22
Iesu Oya Ominawa Tetan Judas Bainda Wane
Gare me Bredi Iist Onanwa Buyunaeba, me iyayapan wayawa Uwag Gaveya Buyunaeba, me di koni aivi. Pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa mu Iesu tope boatan oya ebu upeba yobareme, kuiyawa mu iyayapan ayowa eme. Jon 13:2,27Meve iviwa waya Isukariot Judas, me aigowawa 12 me danowa da. Seitan me danave unigne. Sira Judas me pirisi koukawa ge temporu porisu igiyawa koukawa aine mu gaibu gae waya aninin me Iesu ominawa tepe. Mu degadega aya sira anmaga me wantan oya bainda waya. Me bainda wane, sira iyayapan den wakeyave Iesu avig mu muntan oya me kumiwa yob warivi.
Augoi Buyunaeba Oieba
Eks 12:1-27Meve Iist Onanwa Bredi Buyunaeba kumiwa uwane, me apa Uwag Gaveya Buyunaeba sip usiwa me tog puyo ape. Sira Iesu me Pita ge Jon wain kwimun waivi, “Aisiya, sira dividivi Uwag Gaveya Buyunaeba nu natan oya tamibarip aya.”
Sira mu Iesu gumbe waya, “Imugap ampa nu tamibarip ata?”
10 Iesu garawa mu gumbo wane, “Ye at koka me unigiyawa apan da irut aug aivi me nuntosa yempe, me amave aisiya, gwe me unikpewa me unigiya. 11 Ye gwe abnawa gumbe aib diya, ‘Toewanewan abnawa ge dirugivi. Uwag Gaveya Buyunaeba ne aigo neumawa gaibu natna. Meoya amdau pantut me ampa?’ 12 Pantut koka painauwa undag waribiyayawa me toyau yempe. Me apa tamibarip aya.”
13 Mu amiya. Sira dividivi yauyawa me wait Iesu dirumne mina di. Meve mu Uwag Gaveya Buyunaeba oya tamibarip aya.
14 Me kumiwa uwanewa, Iesu ge apasoro mu teboro apa parau wakeya. 15 Me mu gumbo wane, “Ne imunap kokavit, Uwag Gaveya Buyunaeba mame ye gaibu natna. Meve edawai autna. 16 Kuiyawa ne ye diruiyeniwa, ne matai Uwag Gaveya Buyunaeba me sira den natna. Me wakepe aipe God toimuwawa danave Uwag Gaveya Buyunaeba natawa uwapeve, meve natna.”
17 Me ap aug gaun wanne, meve wane, “Mame auya sira yembovit kebaya. 18 Ne ye diruiyeni. Ne matai yoma greip* Greip magawa me wain waremewa. magawa yoiba sira den natna wakeg aigimpe God toimuwawa uwapeve, meve natna.”
19 Me bredi aug gaun wanne, meve wasine mu munne wane, “Mame ne kwapunwa ye yeneni. Mame aya imug teg ano negigimiya.”
20 Nakwai naya onanane, meve ebu desiroma Iesu ap aug wane, “Ap mame me agi neuma mataiwa di neuma gumbe. Me yenan oya ururuwak aikpe. 21  Sam 41:9; Jon 13:21-22Megara yauya, ne omin neuma tetanwa abnawa naniwa teboro gumbe ne gaibu waketu. 22 Baiboru gumbe nenan tenewa mina Apan Usiwa Me Iesu Keriso. me matai kweg aipe. Apan Usiwa gumbe omin meuma tepewa me gumbe ano kukaeba wakeigimpe!” 23 Mu amatog mumbovit singui veme, mu gumbo bira ebu mame ape.
24  Ruk 9:46Mina ebu da kukaeba yaigiyoine, bira mu gumbo yaug anope kokawa bira ape. 25  Mat 20:25-27; Mak 10:42-45Iesu mu gumbo wane, “Ju onan igiyawa kin mumawa iyayapan egave yutuwa gumbe nau eme, sira yutuwa gumbe namu yoiyoi igiyawa gumbo iyayapan waya mu amaremewa. 26  Mat 23:11; Mak 9:35Megara ye meib onan. Kokawa ye guniyap me ud mataiwa mina ape, sira amaraiviwa me nau wariviwa mina ape. 27  Jon 13:12-15Kokawa me teboro apa wakene go nau warivi go? Me teboro apa wakene. Megara ne ye guniyap nau wariviwa mina nau wareni. 28 Ye ne danadawai aueniwa megiyanap yoiyana igiyawa. 29 Maman toimuwawa amaratan oya yusiwa nedne mina, ne ye yusiwa yentna. 30  Mat 19:28Meoya ye toimu neuma danave teboro neuma apa yoi ge nakwai naya, sira kin seyaiba egave wakeg Isuraeru dam mumawa 12 amaraigimiya.
31 Saimon, Saimon, anoa. Seitan imive nakwai wiit natawa ge mutat ubeube tetan mina ye undag amaorot ape. Seitan imive ye undag nakwai wiit natawa ge mutat mina viyaviya atan aivi. 32  Jon 17:15Megara ne genan oya nun wana. Kuiyawa ne imunap ge anotumat geuma yan den aikpe. Ge sira taigawa, tatagaiwa geuma wad tuwama.”
33 Megara me garawa wane, “Ayapan, ne ge gaibu nog anektan sira bo atan oya tamibarip ana.”
34 Iesu garawa wane, “Pita, ne ge dirukna. Kum gare ge koni duwamdesi wa den yauneg anoana, meve kumkum wape.”
35  Ruk 9:3; 10:4Meve Iesu mu gumbo singui wane, “Ne anmaga ikwaeba, ikwai go sandoro den te yenna aisiyanawa, ye divi da oma den ane go onan?” Mu garawa waya, “Onan di.”
36 Me mu gumbo wane, “Megara ye anmaga ikwaeba da auyawa me auya, ikwai gaibu auya. Ye benesi da den auyawa, wape yeuma gwiruwat anmaga aug, me gumbe benesi gwiruwat auya. 37  Ais 53:12Ne ye diruitna. ‘Me kukaeba igiyawa gaibu basiyaya.’ Mame ne gunap tenewa di matatpe. Ne gunap tenewa me di koni matatpe.”
38 Mu waya, “Ayapan yawa, mapa benesi duwam wakeya,” me garawa wane, “Me oma ane.”
Iesu Tui Orivu Apa Nun wane
39 Iesu tui Orivu dauwag aine. Me kum evedni meib aivi. Sira aigowawa amave amiya. 40 At me uwayawa, me mu dirum wane, “Ye matai kukaeba gumbe uyug den aigiya, meoya nun waigimiya.” 41 Me yankwem an vereme aig aigiviwa me mina aine, sira koniwa yug nun wane. 42 “Maman, ge ano geumawa ipewa, ap mame ne gunap atan auwa. Me ne ano neumawa onan, megara ge ano geumawa veniyape.” 43 Sira aneya kwimin apa me gumbe uwane, me waita wan yusiwa wanne. 44 Me danadawai koka aunewa, me nun gerave yaiyai wane. Me amun wadnewa, di mina piyu gerave aigne.
45 Me nun wane onanane wan yoine sira aigowawa oya uwanewa, mu danadawai muma gumbe kubvineme yawamne. 46 Me mu gumbo wane, “Ye divi oya kubvinene? Wan yoiya, nun waigimiya, me gumbe ye matai kukaeba gumbe uyug den aigiya.”
Iesu Yumiya
47 Iesu ande gae waiviwa, iyayapan me gumbe uwaya. Apan da me iviwa waya Judas, me aigowawa 12 danavewa da. Me namuyoiyoi aivi. Me uwa totan oya Iesu gumbe obmanne. 48 Megara Iesu me gumbe wane, “Judas, ge Apan Usiwa uwa toto gumbe ominawa teege?”
49 Iesu gaibu birorot wakeyawa divi me pawatan aivi yauya. Mu waya, “Ayapan, nu benesi numa gaibu mut ata?” 50 Sira mu da benesi viyane pirisi painauvitwa me nauwawa aiviwa da naunawa yutanwa kwagomiyane aigne.
51 Megara Iesu wane, “Mame mina sira den aya.” Me apan naunawa yumne warinamne.
52 Meve Iesu pirisi painauvitwa, temporu porisu igiyawa koukawa sira namuyoiyoi igiyawa menan onamiyawa dirum wane, “Ne ub igiyawa tam namuyoiyoi eni go? Meoya ye deba ge seri gumbe ne yumnektan uwayana? 53 Kum evedni ne ye gaibu temporu arawa apa wakeete, sira ye naniwa da den ne gunap barauyana. Megara kum mame me yeumawa. Me sisip yusiwa.”
Pita Iesu Gumbe Uyai Wane
54  Mak 14:53-54Meve mu me auya. Mu me aug, pirisi painauvitwa gweyawa amiya. Pita painau utupa mu amowo aivi. 55 Sira mu pirisi painauvitwa gweyawa danave panki yapave me apa iyam okereg undag yan wakeya. Pita mu gaibu yan wakeya. 56 Vesin nau aiviwa da iyam okeriya eyave Pita yan wakene yaune. Vesin me keni tog yaug wane, “Apan mame me gaibu wakenewa.”
57 Megara Pita onan di wane, “Vesin, ne me den yaug anona.”
58 Kusi pungi wanewa, apan da me yaug sira wane, “Ge mina mu desiroma da.” Megara Pita gara wane, “Apan, ne onan.”
59 Kum koniwa desirom onanane mina, apan da sira gae yusipam wane, “Natawa di, apan mame me gaibu wakeyawa da, kuiyawa me Gariri abnawa.”
60 Pita wane, “Apan, ne den yaug anona ge divi oya vege.” Me koni me apa gae waiviwa kumkum wane. 61 Ayapan tobiyag Pita yangut siwavit yaune, meve Pita me watavit Ayapan me gumbe gae wanewa imug anone, “Kum gare, namu koni duwamdesi ge ne topai negawa, ivi kumkum wape.” 62 Sira me dauwag aig it kokavit wane.
Mut Igiyawa Iesu Gumbe Iyagau Okeriya
63 Iyayapan Iesu amaremewa amatog iyagau okereme sira me toeme. 64 Sira me yangawa toboriya, me gumbe ayag singui waya, “Ge propeta, ge bira toadne?” 65 Sira mu gae kukaeba obiren me gumbe waya.
Iesu Me Pairat Ge Erod Namuwo
66 Wantenewa, dam namuyoiyoi igiyawa, pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa onam agoniyaya. Mu Iesu aug Daiboru Painauvitwa gumbe amiya. 67  Jon 3:12Mu waya, “Ge Keriso ipewa, me diruna.” Megara Iesu wane, “Ne Keriso ye diruitnawa, ye matai anotumat den anegiya. 68 Sira ne ye singui yempnawa, ye matai garawa den waya. 69  Apa 7:56Megara mame apa utan aipewa, Apan Usiwa matai God me yusipamit naniyutanwa apa wakepe.”
70 Mu undag waya, “Ge me God Usiwa?” Iesu garawa wane, “Ye natawa vene. Ne meme di.”
71 Meve mu waya, “Nu divi oya taibe watan igiyawa da yobaton? Nu membo noive meme anotu.”

22:3: Jon 13:2,27

22:7: Eks 12:1-27

*22:18: Greip magawa me wain waremewa.

22:21: Sam 41:9; Jon 13:21-22

22:22: Me Iesu Keriso.

22:24: Ruk 9:46

22:25: Mat 20:25-27; Mak 10:42-45

22:26: Mat 23:11; Mak 9:35

22:27: Jon 13:12-15

22:30: Mat 19:28

22:32: Jon 17:15

22:35: Ruk 9:3; 10:4

22:37: Ais 53:12

22:54: Mak 14:53-54

22:67: Jon 3:12

22:69: Apa 7:56