5
Keriso Gumbe Ui Onan Yai Waketanwa
Nu ui onan yai wakeigimtanwa oya Keriso te nunne dauwag antu. Meoya ye yaimoyai tuiem yoiya, sira ankwatave nau eme igiyawa yo mumawa sira oiyeve den baraupe.
Ne Poru yusipamit diruiyeni, anoigimiya. Kwapuiwa tuipe ipewa, Keriso ye guniyap natawa onan di. Iyayapan undag mu kwapuwa tuipewa gumbo ne sira taibe dirumeni. Mu desirom desirom me Gwangwan undag atanit di. Ye imuyep Gwangwan gumbe God namive oraiminavit atan anoigimiya ipewa, natawa me ye Keriso gumbe atan painau aisiyana, sira ye ano oraiwa gumbe aigiyana. Nu imunup anotumat gumbe oraiminavit atanwa oya Guwawa gumbe yusipamit anoete. 1Ko 7:19; Gar 6:15Iesu Keriso gumbe kwapituitui ayawa go den ayawa me divi da onan. Megara anotumat baigan gumbe nau wariviwa me ano kokawa.
Namu ye kin oraivit toene, megara gare ye natawa noiwa den auene. Bira watkukam yenne? Dana kwaikwai gaiyawa meiba me God me yenan auwanewa gumbe den onne. 1Ko 5:6Iist kudnausiren me oma ane parawa me wait kamasiyayawa undag koka ape. 10  2Ko 11:15; Gar 1:7Ne Ayapan gumbe yusipamit anoeniwa, ye anoano ubewa den di auyana. Megara bira da me ano pipanum yempewa me pui aupe. Bira da me ape ipewa, me pui aupe. 11 Tatangwanen. Ne gare mame ande kwapituitui oya opata waigimpopo ipawa, divi oya ne edawai negene. Meib gare mame opata veni ipewa, korosi natawa meuma oya gae kukaeba den uwapa. 12 Bira da me ano pipanum yempewa me kwapituitui mekut onan megara undag kwagomiyape, me bainda.
13  1Pi 2:16Tatangwanen, God yenan auwane ye ui onan yai wakeigimtanwa oya. Ye ui onan yai wakeigimtanwa me kwapuiwa den ape. Me bainda onan. Baigan gumbe gara waita ag wakeigimiya. 14  Rvt 19:18; Rom 13:9Gwangwan undag toborane me natawa desirom, sira me gae desirom danave oma ane wata matatpe, “Ge iyayapan baigan munigima ge gembo baigan niege mina.” 15 Ye gara arag naigimiyawa, matai yembo wakukam yempe. Yaukapa.
Inaiinai Me Guwawa Gumbe Wakeigimtanwa
16 Ne diruitna. Guwawa gumbe aisigimiya. Meib aigimiya ipewa, ye kwapuiwa ano kukaeba gumbe den di wakepe. 17  Rom 7:15-23Kuiyawa kwapiwa anoiviwa me Guwawa gumbe onan, sira Guwawa me kwapiwa gumbe onan. Mame duwam mu garagara daietaitai eme. Meoya ye oma den ane aya divi da ye anoenewa. 18 Megara Guwawa namuyoiyoi aigoyenigimpe ipewa, Gwangwan ankwatave den wakeene.
19  1Ko 6:9-10Kwapiwa divi atanwa me taibe. Me mamaib: uinantaraki, miyot, kwapiwa ano kukaeba, 20 ugauga god meuma waiya atanwa, kayau, anavi atanwa, mut, yano, diguragut, damave damave gara anavi emewa, dam ube ube keb tetanwa, 21 ano kukam, yoi yaigipama nag noko noko atanwa, kae ag gigimtanwa, sira upeba me mame mina. Ne namu diruina, sira gare mame diruieni. Iyayapan mu mameib emewa mu oma den ane God toimuwawa kwan aupe.
22 Megara Guwawa magawa me baigan, degadega, yum, yai waketanwa, oraiwa, ano oraiwa, anotumat, 23 none memeyu sira mumbo amaratanwa. Gwangwan me dividivi mame apa da topayatanwa den wakene. 24  Rom 6:6; 1Ko 3:5Iyayapan mu Keriso Iesu gumbe wakeyawa mu kwapuwa korosi egave toya, kwapiwa ano kukaeba anoiviwa ge nuni atatu gaibu. 25 Nu Guwawa gumbe wakeigimta ipewa, nu kwenuniya Guwawa amara nunigimpe anigimta. 26  Pir 2:3Apanapan den aigimta, garagara yano den aigimta, sira garagara garadi den aigimta.

5:6: 1Ko 7:19; Gar 6:15

5:9: 1Ko 5:6

5:10: 2Ko 11:15; Gar 1:7

5:13: 1Pi 2:16

5:14: Rvt 19:18; Rom 13:9

5:17: Rom 7:15-23

5:19: 1Ko 6:9-10

5:24: Rom 6:6; 1Ko 3:5

5:26: Pir 2:3