5
Mat 5:48Ye God baigan yenivi usitainawa, meoya ye God amave aisigimtan igiyawa aya. Eks 29:18; Ibr 10:10Sira baigan gumbe wakeya. Keriso gaibu baigan yenne, sira nunan membovit God gumbe puyo ge puyo maeba me tayawa imugiviwa gaibu ag wan enagadne.
Ye iyakaisi igiyawa, meoya ye guniyap, dividivi kukaeba uinantaraki den aya, miyot den aya, dividivi oya nuniatatu den aigimiya, sira dividivi mame oya gaivit den waigimiya. Iyagau kukaeba apan vesin gumbo, gae kukaeba, sira iyagau kukaeba den waigimiya. Dividivi mame oraimina onan. Meib den aigimiya, megara gaun wanigimiya. 1Ko 6:9-10; 1Ko 3:5Ye yaug anoyana, dividivi kukaeba uinantaraki eme igiyawa, miyot igiyawa, dividivi oya nuniatatu eme igiyawa — mame me ugauga god meuma waieme igiyawa — Iyayapan mame oma den ane Keriso ge God toimuwawa aupe. Rom 1:18; 1Ko 2:4,8Ye natawa onan gaiyawa gumbe den aya yempe. Naunababat usitainawa dividivi mame eme, meoya God danapiri meuma koka egowo aikpe. Meoya ye mu gumbe evenan den aya.
Jon 12:36; Epe 2:13; 1Ko 1:13; 1Pi 2:9Watavit ye sisip, megara gare mame di ye eyawa Ayapan gumbe. Ye eyawa usitainawa mina gigimiya. —Eyawa natawa me anoano oraiwa ge oraiminavit ge natawa undag.— 10 Didiwag yauya divi gumbe Ayapan degadega ape. 11 Natawa onan sisip nauwawa gumbe evenan den aya, megara me taibe ape. 12 Kuiyawa mu guwave emewa me ubmameba oya den wata. 13  Jon 3:20-21Megara dividivi undag taibe apewa eyawa gumbe esipe yaupe. 14  Ais 26:19; Rom 13:11Dividivi undag ape esipewa me eyawa. Meoya mame wane.
“Kubvinivi abnawa, kub yankweg wanyoiya,
Boayawa igiyawa gumbo wan yoiya.
Keriso gungap esipe.”
15  1Ko 4:5Meoya yaimoyai yaug anoka, kuiyawa onan abnawa mina den gigimiya, sira kuiyawa oraimina abnawa mina gigimiya. 16 Kum me natapamit aya. Kuiyawa kum garewa me kukaeba. 17 Meoya warago den aya, sira yaug anoya Ayapan ano meuma me dimbae. 18  Ruk 21:34Wain koka nag warago ebnotu den aya. Me apa wakewake kukaeba gaibu. Guwawa guniyap noidauwape. 19  1Ko 3:16Sam ge Imu bererinawa ge Guwawa bererinawa gumbo, gae garawa ano aya. Daneyap Ayapan gumbe bererin tog waya. 20  1Ko 3:17Ye evedni dividivi undag oya Ayapan numa Iesu Keriso iviwa gumbe Mamunwa God gaun wanigimiya.
21  1Pi 5:5Ye Keriso* Namuiren tenewa da danave me God. ebnotu aya, sira garagara noewa auya.
Biviwaiwa Ge Memewaiwa
22  1Ko 3:18; 1Pi 3:1Biviwaiwa, ye Ayapan noiwa auene mina, memewaiwa nouwa auya. 23  1Ko 11:3; Epe 1:22Kuiyawa Keriso me siosi kuiyawa, sira me waita abnawa ui kwapiwa oya. Me mina memawa me biviwa kuiyawa. 24 Siosi me Keriso noiwa avivi. Me mina biviwa me memawa noiwa avigimpe dividivi undag gumbe.
25  1Ko 3:19; 1Pi 3:7Memewaiwa, Keriso me siosi baigan ane, sira siosi oya membovit wanne, me mina ye gaibu biviwaiwa baigan muniya. 26  Tai 3:5Keriso meib ane. Me gae gumbe, yoi apa muintan gumbe siosi muin iyakaisi atan oya. 27  2Ko 11:2; 1Ko 1:22Sira me eyawa siosiyawa me miyot onan, buburuinewa onan, da mame mina gaibu onan, sira iyakaisi ge siren onanwa me membovit namive yoitan oya. 28 Ebu desirom, memetuiwa mu biviwaiwa gumbo kwapuwa mina baigan amunigimpe. Biviwa baigan aivi abnawa me membo baigan niyaivi. 29 Desirom da bira membo kwapiwa den topayaivi. Megara membo usivi sira amaraivi. Me meib, Keriso me siosi oya ane. 30 Nu Keriso kwapiwa gambenwa. 31  Gen 2:24; Mat 19:5“Meoya apan me inawa mamawa kwem ube vinivi, sira me vesin meuma gaibu yunadne, sira mu duwam desirom ape.” 32  Rev 19:7Ano guwavewa mame me natawa kokavitwa. Ne Keriso ge siosi oya veni. 33 Meoya gare ye desirom desirom biviwaiwa ye kwapuiwa mina baigan amunigimiya. Sira biviwaiwa mu memowaiwa ebnotu aigimpe.

5:1: Mat 5:48

5:2: Eks 29:18; Ibr 10:10

5:5: 1Ko 6:9-10; 1Ko 3:5

5:6: Rom 1:18; 1Ko 2:4,8

5:8: Jon 12:36; Epe 2:13; 1Ko 1:13; 1Pi 2:9

5:13: Jon 3:20-21

5:14: Ais 26:19; Rom 13:11

5:15: 1Ko 4:5

5:18: Ruk 21:34

5:19: 1Ko 3:16

5:20: 1Ko 3:17

5:21: 1Pi 5:5

*5:21: Namuiren tenewa da danave me God.

5:22: 1Ko 3:18; 1Pi 3:1

5:23: 1Ko 11:3; Epe 1:22

5:25: 1Ko 3:19; 1Pi 3:7

5:26: Tai 3:5

5:27: 2Ko 11:2; 1Ko 1:22

5:31: Gen 2:24; Mat 19:5

5:32: Rev 19:7