3
Biyutuwa Ge Memotuwa
Epe 5:22Ebu desiroma, biyutuwa, ye memetuiwa nouwa auya. Memetuiwa gae anotan den apewa go, megara nouwa auya, kuiyawa vesin wakewake muma gae gaibu onanwa gumbe mu God igiyawa matai ape. Kuiyawa ye God gumbe a ag iyakaisi ag wakeigimiyawa, meve memetuiwa ye wakewake yeuma iyakaisi yemigimpe. 1Ti 2:9Ye kuiye gumewa yakot ene, gooru gumbe ben warene, sira wape oraiwa gaibu warene. Dividivi mame mu taibewa benawa. Megara ye daneyaba benawa gaibu ben wariya. Ye guwewa me mokonairenwa ge yaimoyai wakeiviwa auya. Me den putaipe. Me mina, inaiinai yeuma guwavewa gumbe ben wariya. Dividivi mame me garawa kokavit God namive. Watavit vesin iyakaisi mu God gumbe anoemewa wakeya, sira vesin mame me mina mumbovit ben wariya, sira memotuwa nouwa auya. Gen 18:12Guwaguwawa me mamaib. Seira me Ebraam auwanewa me apan koka meumawa, sira noiwa aune. Ye gaibu dividivi undag a den aya, sira oraiwa ayawa, ye Seira gwaitawaiwa aya.
Epe 5:25Ebu desiroma, memetuiwa, ye yaug anoya bivituiwa mu vesin sira ye yutuipama megara mu yutuwa onan. Meve mu gaibu yaiyai wakeigimiya. Sira mu gumbo ayamat aigimiya, kuiyawa mu ano oraiwa gumbe ye gaibu inaiinai aupe. Meve nun yeuma divi da den wataipe.
Oraiwa Atanwa
Ne oieba watna. Ye imuiwa desirom ape, gara wad memeyam aya, tateaiwa gumbo baigan aigimiya, mu gumbo danadawai aug, mokona aya. Bira da kukaeba guniyap apewa garawa gumbo kukaeba den aya, sira bira da yan yau yempewa ye mu yan den yawamiya. Megara waribiya muniya. God yenan auwane waribiya yentan oya. 10  Sam 34:12-16Kuiyawa
“Bira da membovit inaiinai meuma baigan niyape
sira kum meuma oraiwa autan anoiviwa, me pednawa di amarape,
gae kukaeba den di wape. Sira noiwa tobotpe, ugauga den di wape.
11 Me kukaeba gumbe di aipe, oraiwa di ape. Yum oya yobag, amave aipe.
12 Ayapan yangawa me iyayapan siwavitwa gumbo,
sira Ayapan naunawa mu nun mumawa gumbo.
Megara Ayapan ginanamiwa me kukaeba igiyawa gumbo namiwa pipau tope.”
13 Ye kum evedni oraivit aigimiyawa, bira ye watkukamyempe. Bira da onan. 14  Ais 8:12-13; Mat 5:10; 1Pi 2:20; 4:14Ye oraiwa oya danadawai avigimiyawa, me oraiwa. Mu gurepewa oya den a aya, danadawai den auya. 15 Megara nonemageyap Keriso waiya aigimiya, me Ayapan. Anoenewa me nonemagewa danave wakenewa oya bira da yenan singui yempe, meoya ye di tamibarip aya natawa wag toewan muntan oya. 16  1Pi 2:12Megara nonemagewa oraiwa esinewa gumbe gara wag toewan muniya. Iyayapan mu diruig waigimpewa mu ye inaiinai yeuma oraiwa Keriso gumbe ene oya. Mu matai ubmam warampe kuiyawa ye diruyeg veme oya. 17 God ano meuma wakenewa, danadawai avigimiya oraiwa yeuma ene oya me bainda, megara danadawai avigimiya kukaeba yeuma ene oya me bainda onan. 18 Keriso boane kukaeba oya kum desirom mekut. Apan oraiwa boane iyayapan kukaeba munan. Me kwapiwa gumbe barauya boane, megara guwawa gumbe sira inaine. Me ye tam God namive teyenne. 19 Guwawa gumbe, Keriso me guwowa mu tamiyawa gumbo aig opata wag dirumne, sira guwowa anoya. 20  Gen 6:1–7:22Watavit Noa kumiwa apa Noa wa koka siiviwa, God yaiyai iyayapan munan amaraivi, megara mu God noiwa den auya. Guwowa tamiyawa me meib. Iyayapan 8 mukut wa koka danave yoi gumbe waita auya. 21 Yoi mame babataito guwaguwawa. Babataito me gare ye waita yenivi. Babataito me—kwapuiwa miyotawa den muintan onan, megara me nonemagewa oraiwa God gumbe agi atanwa,—sira me Iesu Keriso sira inaig yoinewa oya. 22 Keriso kwimin dog aine, sira God naniyutanwa apa wakene. Keriso ankwatave aneya wakeya, sira me yusipamitwa me nauwawa gumbe oniviwa ge yusiwa gaibu wakene.

3:1: Epe 5:22

3:3: 1Ti 2:9

3:6: Gen 18:12

3:7: Epe 5:25

3:10: Sam 34:12-16

3:14: Ais 8:12-13; Mat 5:10; 1Pi 2:20; 4:14

3:16: 1Pi 2:12

3:20: Gen 6:1–7:22