23
Pairat Iesu Gumbe Singui Ane
Meve iyayapan undag wan yoig Pairat gumbe Iesu aug amiya. Mu Iesu gumbe amatog kukaeba diyag veme, “Nu yautu apan mame iyayapan numa kuiyowa watpipam munivi. Me Siisa gumbe takesi den tepe me iyayapan dirumivi, sira ne kin Keriso waivi.”
Pairat singui ane, “Ge Ju igiyawa kin mumawa?”
Iesu garawa wane, “Ge natawa vege, ne meme di.”
Pairat me tobiyag pirisi koukawa ge iyayapan gumbo dirum wane, “Ne yauna, apan mame danave kukaeba da onan.”
Megara mu gae yusipamit diyag waya, “Apan mame toyau meuma at Judia undag iyayapan danowa undag aune. Gariri apa amatog on mame uwane.”
Erod Me Iesu Gumbe Singui Ane
Pairat mame anonewa singui ane, “Apan mame Gariri apan?” Ruk 3:1Me yaug anone me Erod yusiwa ankwatave wakenewa. Sira tate me baraune Erod oya aine. Kuiyawa kum me kumiwa apa Erod Jerusarem apa wakene.
Erod Iesu yaunewa degadega kokavit ane. Kuiyawa me gaiyawa anone, kum yobutatae me imive me yautan anoivi, sira me irayauyau meuma yautan anoivi. Meoya me gumbe singui obiren ane, megara Iesu garawa den wane. 10 Pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu yokek gae kukaeba me gumbe yusipamit diyag veme. 11 Meve Erod ge mut igiyawa meumawa me iviwa aug yan barauya iyagau waniya. Meve wape oraimina en waniya barauya Pairat oya taig aine. 12 Oiyat me, Erod ge Pairat yaire aya. Namu mu anavi eme.
13 Pairat me pirisi koukawa, namuyoiyoi igiyawa ge iyayapan auwane mu onamiya. 14 Mu dirumne, “Ye apan mame nenan aug onekke sira aib wayana. Apan mame namuyoiyoi gwambe aivi. Ne gare ye namuyap epinawa yobana, megara me kukaeba meuma kuiyawa da den yaug anona. 15 Erod me meib. Me sira me baraune nunan onne. Yauya, me kukaeba da den ane bo atan oya. 16 Meoya ne murap gumbe tog meve kwetna aipe.” 17 (-)* Namu tenewa da V17 apa mamaib waivi. “Buyunai kumiwa apa, Pairat me apan desirom nog apa arob baraune dauwag aine.”
18 Iyayapan undagit nouwa desiromit kwaruwaya, “Apan mame toengura, ge Barabas aropa dauwag nunan ompe.” 19 (Barabas me nog aig wakene, kuiyawa at kokawa danave me mut amatone sira iyayapan gudne oya.)
20 Pairat imive Iesu yankwepe aipe, meoya mu gumbo sira wane. 21 Megara mu kwaruwaya, “Me korosi gumbe toya! Korosi gumbe toya!”
22 Sira me mu gumbo koni duwamdesiyawa wane, “Megara me kukaeba divi da ane? Ne kukaeba meuma bo totanwa me ne da den yauna. Meoya ne aug murap gumbe totna meve kwetna aipe.”
23 Megara mu kwat wansin ande veme. Mu imuwo me yoma korosi gumbe tope botope. Mu kwat mumawa natawa matadne. 24 Meoya Pairat iyayapan noiwa aune sira yoig wane mu imuwo gumbe ape. 25 Sira Pairat Barabas kwene aine, mu imuwo gumbe. Apan me mut amatone sira iyayapan gudne oya nog aigne wakene. Pairat Iesu mu nanuwo baraune sira mu Iesu gumbe anoano muma gumbe aya.
Iesu Korosi Gumbe Toya
26 Mu me auwag amomewa, Sairin apan iviwa Saimon me at meuma apa oniviwa mu auya. Mu yoma korosi oieve baraug diyag waya. Me aug Iesu amave yoine.
27 Iyayapan obiren Iesu amave amiya, sira vesin obiren gaibu danadawai auwag it menan wag amome. 28 Megara Iesu munan tobiyag wane, “Jerusarem gwaitawaiwa, it nenan den waya, go yembo yenan ge ud yeuma oya iruwaya. 29  Ruk 21:23Kuiyawa, yauya, kum me onivi iyayapan aib wapewa, ‘Agara vesin, danowo ud onanwa, sira ud am den munemewa, mu gumbo waribiya wakeigimpe!’ 30  Ose 10:8; Rev 6:16Kum me kumiwa, iyayapan tui gumbe amatog wape,
‘Egunup aiga,’ sira tui kusikaren gumbe wape, ‘Um nuna.’
31 Mu yoma kaninga gumbe dividivi mame apewa, yoma toyainewa gumbe aninin ape?”
32 Kukaeba igiyawa duwam gaibu me gaibu bo atan oya tam amiya.
33 Mu amog at iviwa Kuiyamarednawa vemewa uwaya. Meve Iesu yoma korosi gumbe toya sira apan kukaeba duwam gaibu guriya. Dawa naniyutanwa dawa naniketaiwa apa. 34  Sam 22:18; Ais 53:12Iesu wane, “Maman, kukaeba muma anog yankwema. Mu den yawag anoya mu divi eme.” Mu kae kusida aya wape meuma keptetan oya.
35  Sam 22:7-8Iyayapan yokeg yangureme. Namuyoiyoi igiyawa iyagau me gumbe waya, “Me iyayapan upeba waita munne. Apan mame God wagomiyanewa Keriso ipewa, me membovit warinampe.”
36  Sam 69:21Mut igiyawa uwake iyagau me gumbe aya, sira omoke wain sisipama waniya. 37 Mu waya, “Ge Ju igiyawa kin mumawa ipewa, ge gembovit inaigita.”
38 Me egave gae mame teya: MAME JU IGIYAWA KIN MUMAWA.
39 Apan kukaeba desirom yoma korosi gumbe toyawa Iesu gumbe iyagau wane, “Ge Keriso ipewa, ge gembovit ge nu gaibu warinam nuna.”
40 Go apan kukaeba dawa garawa wane aib diengudne. “Ge God aeba den ege? Ge ibnawa gina desirom auege. 41 Nu ibnawa nuniyawa me bainda. Kuiyawa garawa me atuwa nu aviete. Go apan mame kukaeba da den ane.”
42 Meve kukaeba abnawa da dig wane, “Iesu, toimu geuma danave unig Ayapan awa kumiwa apa, nenan imug anoa.”
43 Iesu menan aib garawa wane, “Ne ge natawa dirugeni. Gare ge ne gaibu paradais danave waketa.”
Iesu Boane
44 Kum kuiyunup mina aune. Sisip at undag umne aine augoi adne kum koniwa duwamdesi aune. 45  Ibr 6:19-20; 10:19-20Kum tobiroriyane sisip uwag onne. Temporu danave wape gwarapama, me yapave viyodne aigne duwam ane. 46 Iesu au kokavit wane, “Maman, ge nanigap ne guwanwa barautna.” Meib wag gaup meuma oieba pukuwane.
47 Senturion yaune divi matadne. God watdegawan wane, “Natawa di, Apan mame oraivit di abnawa.” 48 Iyayapan undag yanguratan oya onam agoniyayawa, mu undag yauya divi matadne. Mu danadawai gaibu togewo toya sira taig amiya. 49 Megara Iesu yaug anoyawa igiyawa ge vesin mu at Gariri apa amave onamiyawa, at painau yoike dividivi undag mame yangureme.
Iesu Dagup Danave Barauya
50 Gare apan iviwa Josep wakene, me Daiboru Painauvitwa igiyawa intum anewa, me apan oraiwa sira ano kukaeba den anoiviwa. 51 Apan mame kansoru igiyawa nouwa ge mu atan ayawa gumbe den kiniyane. Me at Arimataya abnawa, at me Ju igiyawa gwetoimu mumawa. Me God toimuwawa yautan amaraivi. 52 Apan mame Pairat gumbe aine, sira imive Iesu kwapiwa autan oya wane. 53 Meve me aug aigne. Me wape gumbe panke sira aug aig dagup me buinunu kwapiya apa baraune. Me apa iragi numan da den barauya. 54 Kum me Tamibarip Kumiwa, sira Sabat Kumiwa koni uwatan aivi.
55 Vesin gaibu me amowo onamiya. Mu at Gariri apa Iesu amave onamiyawa. Mu dagup yauya, me kwapiwa aninin barauyawa yauya. 56  Eks 20:10; Deu 5:14Meve mu sira taig amiya, gegura ge oira tayapama tamibarip aya. Megara mu Sabat Kumiwa oya gwangwan gumbe nonowa emiya.

23:7: Ruk 3:1

*23:17: Namu tenewa da V17 apa mamaib waivi. “Buyunai kumiwa apa, Pairat me apan desirom nog apa arob baraune dauwag aine.”

23:29: Ruk 21:23

23:30: Ose 10:8; Rev 6:16

23:34: Sam 22:18; Ais 53:12

23:35: Sam 22:7-8

23:36: Sam 69:21

23:45: Ibr 6:19-20; 10:19-20

23:56: Eks 20:10; Deu 5:14