6
Propeta Ebnotu Onanwa
Iesu asime kwemne, gwetoimu meuma aine. Aigowawa amave amiya. Jon 7:15Sabat Kumiwa uwanewa, me sinagogu danave amatog toyau munne. Iyayapan obiren me anoyawa anog teraya. Mu singui aya, “Apan mame divi mame aiviwa ampa tamne? Sira me anoano oraiwa mame wannewa ge irayauyau aiviwa me divi gumbe aune? Apan mame me gwe sisi abnawa, onan? Mame me Meri usiwa ge Jemus, Josep, Judas ge Saimon tatawa, onan? Me yogiyawaviwa mapa nu gaibu wakeya, onan?” Mu Iesu gumbe anotumat den aya.
Jon 4:44Iesu wag dirumne, “Propeta me gwetoimu meuma, iyayapan meuma, gwe meuma danowo mekut ebnotu gumbe da onan.” Me asimeve irayauyau den ane. Me anewa me naniwa yuwat igiyawa upeba kuiyovo tene inaimusia. Sira Iesu anotumat muma onan oya terane. Meve Iesu gwe gwe gumbo birorot aine toyau mumne.
Iesu Apasoro 12 Tene Amiya
Apasoro 12 munan auwane gumbe uwaya. Mu duwam duwam tene amiya. Airapu kukaeba atatai imtan oya yusiwa munne. Ruk 10:4-11Mame gwangwan meuma: “Amdau oya divi da den auya. Tutu mekut auya, bredi onan, ikwai onan, powawa berip danave anmaga onan. Sandoro mekut tuya, go gweb ankwatavewa duwam den eniya. 10 Evedni evedni gwe ambuwa unigimiyawa, asime wakeigimiya, meve at gwe me kweya. 11  Apa 13:51Ye at ambuwa uwaya den baigan yempewa go gae yeuma den anopewa, mu yaug anotan oya amedanawa atapupu toya aikpe, meve at me kweya.”
12 Mu amiya, sira iyayapan nonemagowa biroriyatan oya opata muniya. 13  Jms 5:14Mu airapu kukaeba obiren atatai imiya, sira yuwat igiyawa obiren egowo oira egamiya, mu inaimusia.
Babataito Abnawa Jon Me Meyawa Kwagomiyaya Botone
14  Mat 16:14; Mak 8:28; Ruk 9:19-20Iesu iviwa koka anewa, Kin Erod me anone. Iyayapan upeba waya, “Babataito abnawa Jon boriruwayawa igiyawa gumbo sira inaig yoine, meoya inaiinai ubeube yusiwa me gumbe nau aivi.”
15 Upeba waya, “Me Eraija.” Sira upeba waya, “Me propeta da watavitwa mina.”
16 Megara Erod me anonewa wane, “Jon me ne meyawa kwagomiyanawa boriruwayawa gumbo sira inaig yoine!”
17 Kuiyawa Erod membo dirumne Jon aupe, yumeg tuya, aueg nog barauya. Mame me anewa Erod tatawa Pirip biviwa Erodias me aunewa oya. 18  Rvt 18:16Kuiyawa Jon me Erod gumbe wane, “Ge tatag biviwa auwanawa me gwangwan gumbe oraimina onan.” 19 Meoya Erodias me Jon gumbe anog danapiriwane, me imive me tope boitan anone. Megara me mina den ane, 20 kuiyawa Erod me Jon gumbe a ane sira me papara vinne. Kuiyawa me anone Jon me apan iyakaisiyapama ge danawa esine abnawa. Erod me Jon opata waivi anonewa, anopipanum ane, megara me degadega gumbe anoivi.
21 Meve ivi kum oraiwa uwane. Erod yainewa kumiwa apa me koukawa meumawa, mut igiyawa amaramunemewa, Gariri koukawa mumawa igiyawa munan buyunai tamne. 22 Erodias gwaitawa uwag unig tare wadne. Erod ge amdau igiyawa mu degadega aya. Kin me otau gumbe wane, “Divi da anoegewa ne gunap wa. Me ne gentna.” 23 Sira me gae gwangwan gumbe agi wane, “Ge divi da autan anoegewa ne gentna. Ge imugap at neuma kokawa gambenwa autan anoegewa me ne gentna.”
24 Otau mame dauwag aig inawa dine, “Ne divi oya nun waten?” Me garawa wane, “Babataito Abnawa Jon kuiyawa wa.”
25 Meoya otau me tatevit kinipam aig kin gumbe uwag nun wane, “Ne imunap Babataito Abnawa Jon kuiyawa. Gare mame di en egave baraug nega.”
26 Kin danadawai kokavit anone. Megara agi meuma yaigipamit wane oya, sira iyayapan buyunai gumbewa yaveme oya, otau wanewa me topai den ane. 27 Kin me tatevit Jon kuiyawa aug ontan oya gae yusipam wane. Toinguttanwa abnawa baraune aine. Me nog danave unig aike Jon meyawa togomiyane, 28 sira kuiyawa en egave baraug aug taig onne. Me otau me wanne. Otau me inawa me wanne. 29 Jon aigowawa mame anoyawa uwag me kwapiwa aug yampot danave barauya.
Iesu Iyayapan 5,000 Nakwai Utamne
30  Ruk 10:17Apasoro mu Iesu birorot empaniya. Mu dividivi ayawa ge toyau munnewa undag Iesu gumbe waya. 31 Me dirum wane, “At wayug wayug onan arawa ne gunap ye yekut oneya nonewa emiya.” Kuiyawa iyayapan obiren uwa ge am emewa, mu nakwai muma natanwa kumiwa onan.
32 Meoya mu mukut wa gumbe pontone arawa amiya. 33 Mu kwemum amiyawa iyayapan obiren mu yaug anoya. Meoya mu gwetoimu undag apa amowo kinipam amog asimeve namuwon uwaya. 34  Nam 27:17; Mat 9:36Iesu wa avig on aigne iyayapan obiren yawamne. Me munan danadawai anone. Kuiyawa mu sip mina mu sip amaraivi abnawa gaibu onan. Meoya me amatog toyautoyau obiren ane.
35  Mak 8:1-9Kum aigivi augoiyau uwaiviwa, aigowawa Iesu gumbe uwaya. Mu waya, “Mame gina inguiwa arawa, sira kum onanatan aivi. 36 Iyayapan kwema ampe, kuiyawa mu oma ane at ama gambenwa go gweyowa ampe. Nakwai divi da mumbo gwiruwat nape.”
37 Megara me garawa wane, “Ye nakwai da muniya.” Me gumbe waya, “Me 200 denari* Apan da oiyat desirom nau apewa me garawa 1 denari aupe. aupe! Nu anta bredi me 200 denari gumbe gwiruwak mu munta?”
38 Iesu singui wag dirumne, “Ye bredi anintom tamiyan? Aiseg yauya.” Mu yawamiyawa aib waya, “Naningambenit ge gwambui duwam.”
39 Meve Iesu mu dirum wane, “Ye iyayapan dirumiya kuiya dada wayo egave yan wakepe.” 40 Sira mu kuiya dada 100 go 50 yan wakeya. 41 Iesu bredi 5 ge gwambui duwam bog kwimin wan yaune, me gaun gumbe wane, bredi warensine. Meve me iyayapan namuwo mu tetan oya aigowawa munne. Me gwambui duwam gaibu mu undag kebag munne. 42 Mu undag naya oma ane. 43 Aigowawa bredi ge gwambui naya musimusiwa pot 12 enamiya noidauwaya. 44 Apan mu nayawa me 5,000.
Iesu Poeman Egave Aivi
45 Iesu tatevit aigowawa dirumne wa danave unigiya sira at Betuseida namiven amome, Iesu me iyayapan tene taig amiya. 46  Ruk 5:16Iesu iyayapan obiren yankwem, tui visi gambenwa nun watan oya dog aine.
47 Augoiyau uwane. Wa awau dana bunangave yokene, Iesu mekut piyuwau wakene. 48 Me aigowawa yawamnewa mu bara wareg itan utan eme. Kuiyawa taig gurivi. Arampuna kum koniwa duwamdesi wanteteyau me dauwag poeman egave amave munan aine. Me koni mu emariya muntan ane. 49  Ruk 24:37Mu Iesu poeman egave amave onivi yauyawa, mu yaug anoyawa me airapu. Mu kwaru waya. 50 Kuiyawa mu undag me yauya a aya. Tatevit Iesu munan dirum wane, “Yusiyusi aya! Ma ne. A den aya.” 51  Mak 4:39Meve me wa danave mu gaibu dauwag ainewa, taig memeyaig aigne. Mu teraya guwowa puk wane. 52 Kuiyawa mu bredi gumbe den yai yaug anoya. Mu nonomagowa yaigiwane.
53 Awau gambenwa dauwag amiya piyu Genesaret apa uwaya, sira anika aoreya. 54 Mu wa gumbe dauwag onamiyawa, iyayapan tatevit Iesu irawa yawag anoya. 55 Sira mu at me undag gwe gwe kintoya. Mu Iesu ampa wakenewa anoyawa, yuwat igiyawa kem egave bog at me uwaya. 56 Sira me ainewa at ampa ampa—gwetoimu apa, at koka apa, at diri gambenwa apa—mu yuwat igiyawa gwiruwaremewa arawa apa teya. Mu me gumbe nun waya Iesu wape meuma noibamawa yumpe. Iyayapan yumiyawa mu undag inaimusia.

6:2: Jon 7:15

6:4: Jon 4:44

6:8: Ruk 10:4-11

6:11: Apa 13:51

6:13: Jms 5:14

6:14: Mat 16:14; Mak 8:28; Ruk 9:19-20

6:18: Rvt 18:16

6:30: Ruk 10:17

6:34: Nam 27:17; Mat 9:36

6:35: Mak 8:1-9

*6:37: Apan da oiyat desirom nau apewa me garawa 1 denari aupe.

6:46: Ruk 5:16

6:49: Ruk 24:37

6:51: Mak 4:39