9
Iesu Apasoro 12 Tene Dauwag Amiya
Meve Iesu auwag apasoro 12 agoniyayawa, me airapu kukaeba undag atatai imtan oya ge yuwat kukaeba warinamuntan oya yusiwa ge ano yusipam munne. Sira God toimuwawa gaiyawa opata muntan oya ge yuwat igiyawa warinamuntan oya me tene dauwag amiya. Ruk 10:4-11Iesu dirum wane, “Amdau oya divi da den auya. Tutu onan, ikwai onan, nakwai onan, anmagawa onan, wape duwam onan. Sira gwe ambuwa ye unigiyawa, asime wakeigimiya, meve at gwe me kweya. Ye at ambuwa uwaya iyayapan den baigan yempewa go gae yeuma den anopewa, mu yaug anotan oya amedanawa atapupu toya aikpe, meve at kokawa muma kweya.” Mu meve dauwag gwe gwe amog, God gae oraiwa opata wag gigiya, iyayapan ampa ampa warinam muniya.
Mat 16:14; Mak 8:28; Ruk 9:19Erod me at kokawa ayapaneba me dividivi pawaiviwa undag anone, sira nonewa painau ane. Kuiyawa iyayapan upeba veme, “Jon boriruwayawa igiyawa gumbo sira inaig yoine.” Iyayapan upeba veme, “Eraija me sira uwane,” sira upeba veme, “Me propeta da watavitwa mina, me sira inaig taig uwane.” Ruk 23:8Megara Erod wane, “Ne Jon meyawa kwagomiyana. Apan mame gumbe iyayapan vemewa sira me gumbe ne anoeniwa me bira?” Meoya Erod Iesu yautan oya diune.
Iesu Iyayapan 5,000 Nakwai Utamne
10 Sira apasoro taig uwaya. Mu dividivi ayawa Iesu gumbe umum waya. Meve Iesu mu tam me gaibu guwave at Betuseida amiya. 11 Megara iyayapan agoniyayawa mu yaveg anoya sira amave amtan oya onamiya. Me kaiwa kaiwa munke God toimuwawa oya dirum wane. Sira me inaimuntan anoeme igiyawa warinamunne.
12 Ivi aram muniwaiviwa mu apasoro uwake Iesu dig waya, “Iyayapan agoniyayawa wa ampe. Gweyowa birorot ge at gambenwa apa amke nakwai ge vintanwa didimama ape. Kuiyawa nu mapa gina inguiwa arawa waketu.”
13 Me gara wane, “Ye divi da nakwai muniya.” Mu gara waya, “Nu bredi naningambenit ge gwambui duwam me mekut, da onan. Meoya agoniyayawa mame undag oya nu an nakwai gwiruwatta?” 14 Apan undag 5,000 mina me apa wakeya. Megara Iesu aigowawa dirum wane, “Waya. Kuiyawa desirom desirom 50 mina agoniyag yanwakepe.” 15 Aigowawa me dirum wanewa mina aya, sira iyayapan undag yanwakeya. 16 Meve Iesu bredi naningambenit ge gwambui duwam tam, kwimin wan yaug gaun wane. Meve sike aigowawa munne. Mu iyayapan keb ag muniya. 17 Mu undag naya oma ane. Aigowawa mu musimusiwa ande wakeyawa kwiniyag pot 12 enamiya noidauwaya.
Pita Taibe Wane Iesu Me Keriso
18 Kum da Iesu mekut nun waiviwa, aigowawa me gaibu. Iesu dirum wane, “Iyayapan aninin veme, ne bira?”
19  Ruk 9:7-8Mu gara waya, “Upeba me Babataito abnawa Jon veme, upeba Eraija veme, sira upeba veme propeta namuwa da sira inaig taig uwanewa da.”
20  Jon 6:68-69Iesu mu gumbo wane, “Ye aninin vene, ne bira?” Pita gara wane, “Ge God Keriso.”
21 Iesu mu gumbo gwangwan dirumne bira da mame oya den dirumpe. 22  Ruk 9:44; 18:32-33Sira me wane, “Apan Usiwa* Me Iesu Keriso. matai danadawai obiren di aupe. Namuyoiyoi igiyawa, pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa me topayape, toin gutpe, kum duwamdesiyawa danave me sira inaig yoipe. Me di matatpe.”
23  Mat 10:38; Ruk 14:27Me mu undag dirum wane: “Da bira imive ne amanap ontan ape ipewa, me evedni membo topayape korosi meuma wan aupe meve ne amanap ompe. 24  Mat 10:39; Ruk 17:33; Jon 12:25Kuiyawa bira da inaiinai meumawa membo autan anopewa, me matai waropiyape. Megara bira da inaiinai meumawa nenan oya waropiyapewa, me matai aupe. 25 Apan me piyu mame undag aupe, go membo waropiyape sira anokukampe ipewa oraiwa meuma aninin? 26  Mat 10:33; Ruk 12:9Bira da ne ge gae neuma gumbe ubmam ape ipewa, matai Apan Usiwa me membo ge Mamawa ge iyakaisi aneya eyawa danave uwape kumiwa apa, me gumbe ubmam ape. 27 Ne natawa diruitna. Mapa yokeyawa yapowo upeba mu God toimuwawa yaupe, ivi mu boriruwape.”
Iesu Irawa Biroriyane
28 Oiyat 8 mina onananewa, Iesu mame wane. Me Pita, Jon ge Jemus tam me gaibu tui egave nun watan oya dog aine. 29 Me nun waiviwa, ginanamiwa biroriyane. Sira wape gaibu pupuyuiren biroriyane kapisi kapisi aivi. 30 Yauya. Apan duwam mu Iesu gaibu gae veme. Mu Mosisi ge Eraija. 31  Ruk 9:22Mu eyawa danave uwaya. Mu Iesu bowawa gaiyawa veme. Gaiyawa me Iesu Jerusarem apa aitan aiviwa. 32  2Pi 1:16-18Pita ge me owowaiwa mu yangowa ibnawa aivi. Megara mu yangowa merameg, mu me eyawa meuma ge apan duwam Iesu gaibu yokeya yauya. 33 Apan duwam Iesu yankweg amomewa, Pita Iesu gumbe wane, “Kokawa, nu mapa waketuwa me oraimina. Nu gwe kusi duwamdesi sita. Desirom me genan oya, desirom me Mosisi oya, desirom me Eraija oya.” Pita membo den yaug anone divi waivi.
34 Me gae mame waiviwa, guwaveru uwag mu umamne, guwaveru danave unigiya, meoya aigowawa a aya. 35  Ruk 3:22Noiwa guwaveru apa uwane wane, “Mame ne Utunwa. Me ne anog wagomiyag wannawa. Me gumbe anoigimiya.” 36 Noiwa wanewa, mu yauya Iesu mekut wakene. Mu Iesu mekut yauya. Mu mame anog iyadmusia. Sira me kumive mu yauyawa bira da umum den waya.
Iesu Ud Apan Me Airapu Kukaeba Dodnewa Warinamne
37 Kum umae, mu tui apa aig onamiyawa, iyayapan obiren Iesu yauya. 38 Iyayapan obiren yapowo apan da noiwa kokavit kwaruwane, “Toewanewan, ne gungap nun veni. Ud neuma yawa. Me ne ud desiromiren. 39 Yawa. Airapu kukaeba me dodnewa, tatevit au ge kwaruwag daram daram aivi, noiwa poriman borivi. Den yankweg aivi kwekweru onan, sira me wakukamivi. 40 Ne aigowagwa gumbo nun wana me dauwag aipe. Megara oma den ane mu aya.”
41 Iesu wane, “A, iyayapan garewa mu anotumat muma onan. Wakewake muma gegeru. Kum anintom ne ye gaibu wakeigimpna sira amara yenigimpna? Ud geuma aug mapa onaga.”
42 Ud torawa me man oniviwa, airapu kukaeba me aug aoreivi piyu egave aig daramiwa waivi. Megara Iesu airapu kukaeba dig wane, sira ud waribiyag mamawa gumbe sira wanne. 43 Meve undag God nauwawa kokavitwa gumbe teraya. Dividivi undag Iesu anewa gumbe iyayapan undag arag vemewa, Iesu aigowawa dirum wane,
44  Ruk 9:22“Ne ye diruitnawa yaimoyai anoya. Apan Usiwa ominawa iyayapan nanuwo baraupe.” 45  Ruk 18:34Megara mu den yaug anoya me anin wanewa sira me oya dig anotanwa a aya. Me mu gumbo guwave ane, meoya mu den yaug anoya. Sira mu gae mame Iesu gumbe singui den waya. Mu a aya.
Bira Kokavitwa Atan
46  Ruk 22:24Aigowawa mu mukut amatog garawa eme, mu yapowo ud ambuwa kokavit atan? 47 Iesu gae mumawa imive anonewa, ud usiwa aug me megiyave baraune yokene. 48  Mat 10:40Meve mu dirum wane, “Da bira me ud kusi mame gumbe ne ivunwa gumbe engaun apewa, me ne gunap engaun ape; sira da bira me ne gunap engaun apewa, me ne gunap engaun den ape ne baraunedne onegnawa gumbe engaun ape. Kuiyawa ye undag yapeyap kusikarenwa me kokavitwa.”
49 Jon gara wane, “Kokawa. Nu apan da yautu, airapu kukaeba ge ivugwa gumbe wane dauwag amiya. Nu me yankwetan oya ageyau atu, kuiyawa apan me numawa onan.”
50  Mat 12:30; Ruk 11:23Iesu dirumne, “Den diya yankwepe. Kuiyawa da bira me nu gunup daietaitai den anewa me numawa.”
Samaria Igiyawa Iesu Topayaya
51 Iesu kwimin wan dog aitanwa kumiwa koni aiviwa, me Jerusarem aitan oya anone. 52 Sira me umumawa namu tene amiya. Mu amog Samaria gwe da uwag dividivi waribiyag menan amareme. 53 Megara iyayapan asimeve wakeyawa mu Iesu gumbe baigan den aya, kuiyawa Iesu Jerusarem oya aivi. 54  2Ki 1:9-16Me aigowawa Jemus ge Jon mu mame yaveg waya, “Ayapan. Nu wata iyam igiviwa kwiminau aig wakukam mumpe. Ge anoege?” 55 Megara Iesu mu gumbo tobiyag gae yusipamit toyau munne. 56 Sira mu gwetoimu da amiya.
Iesu Amave Anigimtanwa Garawa Meuma
57 Mu ebutaibe amomeve, apan da Iesu dig wane, “Ne ge amagap onekna. Ge ampa agawa ne amagap anekna.”
58 Iesu gara wane, “Mae okusi Me mae wasipen kusi mina. piyu nogave wakene, sira nenip en painau wadne, megara Apan Usiwa kubvintan oya at meuma onan.”
59 Iesu apan da dig wane, “Amanap onaga.” Megara apan wane, “Ayapan, namu ne kwenega anekna maman neuma sitna.”
60 Iesu dirumne, “Yankweya. Bo igiyawa kwema mumbo si ampe, megara ge aga God toimuwawa gaiyawa opata waigima.”
61  1Ki 19:20Da sira gaibu wane, “Ayapan, ne amagap onekna. Megara namu kwe nega taig aneg iyayapan neuma nanuwa gaun amuntnave.”
62 Iesu gara wane, “Bira da me namu ib aupe ivi daieven yaupewa me oraimina onan God toimuwawa oya.”

9:3: Ruk 10:4-11

9:7: Mat 16:14; Mak 8:28; Ruk 9:19

9:9: Ruk 23:8

9:19: Ruk 9:7-8

9:20: Jon 6:68-69

9:22: Ruk 9:44; 18:32-33

*9:22: Me Iesu Keriso.

9:23: Mat 10:38; Ruk 14:27

9:24: Mat 10:39; Ruk 17:33; Jon 12:25

9:26: Mat 10:33; Ruk 12:9

9:31: Ruk 9:22

9:32: 2Pi 1:16-18

9:35: Ruk 3:22

9:44: Ruk 9:22

9:45: Ruk 18:34

9:46: Ruk 22:24

9:48: Mat 10:40

9:50: Mat 12:30; Ruk 11:23

9:54: 2Ki 1:9-16

9:58: Me mae wasipen kusi mina.

9:61: 1Ki 19:20