GARATIA
Poru Gigirum Meuma Garatia Igiyawa Munan Tenewa
1
Poru, apasoro.—Ne apasoro anawa, iyayapan apa den onne, sira iyayapan mu den aya. Iesu Keriso, ge Mamunwa God me ane Keriso boriruwayawa gumbo sira inaig yoinewa, mu ne anegiya apasoro ana.— Sira tatangwanen undag mu mapa ne gunap wakeemewa, nu gunup Garatia siosi muma gumbo aipe.
Ano oraiwa ge yum me Mamunwa God ge Ayapan Iesu Keriso apa onnewa ye guniyap wakeigimpe. Gar 2:20Keriso me membovit aorene nu kukaeba numa oya. Me piyu mame kukaeba gumbe waita nun dauwag ongetan oya. Me nu God numawa me Mamunwa ano meuma gumbe ane. God mame gumbe eyawa wakeigimpe yaibobot viripusiwa onan. Amen.
Gae Oraiwa Da Onan
God yenan auwane Keriso ano oraiwa gumbe. Ye tatevit God yankweg gae oraiwa da oya aisiene. Ne anog terana. Apa 15:1,24Gae oraiwa da natawa onan. Iyayapan upeba me anopipanum yenemewa wakeya. Sira mu imuwo a ge yaueme Keriso gae oraiwa tobiyatan oya eme. 1Ko 16:22Nu wait gae oraiwa yenan opata watu, megara bira da, iyayapan go aneya, gae oraiwa gina ubeubewa da guniyap wapewa, ponan mu gumbo wakepe. Nu namu watu, sira watna. Bira da gae oraiwa me ye auyanawa gumbe ubeubewa ye guniyap opata waigimpewa, ponan mu gumbo wakepe.
10  1Te 2:4Mame veniwa, ne gare mame di iyayapan imudanowa autan eni, go God imidanawa autan eni? Iyayapan dega muntan eni? Ne gare mame di iyayapan dega amuntnawa, ne Keriso nau meuma aivi abnawa onan.
God Me Poru Auwane
11  Mat 16:17Tatangwanen, ne imunap ye yaug anotan anoeni. Gae oraiwa me ne diruinawa me iyayapan gumbo onan. 12 Ne iyayapan gumbo den auna, sira ne bira da den toyau nedne. Megara Iesu Keriso toyau nedne auna.
13  Apa 8:3Namu ne Ju anotumat muma abnawa. Ye wait anoyana ne me kumiwa apa aninin wakeeniwa. Ne God siosi meuma yusipamit edawai munna, sira siosi onanatanwa oya ageyau ana. 14  Apa 22:3Iyayapan obiren mu ne dam desiroma sira ne bairawan neuma desiroma, wakeya. Ju anotumat mumawa gumbe ne yaug anotanwa me koka, sira wagonaiwa inaiinai mumawa gumbe ano neuma me koka. Ne iyayapan upeba mina onan, mu ne daienap. 15  Ais 49:1; Gar 2:7Megara God me wagomiyag nedne yainawa apa, sira ano oraiwa gumbe nenan auwane. 16 Ju onan igiyawa yapowo Usiwa oya ne opata watan oya, God me Usiwa toyau negne. Me kumiwa apa, ne bira da gaibu tate gae den wana. 17 Ne Jerusarem apa apasoro namu aya igiyawa yawamtan den dog anedna, megara ne at Arebia anedna, sira taig at Damaskas onedna.
18  Apa 9:26-27Bairawan 3 onanane, meve Pita* Namu tenewa dawa da waivi me Kepas. yautan oya Jerusarem dog anedna. Me gumbe oiyat 15 wakena. 19 Ne Ayapan gwaneba Jemus yauna, megara apasoro upeba da den yawamna. 20 Ne God namive veniwa, ne yenan gigirum teeniwa uga onan. 21  Apa 9:30Meve ne at Siria ge at Sirisia danave anedna. 22 Megara Judia siosi mumawa me Keriso gumbe wakeyawa mu ne den yaug ano negiya. 23 Megara mu anoya, “Apan me nunan edawai nunnewa, anotumat me watkukamtan anewa oya gare opata waivi.” 24 Meoya, nenan mu God waiya eme.

1:4: Gar 2:20

1:7: Apa 15:1,24

1:8: 1Ko 16:22

1:10: 1Te 2:4

1:11: Mat 16:17

1:13: Apa 8:3

1:14: Apa 22:3

1:15: Ais 49:1; Gar 2:7

1:18: Apa 9:26-27

*1:18: Namu tenewa dawa da waivi me Kepas.

1:21: Apa 9:30