3
Iesu Apan Naniwa Gegerainewa Wasiwamne
Iesu sinagogu danave unig aine. Apan naniwa gegerainewa asime apa wakene. Iyayapan upeba mu Iesu pui yutan oya yaveg anoeme gae ambuwa ditom. Me Sabat Kumiwa apa warinampe go onan, yautan oya mu yangowa me gumbe wakene. Iesu me apan naniwa gegerainewa gumbe aib wane, “Iyayapan namuwo wan yoiya.”
Ruk 14:3Meve Iesu wag dirumne, “Sabat Kumiwa Gwangwan gumbe ambuwa oraiwa: Oraiwa atanwa go kukaeba atanwa, inaiinai waita wantan go toinguttan?” Megara mu nouwa iyadmusia.
Me birorot danapiripam yangut yawamne, anogugud ane mu nonowa yaigipam. Sira apan me digwane, “Nanigwa atan dima.” Me naniwa siwadne oraimina di ane. Mat 22:15-16Meve Parisi igiyawa dauwag amiya, sira Erod igiyawa gaibu mu aninin akape Iesu totan oya, mu iyapeba paneme.
Iyayapan Obiren Iesu Amave Amiya
Iesu me aigowawa gaibu awau amiya. Iyayapan obiren mu Gariri apa onamiyawa amowo amiya. Mu me aiviwa undag anoyawa, Judia, Jerusarem, Idumia ge at kokawa birorot me Jodan gambenwa, ge Taiya ge Saidon birorot apa iyayapan obiren me gumbe uwaya.
Me aigowawa dirumne, “Iyayapan obiren oya ne iyayapan asinut siririyatna. Wa kusikarenwa aug negiya.” 10  Mat 14:36Me iyayapan obiren warinam munne, meoya yuwat igiyawa me yumtan oya garaman ag me gumbe uwaya. 11  Ruk 4:41Airapu kukakaeba me yavemewa, mu me namive uyug aigek kwaruwaya, “Ge God Usiwa.” 12  Mak 1:34Megara Iesu yaigipam dirumne, umum den wape ne bira.
Iesu Apasoro* Apasoro me ewamuniviwa da ube. 12 Tamne
13 Iesu tui dog aine. Iyayapan me anoiviwa munan auwane. Mu menan onamiya.
14 Me aigowawa 12 tamne. Mu me gaibu, sira opata waigimtan tepe ampe, 15 sira mu yusiwa auk airapu kukaeba atatai impe. 16  Jon 1:42Iyayapan mame mu aigowawa 12 om yuwamnewa: Me Saimon ug Pita yune; 17  Ruk 9:54sira Jebedi usitainawa Jemus ge gwaneba Jon gumbo me ivuwa Boanaji munne, me natawa aegnaminin ge kapisi usitainawa. 18 Andru, Pirip, Batoromiu, Matiu, Tomas, Jemus me Arupies usiwa, Tadaiyas, Saimon me Jerot abnawa. Jerot me dam iviwa.
19 Isukariot Judas, me Iesu ominawa baraunewa.
Iesu Ge Berujeburu Berujeburu me airapu kukaeba iviwa.
20 Meve Iesu gwe unigne. Sira iyayapan obiren agoniyaya, meoya me ge aigowawa mu nakwai natanwa kum onan. 21 Iesu inawa tatawaiwa ge yogeyawaiwa mame anoyawa, mu autan onamiya. Kuiyawa mu waya, “Me kuiya kukaine.”
22  Mat 9:34; 10:25Sira Gwangwan toewanewan igiyawa mu Jerusarem apa onamiyawa waya, “Berujeburu me wait aune! Airapu kukaeba kokawa usiwa gumbe me airapu kukaeba atatai imivi.”
23 Meoya Iesu munan auwane onamiya, meve me gae maibe gumbe mu dirumne: “Seitan me aninin Seitan atatai itan? 24 Toimu togomiyak ge yoik apewa, gwetoimu me oma den ane yoipe. 25 Sira gwe togomiyak ge yoik apewa, gwe me oma den ane yoipe. 26 Sira Seitan me danave mut ape togomiyak yoik apewa, me den yoipe onanape. 27 Natawa di, bira da me apan yusipam gweyawa unig dividivi meuma tamtan anopewa, namu apan yusipama den tupewa, oma den ane gwe dana unig dividivi tampe. Meoya namu tukapa, meve divdivi bope. 28 Ne natawa diruitna, apan kukaeba apewa go God gumbe ano kukam wapewa mu anog yankwepe. 29 Megara bira da Guwawa Iyakaisiyapama gumbe ano kukam wapewa, me den anog yan kwepe. Me yaibobot kukaeba meuma ane onan den ape.”
30 Me mame wane. Kuiyawa mu veme, “Iesu me airapu kukaeba aune.”
Iesu Inawa Ge Tatawaiwa
31  Mak 6:3; Jon 2:12; Apa 1:14Iesu inawa ge gwanebaiwa uwaya. Mu daieve yokeg ud da barauya unig menan auwane. 32 Iyayapan obiren mu birorot me gumbe yan wakeya mu wak diya, “Inag ge gwanegaiwa gwe daieve wakeg genan yobeme.”
33 Me singui wane, “Ne inan ge tatanaiwa mu bira?”
34 Me iyayapan mu ikukuk paneg wakeyawa birorot yawamne, dirumne, “Ne inan ge tatanaiwa mawa wakeya! 35 Da bira me God anowawa aiviwa me tatangwanen ge yogiyanaiwa ge inan.”

3:4: Ruk 14:3

3:6: Mat 22:15-16

3:10: Mat 14:36

3:11: Ruk 4:41

3:12: Mak 1:34

*3:12: Apasoro me ewamuniviwa da ube.

3:16: Jon 1:42

3:17: Ruk 9:54

3:18: Jerot me dam iviwa.

3:19: Berujeburu me airapu kukaeba iviwa.

3:22: Mat 9:34; 10:25

3:31: Mak 6:3; Jon 2:12; Apa 1:14