10
Memgebip Garakue
Iesu at meve kweke at Judia aine, Jodan togomiyane. Sira iyayapan undag me gumbe uwaya. Kum evedni toyau muniviwa mina mu toyau munne.
Parisi igiyawa upeba me gumbe uwaya amaorot aya, “Apan me biviwa gaibu garakue atan me Gwangwan gumbe bainda wane?’
Me garawa wane, “Mosisi Gwangwan aninin yenne?”
Deu 24:1-4; Mat 5:31Mu waya, “Mosisi apan meib bainda wane, ‘Memgebip garakue oya vesin yankwetan gigirumawa teg wana kwegem vesin aipe.’ ”
“Mosisi Gwangwan mame yenan tene, kuiyawa ye nonewa yaigiwa dadi.” Iesu garawa wane. Gen 1:27; 5:2Megara wait namuiren dividivi wad tenewa, God apan ge vesin wad temunne. Gen 2:24; Epe 5:31-33Kuiyawa mame oya, apan mamawa ge inawa yankwe munke biviwa gumbe yunatpe, sira apan ge vesin mu kwapuwa desirom ape. Meoya mu duwam onan, mu desirom. Meoya God toboranewa, apan oma den ane tam ubeube tepe.”
10 Meve mu gwe danave wakeyawa, aigowawa mame oya singui waya. 11  Mat 5:32Iesu gara wane, “Bira da biviwa yankwepe sira vesin da ube aupewa, me vesin namuwa gumbe uinantaraki. 12 Sira vesin memawa gumbe yankweg, apan da ube aupe ipewa, me memawa namuwa gumbe kukaeba atan aivi me uinantaraki aivi.”
Ud Usiusiwa Ge Iesu
13 Iyayapan ud usiusiwa tam Iesu gumbe uwaya. Mu imuwo Iesu ud usiusiwa yumam waribiyak muntan oya. Megara Iesu aigo meumawa gae yusipamit mu dirumiya. 14 Iesu mame yaunewa danapiriwane mu gumbo wane, “Ud usiusiwa yan kwemiya nenan onampe, sira mu den toboriya. Kuiyawa God toimuwawa iyayapan meiba mu mumawa. 15  Mat 18:3Ne natawa diruitna. Da bira me ud usiusiwa mina God toimuwawa den aupewa den di God toimuwawa unikpe.” 16 Sira Iesu ud usiusiwa bog agoniya munne, egowo naniwa barauk waribiya munne.
Apan Mataiwa Tawara Abnawa
17 Iesu amatog ebu taibe aivinewa, apan da me kintog gumbe uwane, me namive konive yug dine, “Toewanewan oraiwa, divi akape inaiinai yaibobot auten?”
18 “Divi oya wana, ne oraiwa?” Iesu garawa wane. “Da bira oraimina onan, me God mekut. 19  Eks 20:12-17; Deu 5:16-20Ge Gwangwan yaug anoana. ‘Den toengura, uinantaraki den a, ub den a, gae ugauga den wa, den ugai mun dividivi muma tamigima, inag mamag gumbo ebnotu aigima.’ ”
20 Sira me wane, “Toewanewan, ne undag mame wait ud toranap gumbe yumnad onedna.”
21 Iesu me yangurag danadawai gumbe wane. “Ge anoano geuma desirom da gumbe yan aigana. Aga dividivi undag ge gungap wakeyawa tam guiruwara sira tawara onan igiyawa muna, ge kwiminau garawa oraivitwa auwa. Meve amanap onaga.”
22 Me kumive, apan mame kwanawa sig ginawa butuine. Me danadawai gumbe aine, kuiyawa me tawara kokavit gaibu.
23 Iesu tobiyag aigo meuma yawam wane, “Tawara abnawa me God toimuwawa uniktanwa me yaigiwa dadi!”
24 Aigo meumawa Iesu gaiyawa gumbe anog teraya. Iesu sira wane, “Ud neumawa, God toimuwawa uniktanwa me yaigiwa dadi. 25 Mae kameru me inup nogawa uniktanwa me taibe, megara tawara abnawa me God toimuwawa uniktanwa me yaigiwa dadi.”
26 Aigo meumawa mu di teraya, sira gae garawano aya, “Bira da oma ane waita aupe?”
27 Iesu mu yawam wane, “Apan me gumbe mame oma den ane, megara God gumbe oma ane. God dividivi undag oma ane.”
28 Pita me Iesu gumbe wane, “Nu dividivi undag yankweg amagap ongete!”
29 “Ne natawa ye diruitna,” Iesu garawa wane, “Bira da me nenan sira Gae oraiwa oya gwe, tatawaiwa, yogeyawaiwa, inawa, mamawa, usitainawa go nauwawa yankwempewa, 30 me kum garewa danave koniwa 100 mina aupe,—gwe, tatawaiwa, yogeyawaiwa, inawaiwa, usitainawa, nauwawa—sira edawai gaibu aupe—, kum mataiwa danave inaiinai yaibobot aupe. 31  Mat 20:16; Ruk 13:30Megara iyayapan obiren namu yoiemewa mu ivi ape, sira ivi yoiemewa mu namu ape.”
Iesu Bo Meuma Gaiyawa Sira Wane
32  Mak 8:31; 9:31Mu dauwag Jerusarem dog amomewa Iesu me namu yoine, aigowawa undag teraya. Mu amowo amomewa undag a aya. Me aigowawa 12 tam megiyave tene, dirumne divi da me gumbe matatpewa. 33 Me wane, “Nu Jerusarem angete, sira Apan Usiwa matai pirisi koukawa ge Gwangwan toewanewan igiyawa gumbo anavi ape. Mu me bo atan oya dima yug baraupe, sira me aug Ju onan igiyawa gumbo baraupe. 34 Mu me gumbe yano wampe sira gwitup me gumbe emkwampe, murap gumbe tope, meve toengutpe. Kum duwamdesiyawa, sira inaig yoipe.”
Jemus Ge Jon Anoemewa
35 Jebedi usitainawa Jemus ge Jon mu Iesu gumbe uwag waya, “Toewanewan, nu imunup divi da nun gungap watawa nunan ge a.”
36 “Dimbae da ne yenan oya aten?” me singui wane.
37 Mu garawa waya, “Ge wag didnuna. Eyawa geumawa danave desirom nanigwa yutanwa apa wanekpe, sira dawa nanigwa ketaiwa apa wanekpe.”
38  Mak 14:36; Ruk 12:50“Dimbae oya nun venewa ye me den yaug anoyana,” Iesu wane. “Ye oma ane yoi ap ne natnawa ye me naya, sira babataito me ne autnawa ye oma ane auya?”
39  Apa 12:2; Rev 1:9“Nu oma ane,” mu garawa waya. Iesu mu dirumne, “Ne ap neuma gumbe yoi natnawa ye naya, sira babataito me ne autnawa ye me gumbe babataito auya. 40 Megara ne naniyutanwa go naniketaiwa waketanwa me ne oma den ane yentna. At meiba bira God munan tamibarip anewa mu munan.”
41 Aigo meumawa 10 mu gae mame anoyawa, Jemus ge Jon gumbo danopiriwane. 42  Ruk 22:25-26Iesu munan auwane agoniyaya, wane, “Ye yaug anoyana, Ju onan namuyoiyoi igiyawa mu iyayapan amat amuniya, sira iyayapan koukawa mu yutuwa painauvit iyayapan gumbo eme. 43  Mat 23:11; Mak 9:35Megara ye gaibu onan. Ye bira da ye guniyap kokawa atan anoyawa me iyayapan ankwatowo nau aya, 44 sira bira da namuyoiyoi atan oya anoiviwa, me iyayapan undag munan ankwatave nau aiviwa atanit di. 45 Kuiyawa Apan Usiwa iyayapan nau meuma atan oya den aig onne, megara me iyayapan munan nau atan oya sira inaiinai meuma wampe iyayapan obiren kukaeba muma oya garawa atan oya aig onne.”
Yangabored Barutimias Sira Yaune
46 Meve mu at Jeriko uwaya. Iesu ge aigowawa iyayapan obiren gaibu gwetoimu kweemewa, yangabored abnawa Barutimias (Natawa me Taimias usiwa), me ebu megiyave yan wakeg dividivi oya nun waivi. 47 Meve me yaug anonewa me Nasaret apan Iesu, me amatog kwaruwane, “Iesu, Devid Usiwa, ano nega!”
48 Iyayapan obiren me diyag waya, sira me dig waya nogwa iyadgita, megara me kwaruwagewa ane, “Devid usiwa, ne ano nega!”
49 Iesu tumag yoig wane, “Au menan waya,” mu apan yangabored oya auwaya, “Yutugwa auwa. Wan yoiya. Me genan auwaivi.” 50 Enwape meumawa epa aorene, sira me amave pisiag wan yoig Iesu gumbe onne.
51 Iesu me singui wane, “Ge imugap ne dimbae genan atna?” Yangabored apan wane, “Rabai,* Natawa me toewanewan. ne yautan anoeni.”
52  Mak 5:34Iesu me gumbe wane, “Aga. Anotumat geuma warinam genne.” Me tatevit yangawa oraimina ane, Iesu amave ebu taibe aine.

10:4: Deu 24:1-4; Mat 5:31

10:6: Gen 1:27; 5:2

10:7: Gen 2:24; Epe 5:31-33

10:11: Mat 5:32

10:15: Mat 18:3

10:19: Eks 20:12-17; Deu 5:16-20

10:31: Mat 20:16; Ruk 13:30

10:32: Mak 8:31; 9:31

10:38: Mak 14:36; Ruk 12:50

10:39: Apa 12:2; Rev 1:9

10:42: Ruk 22:25-26

10:43: Mat 23:11; Mak 9:35

*10:51: Natawa me toewanewan.

10:52: Mak 5:34