10
Iesu Apasoro 12 Tene Dauwag Amiya
Mak 6:7; Ruk 9:1 Me apasoro 12 meuma munan auwane. Me yusiwa meuma munne. Me airapu kukaeba atatai imtan sira yuwat kusi yuwat koka undag warinamuntan oya.
Aigowawa 12 ivuwa mame: Namu, Saimon me waya Pita, sira me gwaneba Andru; Jebedi usiwa Jemus, sira me gwaneba Jon; Pirip ge Batoromiu; Tomas ge Matiu takesi tamivi abnawa; Arupies usitainawa Jemus ge Tadaiyas; Jerot* Me dam iviwa. abnawa Saimon sira Isukariot Judas me Iesu gumbe anavi ag omin baraunewa.
Iesu aigowawa 12 mame gwangwan wag dirumne tene dauwag amiya: Ju onan igiyawa ebu muma den aisiya, sira Samaria igiyawa gwetoimu dana den unigiya. Jer 50:6 Isuraeru gwe muma sip kwawayawa munan aisiya. Mat 3:2; 4:17; Ruk 10:9,11 Munan aisiyawa, opata mame waya: Kwimin toimuwawa me koni uwatan aivi. Yuwat igiyawa warinamuniya, bo igiyawa waya sira inaipe, sira yuwat warumamne iviwa reprosi tamiya igiyawa waribiyamuniya, sira airapu kukaeba atatai imiya. Ye ingui auyana, meoya ingui muniya. Ruk 10:4 An maga gooru, anmaga siruva go anmaga kopa kokopek berip yeuma danave den aukapa aisiya. 10  Ruk 10:7; 1Ko 9:14 Ebu aisiyawa ikwai, wape egavewa da, sandoro, tutu den aukapa aisiya. Kuiyawa nau eme igiyawa nakwai mumpe nape me oraimina.
11 Ampa ampa gwe ge toimu kokawa unigiyawa apan da baigan abnawa diuya. Me gweyave wakeigimiya meve me kweya. 12  Ruk 10:5-6 Gwe me uwayawa yum baigan yeuma waniya. 13 Gwe me oma ape baigan yempewa yum yeuma gwe gumbe wakepe; go, oma den apewa yum yeuma sira taig yenan ompe. 14  Ruk 10:10-12; Apa 13:51 Bira da ye guniyap baigan den yempewa sira gae yeuma den anopewa, amedanawa atapupu toderereyak gwe go toimu kokawa kweg aisiya. 15  Mat 11:24; Jud 7 Ne natawa ye diruitna. Anog keptete kumiwa apa, Sodom ge Gomora ibnawa muma me bembemu, go gwetoimu asime ibnawa me koka. 16  Ruk 10:3; Rom 16:19 Ne teyemeni aisiya. Me sip mae urup danave ampe mina. Meoya mokare mina kuiyewa oraivit ape, sira unatun mina danewa oraivit ape.
17  Mak 13:9-11; Ruk 12:11-12; 21:12-15 Iyayapan munan yaukape. Mu matai tam teyempe kansoru gumbe, sira sinagogu danave murap gumbe ye guraipe. 18 Nenan oya mu amareme igiyawa ge kin mu namuwo ye tam onampe. Ye nenan mu ge Ju onan igiyawa gae taibe dirumiya. 19 Megara mu tam yempewa, aninin watan, divi watan, ye den anoya. Me kumive ye anin wayawa matai ano yempe. 20  Jon 14:26 Kuiyawa gae wayawa me ye onan, Mamewa Guwawa Iyakaisiyapama ye guniyap munan gae wape.
21  Mik 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Ruk 21:16 Tatawa gwaneba anavi ag omin baraupe, da botope. Mamawa usiwa gumbe anavi ape botope; usitainawa mu mamuwa ge inowa gumbo gara kwaviyape, mu boriruwape. 22 Kuiyawa me ivunwa oya, iyayapan undag ye diruipe watkukam yempe, go bira da oiyeba konive yusiyusi apewa matai waita mumpe. 23 Gwetoimu mame igiyawa ye edawai yempewa, tam gwetoimu da aisiya. Ne natawa diruitna. Ye oma den ane at Isuraeru gwetoimu undag aisiya, Apan Usiwa uwayempeve.
24  Ruk 6:40; Jon 13:16; 15:20 Gigirum usiwa me toewanewan abnawa meuma gumbe egave onan. Nau usiwa me kokawa meuma gumbe egave onan. 25  Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Ruk 11:15 Gigirum usiwa me oma ane toewanewan abnawa meuma me mina apewa, me oraimina. Nau usiwa me oma ane kokawa meuma me mina apewa, me oraimina. Gwe kuiya abnawa airapu kokawa Berujeburu mu didnetpewa, aninin gwe meuma igiyawa dirumpe!
26  Mak 4:22; Ruk 8:17 Meoya iyayapan munan den a aya. Guwave barauyawa me matai undag taibe ape, sira guwave barauyawa iyayapan matai undag yaug anope. 27 Ne ye arampuna diruitnawa eyawa gae iyayapan gumbo dirumiya; nauneyap ne simura watnawa gwe egave gae waya. 28  Rom 8:31; Jms 4:12 Iyayapan kwapiwa tope boape megara oma den ane guwawa tope boape. Meoya iyayapan munan den a aigimiya. Megara God me oma ane kwapiwa ge guwawa duwam gutpe boriruwape at kukaeba geena danave. Meoya God gumbe a aigimiya. 29 Nenip dirori duwam anmaga asarion 16 Asarion me denari desirom. Apan desirom me oiyat desirom nau apewa, denari desirom aupe. desirom gumbe gwiruwareme. Ye me anoyana. Mamewa bainda den wapewa, desirom da piyu egave den aikpe. 30 Sira ye kuiye gumawa undag basiyaivi. 31  Mat 6:26 Meoya den a aigimiya; ye painauvit, nenip dirori ye mina onan.
32 Bira da iyayapan namuwo ne yaug ano nekpewa, ne matai Maman kwiminau wakenewa namive me yaug ano nekpe. 33  Mak 8:38; Ruk 9:26; 2Ti 2:12 Megara bira da iyayapan namuwo ne den yaug anonekpewa, ne matai Maman kwiminau wakenewa namive me den yaug anotna.
34 Ye den anoya ne piyu egave yum aug onedna. Ne yum oya den onedna, mut oya onedna. 35  Mik 7:6 Kuiyawa ne onedna
apan me mamawa gaibu daietaitai atan oya,
gwaitawa inawa gaibu daietaitai atan oya,
wainiwa inawa nimnagawa gaibu daietaitai atan oya.
36 Sira inomamo usitainawa desiroma me gara anavi ape.
37 Bira da me mamawa go inawa baigan meuma koka mumpe, megara nenan baigan koka den aigimpewa me ne gunap oraimina onan. Bira da gwaitawa go usiwa baigan meuma koka mumpe nenan baigan koka den aigimpewa me ne gunap oraimina onan: 38  Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Ruk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25 Sira bira da me korosi meuma aug amanap den onigimpewa me ne gunap oraimina onan. 39 Bira da inaiinai meuma aupewa, me matai waropiyape, sira bira da me inaiinai meuma nenan waropiyapewa me matai yaug aupe.
40  Mak 9:37; Ruk 10:16; Jon 13:20 Bira da ye baiganieg au yempewa me ne au nekpe, sira bira da me ne au nekpewa me Maman me baraunedne aig onednawa au nekpe. 41 Bira da me propeta aupewa, kuiyawa me propeta, me matai propeta garawa meuma me aupe, sira bira da me apan oraiwa aupewa, kuiyawa me apan oraiwa, matai apan oraiwa garawa meuma aupe. 42 Sira bira da yoi taigipama ap gumbe apan kusida mame wampewa, kuiyawa me ne aigo neumawa, ne natawa diruitna, me garawa meuma matai den di waropiyape.

10:1: Mak 6:7; Ruk 9:1

*10:4: Me dam iviwa.

10:6: Jer 50:6

10:7: Mat 3:2; 4:17; Ruk 10:9,11

10:9: Ruk 10:4

10:10: Ruk 10:7; 1Ko 9:14

10:12: Ruk 10:5-6

10:14: Ruk 10:10-12; Apa 13:51

10:15: Mat 11:24; Jud 7

10:16: Ruk 10:3; Rom 16:19

10:17: Mak 13:9-11; Ruk 12:11-12; 21:12-15

10:20: Jon 14:26

10:21: Mik 7:6; Mat 10:35; Mak 13:12; Ruk 21:16

10:24: Ruk 6:40; Jon 13:16; 15:20

10:25: Mat 9:34; 12:24; Mak 3:22; Ruk 11:15

10:26: Mak 4:22; Ruk 8:17

10:28: Rom 8:31; Jms 4:12

10:29: 16 Asarion me denari desirom. Apan desirom me oiyat desirom nau apewa, denari desirom aupe.

10:31: Mat 6:26

10:33: Mak 8:38; Ruk 9:26; 2Ti 2:12

10:35: Mik 7:6

10:38: Mat 16:24-25; Mak 8:34-35; Ruk 9:23-24; 17:33; Jon 12:25

10:40: Mak 9:37; Ruk 10:16; Jon 13:20