gwab riid* Me gwab tumbiri mina. taig viyaiviwa yautan oya? Me onan ipewa ye divi yautan dauwag aisiyana? Apan da me wape oraimina ennewa yautan aisiyana? Iyayapan wape oraimumu enemewa mu kin gweyawa danave wakeeme. Me onan ipewa, ye divi yautan oya dauwag aisiyana? Me propeta da yautan oya? E, ne diruitna. Me kokavitwa, propeta da mina onan. 10  Mak 3:1; Ruk 1:76 Jon menan tenewa mame:
Ne umum abnawa barautna namuiban ompe,
sira me genan ebu geuma tamibarip ape.
11 Ne natawa diruitna: Ye daneyap vesin gumbe apan me Babataito Abnawa Jon kokawa minawa da den yaine; megara kwimin toimuwawa danave kudnausiren wakenewa me kokawa, Jon mina onan. 12  Ruk 16:16 Babataito Abnawa Jon kumiwa apa onne gare mame, iyayapan kwimin toimuwawa oya yusiwavit gara aya eme. Sira iyayapan yusiwavit gara aya emewa me aueme. 13 Propeta ge Gwangwan gaiyawa undag waya divi matai matatpe, meve Jon uwane. 14  Mak 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13 Sira ye me autan anoenewa, apan mame me Eraija, me uwatan aiviwa. 15 Bira da naunawa gaibuwa me kweya anope.
16 Kum gare mame ne aninin guwaguwawa atna? Me ud usiusiwa gwiruwaremewa arawa apa yan wakeemewa mina. Mu ud usiusiwa upeba munan auveme: 17 Nu bepuru yenan kae atu, megara ye den tare wariyana; Nu bo bererinawa totu, megara ye den iruwayana.
18 Jon uwane me nakwaeba ge yoiba den nanewa, mu waya, Me airapu kukaeba gaibu. 19  Mat 9:14 Apan Usiwa uwane me nakwaeba ge yoiba naiviwa, mu waya, Me nakwai nabot nabot ge yoi koka naiviwa, sira me takesi tameme igiyawa ge kukaeba igiyawa gumbo yaire munne. Megara me aiviwa iyayapan toyau mumpe anoano meumawa me oraimina.
Imudanowa Den Tobiroriyaya Igiyawa Maibeyawa
20 Meve Iesu amatog at gwetoimu kokawa gumbo me irayauyau meuma obiren anewa pui yumne, kuiyawa mu nonemagowa den biroriyaya. 21  Ais 23:1-18; Ejk 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Ams 1:9-10; Jak 9:2-4 At Koreijin, ano kukaeba gungap! At Betuseida, ano kukaeba gungap! Kuiyawa irayauyau ye guniyap me anewa, at Taiya ge at Saidon danave me anewa ipewa, mu tate wape memeyuwa eniya sira atapupu kuiyowo egamne nonomagowa biroriyapono. 22 Megara, ne diruitna, at Taiya ge at Saidon yaug anope keptete kumive ibnawa muma me bembemu, go ye yaug anoya ye ibnawa yeuma me ibnapam. 23  Gen 19:24-28; Ais 14:13-15 Sira ge Kapenaum! Ge matai kwimin dog aga? Onan, ge matai at kukaeba ades Me gae Ibru. Natawa me at kukaeba ampa anotumat onan igiyawa matai empe. danave yan aiga. Kuiyawa irayauyau ge gungap me anewa meib me at Sodom danave anewa ipewa, kum gare Sodom me meib wakepe. 24  Mat 10:15; Ruk 10:12 Megara ne diruitna, keptete kumive at Sodom ibnawa meuma me bembemu, go ibnawa geuma me koka.
Uiwa Topayasiviwa Nonewa Emtanwa
25  1Ko 1:26-29 Me kumiwa apa Iesu wane, Maman, Ayapan kwiminau ge piyuwau wakeyawa, ne ge watdega gemeni. Kuiyawa ge anoano koukawa igiyawa gumbo ge dividivi mame yaug anoyawa gumbo guwave teyana, go ud usiusiwa gumbo taibe watapana. 26 E, Maman. Mame anoano geuma oraiwa gumbe pawane.
27  Mat 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 17:2 Dividivi undag Maman nedne. Maman mekut Apan Usiwa yaug anone. Sira bira da Maman den yaug anone. Sira Usiwa imive iyayapan mu Maman oya yaug anopewa mu mukut Maman yaug anope.
28  Jer 31:25 Uiwa topayasiviwa ge ibnawa aviviwa undag, nenan oneya. Sira ne yentna nonewa emiya. 29 Ne nonenmagawa oraivit sira mokona eni, meoya ye guniyap yo neuma aug gunap yaug anoya. Meib aya ipewa nonemagewa nonewa emtan yaug anoya. 30  1Jn 5:3 Kuiyawa yo neuma me taibe sira ibnawa neuma me bembemu.

11:5: Ais 35:5-6; 61:1

*11:7: Me gwab tumbiri mina.

11:10: Mak 3:1; Ruk 1:76

11:12: Ruk 16:16

11:14: Mak 4:5; Mat 17:10-13; Mak 9:11-13

11:19: Mat 9:14

11:21: Ais 23:1-18; Ejk 26:1–28:26; Joe 3:4-8; Ams 1:9-10; Jak 9:2-4

11:23: Gen 19:24-28; Ais 14:13-15

11:23: Me gae Ibru. Natawa me at kukaeba ampa anotumat onan igiyawa matai empe.

11:24: Mat 10:15; Ruk 10:12

11:25: 1Ko 1:26-29

11:27: Mat 28:18; Jon 1:18; 3:35; 10:15; 17:2

11:28: Jer 31:25

11:30: 1Jn 5:3