2
Epe 4:22; Jms 1:21Meoya ye anoano kukaeba undag, ugauga undag, taibewa oraimina megara danavewa kukainewa, yaug anogugut, iyayapan upeba gumbo gae kukaeba watanwa undag yankweya. Kikiyan matai yaieme mina, ye gae amawa sinsin anoigimiya, ye yoig waita autan oya. Sam 34:8Ye wait ag yauyana Ayapan me anoano oraivitwa.
An Wakeiviwa Ge Iyayapan God Wat Gomiyamunnewa
Ayapan gumbe oneya. Iyayapan mu Ayapan epa aoreya, megara God yangave me an wat gomiyanewa sira garawa kokavitwa sira wakeiviwa. Epe 2:21-22; Rev 1:6Ye gaibu an wakeiviwa mina, guwawa gweyawa guniyap sipe. Meve pirisi iyakaisi mina Keriso gumbe guwawa puyowawa me God degadega gumbe autanwa waniya. Ais 28:16; Epe 2:20Kuiyawa Baiboru maib waivi.
“Yauya. Ne Saion apa an nium barautna.
Me wat gomiyanawa sira garawa kokavitwa.
Iyayapan mu me gumbe anotumat apewa matai danadawai den aupe.”
Sam 118:22Meoya ye bira da anotumat aiviwa oya me garawa kokavitwa.
Megara bira da anotumat den aiviwa gumbo,
“An me gwe sisi igiyawa topayayawa
me an natawa oraivitwa me visidonawa apa teyawa ane.”
Ais 8:14Sira,
“An me gumbe iyayapan tog uyug aigtan emewa.
Sira me an koka me ebu tobodnewa.”
Mu uyug aigeme, kuiyawa mu God gaiyawa gumbe den amome. Mu meib gomiya munne.
Deu 7:6; 14:2; Ais 9:2; Apa 26:18; Epe 5:8Megara ye wait gomiyayenne igiyawa, kin pirisi igiyawa, iyakaisi igiyawa, God iyayapan meuma. God yenan wane ye sisip dana dauwag me eyawa meuma oraiwa gumbe. Meoya ye oraiwa meuma taibe watanit di. 10  Ose 2:23Ye watavit God iyayapan meuma onan, megara gare ye God iyayapan meuma. Watavit God yenan den ano yemne, megara gare wait di yenan anoivi.
11  Gar 5:17,24Iyayapan neuma, yenan anoeni. Ye amdau ampa aisiyana igiyawa sira aiseg wakeyana igiyawa. Meoya ye uinantaraki anoanowawa me ye guwewa gumbe anavi aiviwa epa aoreya. 12  Mat 5:16Ye inaiinai oraiwa gumbe wakeya Ju onan igiyawa gumbo. Ye meib di aya. Ye diruig kukaeba gumbe waigimpe, megara mu wakewake yeuma oraiwa yaupe, ivi me uwanumpewa kumiwa apa God gumbe waiya ape.
Namuyoiyoi Igiyawa Nouwa Autanwa
13  Tai 3:1Yusiwa mu iyayapan wak barauyawa wakeya. Ye mu undag nouwa auya Ayapan oya. Kin painauvitwa gumbe meib aya, 14 sira amareme igiyawa me kin tene onamiyawa mu kukaeba eme igiyawa gumbe pui yutan oya, oraiwa eme igiyawa waiya atan oya onamiyawa mu gumbo meib aya. 15  1Pi 3:16Oraiwa aya, sira kuiyowa onan igiyawa mu gae ui onan vemewa ye aya nouwa iyadmutpe. Me God ano meumawa. 16 Ui onan wakeiviwa mina ye yaimoyai wakeg aigimiya. Ye ano yeuma gumbe God ankwatave nau eme igiyawa mina aigimiya. Megara ano yeuma gumbe kukaeba da den aya. 17  Rom 12:10Ye iyayapan undag ayamat muniya. Tateaiwa baigan muniya, God gumbe a aya, sira kin gumbe ayamat aya.
18  Epe 6:5Koukawa nau muma eme igiyawa. Kokawa yeuma noiwa noneyap auya. Kokawa yeuma oraimina ge yaimoyai aiviwa gumbe noiwa auya, sira kokawa yeuma me yaimoyai den aiviwa me mina gaibu meib desirom aug aigimiya. 19 Apan da gwambe den ane megara danadawai aune, megara God namive apan mame nonemagawa oraiwa gumbe danadawai aug uiwa nikiaiviwa, me gumbe God degadega ape. 20  1Pi 3:14,17Ye kukaeba ayanawa, matai ye guraipe. Ye uiwa nikiyaigimiyawa, me oraiwa yeuma onan. Ye oraiwa ag danadawai avigimiyawa, sira ye uiwa nikiaigimiyawa, God degadega ape. 21  Mat 16:24; Jon 13:15Me oya God yenan auwane. Kuiyawa Keriso yenan edawai aune. Me ebu oraiwa toewan yenne, meoya ye ineyawa em aisiya.
22  Ais 53:9“Keriso kukaeba da den ane, uga da den wane.”
23  Ais 53:7; 1Pi 3:9Iyayapan gae kukaeba me gumbe waya, megara me garawa kukaeba den wane. Iyayapan me gumbe edawai waniya, megara mu anog a atanwa oya den dirum wane. God me membovit oma ane oraivit keptete ape, meoya Keriso me membovit aug Mamunwa God namive baraune. 24  Ais 53:5-6; Rom 6:11Korosi egave kukaeba numa me mekut aune. Natawa me kukaeba numa gumbe boag anoano oraivitwa gumbe wakeigimta. Keriso toyawa sirenawa gumbe ye inaigisiyana. 25  Ejk 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Ibr 13:20-21Ye mae sip mina pimpangitene, megara gare ye Apan me guwewa amaraiviwa abnawa ge namuyoiyoi abnawa wakenewa gumbe sira taig oniyana.

2:1: Epe 4:22; Jms 1:21

2:3: Sam 34:8

2:5: Epe 2:21-22; Rev 1:6

2:6: Ais 28:16; Epe 2:20

2:7: Sam 118:22

2:8: Ais 8:14

2:9: Deu 7:6; 14:2; Ais 9:2; Apa 26:18; Epe 5:8

2:10: Ose 2:23

2:11: Gar 5:17,24

2:12: Mat 5:16

2:13: Tai 3:1

2:15: 1Pi 3:16

2:17: Rom 12:10

2:18: Epe 6:5

2:20: 1Pi 3:14,17

2:21: Mat 16:24; Jon 13:15

2:22: Ais 53:9

2:23: Ais 53:7; 1Pi 3:9

2:24: Ais 53:5-6; Rom 6:11

2:25: Ejk 34:5-6; Mat 9:36; Jon 10:14; Ibr 13:20-21