15
Jerusarem Apa Daiboru Ayawa
Gar 5:2Sira iyayapan upeba Judia apa aig onam tatawaiwa toewan muneme, “Mosisi Gwangwan meuma gumbe ye kwapiwa den tuiyawa, ye oma den ane waitawaita auya.” Gar 2:1Poru ge Banabas mu yapowo wan yoieg gae yaigipamit garawa eme. Poru ge Banabas ge upeba danowo wag gomiya muniya. Mu Jerusarem amotan eme. Me apa apasoro ge namuyoiyoi igiyawa gaibu gae watan oya. Siosi igiyawa te muniya. Mu Penisiya ge Samaria gaveag amome. Mu epin taibe gae undag dirumiya. Ju onan igiyawa aninin nib danowo God gumbe tobiroriyaya. Tatawaiwa undag me anoya degadega kokavit aya. Apa 14:27Meve mu onam Jerusarem uwaya. Siosi igiyawa, apasoro namu yoiyoi igiyawa mu gaun muniya. Mu dividivi undag God mu gumbo wakeg anewa umum dirumiya.
Megara, numan Parisi intum aya gare anotumat emewa mu wan yoik waya, “Ju onan igiyawa kwapiwa mu tuitanit di. Sira Mosisi Gwangwaneba oya wag dirumta mu amaratanit di.”
Sira apasoro ge namuyoiyoi igiyawa singui mame yaug anotan oya toboraya. Apa 10:1-43Mu gae yusipamit garawa aya onanane. Pita wan yoik mu dirumne, “Tatangwanen, ye anoyana, kum mayabit apa God ye yapeyap wat gomiyane Ju onan igiyawa ne nonuwa gumbe gae oraiwa anok sira anotumat aya. Apa 10:44; 11:15Sira God me iyayapan danowa yaug anonewa, Guwawa Iyakaisiyapama nu nunne mina Ju onan igiyawa munne. Mu gumbo meib taibe uwa munne. Me nu ge Ju onan igiyawa yapave ube da den wadne. Kuiyawa me anotumat muma gumbe mu danowa muinne. 10  Mat 11:30; Gar 3:10Megara ye dimbae oya aigowaiwa meyowa yoma tek ibnawa munag oya God gumbe ageyau ene? Isimuranaiwa ge nu oma den ane ibnawa mamaib autu. 11  Gar 2:16; Epe 2:5-8Nu anotumat atu Ayapan numa Iesu ano oraiwa gumbe waitawaita autu. Sira mu mina meib.”
12 Meve iyayapan undag agoniyayawa nouwa iyagisia. Banabas ge Poru mu God Ju onan igiyawa yapowo mu gumbo irakoniwa ge anopipanumawa anewa gae waya. Gae vemewa, mu yaimoyai anoya. 13  Gar 2:9Mu gae waya onanane meve Jemus garawa wane, “Tatangwanen, ne gunap anoigimiya. 14 God aninin namu Ju onan igiyawa gumbo kwayub a munne, sira me iviwa gumbe waya igiyawa mu yapowo iyayapan meuma bone, Simeon nu gunup wait gae wasiwamne. 15 Propeta gae mumawa gae mame desirom ane. Me meib di tene.
16  Ams 9:11-12‘Dividivi mame onanapewa, ne sira taig
Devid tabenako meuma gomag aignewa sitna.
Undag gongamak aignewa sira sitna numanwa mina ape.
17 Me, iyayapan upeba, mu Ju onan igiyawa,
mu ne ivunwa gumbe iyayapan vemewa sira mu undag Ayapan kinuni atan oya.
18 Ayapan me watavit ampa wag dirumnewa, me meib waivi.’
19 Meoya, oieba, ne ano neuma gumbe keptena. Ju onan igiyawa mu God gumbe nib danowa tobiroriyayawa den anopipanum amuniya. 20  Eks 34:15-17; Rvt 17:10-16Megara, nu gigirum munan mamaib teg dirumta. Ugauga goddeba namive tene miyotawa, uinantaraki, mae meyawa inoniyayawa ge ganigani mu yankwetanit di. 21 Kuiyawa watavit ampa gwetoimu desirom desirom danave Mosisi Gwangwaneba opata vemewa wakeya, sira Sabat Kumiwa apa evedni sinagogu danave mu basiyag omome.”
Daiboru Me Gigirumawa Ju Onan Igiyawa Munan Teyawa
22 Meve apasoro, namuyoiyoi igiyawa ge siosi undag ung wayawa, siosi igiyawa mu yapowo apan upeba gomiya mumpe sira mu tepe Poru ge Banabas gaibu Antiok ampe. Mu Judas, (me iviwa veme Barusabas), ge Sairas gomiya muniya. Mu tatawaiwa yapowo namuyoiyoi igiyawa. 23 Mu gaibu gigirum baraueme aivi. Mu mamib teya.
“Tateaiwa, apasoro ge namuyoiyoi igiyawa mu Antiok,
Siria ge Sirisiya danave Ju onan tatawaiwa oya kaiwa kaiwa muma veme.
24 Nu amutan den watu, go nu yapunup iyayapan upeba mu gae waya gumbe ye anopipanum ayana sira ye nonemagewa yaimoyai den wakene. Nu meib anoete. 25 Nu danunwa undag desirom ane. Nu apan upeba gomiya muntu sira nu iyayapan numa nonunmagawa Poru ge Banabas gaibu yenan te muntu. 26 Poru ge Banabas mame mu Ayapan numa Iesu Keriso iviwa oya inaiinai muma topayaya. 27 Meoya nu Judas ge Sairas temete mu gae desiroma mu nouwa gumbe wape. 28  Mat 23:4Guwawa Iyakaisiyapama ge nu dividivi mame amaratan anoetewa me mekut yempe. Ibnawa da den yempe. 29 Ugauga goddeba namive tenewa, ganigani, mae meyawa inoniyayawa ge uinantaraki yan kweya. Ye yaukapa dividivi mame gumbe painau wakeyawa me oma ane. Wakeya.”
30 Mu marewan dauwag Antiok aig amiya. Me apa mu siosi igiyawa toborak gigirum mu nanuwo barauya. 31 Iyayapan gigirum basiyag yusiwa muntan gaiyawa gumbe degadega aya. 32 Judas ge Sairas mu mina mumbovit propeta. Mu gae obiren waya tatawaiwa yusiwa munke degadega aya. 33 Mu oiyat upeba asime wakeya. Tatawaiwa yum gumbe temuniya. Mu at kweya at namu on temuniya amiyawa apa taig amiya. 34 (-)* V34 den wakene, go namu tenewa da mamaib waivi; V34: Megara Sairas imive me apa waketan anone. 35 Poru ge Banabas ande Antiok apa wakeya. Me apa mu iyayapan upeba obiren gaibu Ayapan gae meuma toewanewan ge opata amuniya.
Poru Ge Banabas Ano Muma Ubeube
36 Oiyat upeba onanane Poru me Banabas gumbe wane, “Nu numan Ayapan gae meuma opata atu. Asimeve sira taig gwetoimu desirom dada gumbe tatanaiwa gumbo amdau anta. Mu aninin emewa nu yauta.” 37  Apa 12:12,25Banabas imive mu gaibu Jon aug ampe. Jon iviwa da Mak. 38  Apa 13:13; 1Ko 4:10Megara Poru imive den anoivi, kuiyawa Jon me Pampiria apa yankwem aike nau mu gaibu den ane. 39 Mu daietaitai aya. Meoya mu ubeube amiya. Banabas me Mak aug wa gumbe Saipras oya amiya. 40 Poru me Sairas wagomiyane. Tatawaiwa mu Ayapan ano oraiwa gumbe anotumat yusipamit ag temuniya amiya. Mu kwem amiya. 41 Poru me Siria ge Sirisiya danave uwag aine. Me kumiwa apa siosi yusiwa munne.

15:1: Gar 5:2

15:2: Gar 2:1

15:4: Apa 14:27

15:7: Apa 10:1-43

15:8: Apa 10:44; 11:15

15:10: Mat 11:30; Gar 3:10

15:11: Gar 2:16; Epe 2:5-8

15:13: Gar 2:9

15:16: Ams 9:11-12

15:20: Eks 34:15-17; Rvt 17:10-16

15:28: Mat 23:4

*15:34: V34 den wakene, go namu tenewa da mamaib waivi; V34: Megara Sairas imive me apa waketan anone.

15:37: Apa 12:12,25

15:38: Apa 13:13; 1Ko 4:10