2
Apasoro Mu Poru Gumbe Bainda Waya
Apa 15:2Me kumiwa apa bairawan 14 onanane. Ne Banabas gaibu sira Jerusarem dog antu. Ne Taitosi gaibu aug antune. God taibe toyau nedne, meoya ne dog anedna. Ne toyau munna gae oraiwa me ne Ju onan igiyawa yapowo opata veniwa. Iyayapan koukawa gumbo ne guwave meib ana. Ne yusipamit kintoeni, sira wait kintona. Kuiyawa ne imunap kin den waropiyatna. Taitosi me ne gunap wakenewa me Griisu abnawa, megara mu kwapiwa tuitanwa* Ju igiyawa mame wariya Mosisi Gwangwan meuma Baiboru danave wane mina. oya den diya. Gar 1:7; 5:1,13Kuiyawa uga tatangwanenaiwa guwave unig onam wakeya. Nu Keriso Iesu gumbe ui onan iyai waketanwa karap atan oya, mu onam wakeya. Mu imuwo nu ankwatave nau eme igiyawa ata. Nu ano numawa undag watu onanane mu kum den muntune mu wape. Kuiyawa me gae oraiwa natawa yumnasigimiya guniyap wakeigimpe.
Sira yautanwa, iyayapan koukawa wakeya.—Mu kouka muma aninin me ne gunap divi da onan. God ud da desirom oya den anoivi.—Iyayapan koukawa mu gae da gunap den wag negiya. Apa 22:21Megara me oya undagit waya, sira mu yaug anoya Pita me kwapituitui igiyawa gumbo gae oraiwa dirumtanwa abnawa, me mina ne kwapituitui onan igiyawa gumbo gae oraiwa dirumtanwa abnawa mina ane. God ane Pita kwapituitui igiyawa oya apasoro ane. God desiroma me ane ne Ju onan igiyawa oya apasoro ana. Jemus, Pita ge Jon mu yautanwa irap mina apan koukawa, mu yaug anoya ano oraiwa mame me ne nednewa, sira mu nanu yutanwa ne ge Banabas nuniya. Me irawa yautanwa mu desirom toboreme. Natawa me nu Ju onan igiyawa gumbo angetan ete, sira mu kwapituitui igiyawa gumbo ampe. 10  Apa 11:29-30Mu desirom da gunup wayawa, nu pukpuk wagawag igiyawa amara munta. Megara gina desirom ne wait yusipamit ana.
Poru Me Pita Gaiyawa Tone
11 Megara Pita Gae Griik gumbe watavit tenewa da wanewa me Kepas. at Antiok uwanewa, me kukaeba ibnawa meuma gaibu sira ne pui yutanit di. Meoya ne yangave taibe dina. 12  Apa 11:3Kuiyawa me meib. Me namu Ju onan igiyawa gaibu nakwai naivi, ivi iyayapan upeba Jemus gumbe onamiya. Megara mu onamiyawa, me kwapituitui igiyawa munan a ane. Sira me Ju onan igiyawa gumbo ekekenut a ube aine. 13 Sira Ju igiyawa upeba gaibu mu me gaibu ugauga aya. Banabas gaibu me ugauga wakewake mumawa toboraya.
14 Megara mu gae oraiwa natawa meuma gumbe siwavit den amome ne yawamnawa, ne Pita gumbe wana iyayapan namuwo, “Ge Ju abnawa, megara ge wakewake geuma Ju apan mina onan. Ge Ju onan igiyawa mina wakeege. Divi oya ge Ju onan igiyawa gumbo vege, Ju igiyawa mina wakeigimiya?”
15 Nu yaitunewa Ju igiyawa, sira Ju onan igiyawa mina nu kukaeba igiyawa onan. 16  Apa 15:10-11; Rom 3:20-28; Gar 3:11Megara nu mameib yaug anotu, apan me Gwangwan amaratanwa gumbe oma den ane oraivit ape God namive, megara Keriso Iesu gumbe anotumat atanwa mekut gumbe oma ane oraivit ane God namive, meoya nu gaibu Keriso Iesu gumbe anotumat atu. Kuiyawa bira da oma den ane Gwangwan amaratanwa gumbe oraivit ape God namive.
17 Megara nu imunup Keriso gumbe anotumat ag God namive oraivit ata ipewa, sira nu numbo yaug anotu nu gaibu ande kukaeba igiyawa ipewa, Keriso me kukaeba atan oya toyau nunne go? Onan di. 18 Megara dividivi me ne namu watkukamnawa sira sitnawa, natawa me ne nembo Gwangwan togomieni abnawa. 19 Megara ne God gumbe waketanwa oya, Gwangwan gumbe Gwangwan oya boana. 20  Gar 1:4Ne Keriso gaibu korosi egave tonegiya. Ne den vineni, megara Keriso dananap vinivi. God Usiwa me baigan nedne, sira membo nenanwa oya aorene. Me gumbe anotumat eni. Anotumat mame gumbe ne kwapunwa danave vineni. 21 Ne God ano oraiwa meuma den yankweeni. Nu oma ane God namive Oraiminavitwa Gwangwan gumbe auta ipewa, Keriso bo meuma me natawa onan di.

2:1: Apa 15:2

*2:3: Ju igiyawa mame wariya Mosisi Gwangwan meuma Baiboru danave wane mina.

2:4: Gar 1:7; 5:1,13

2:7: Apa 22:21

2:10: Apa 11:29-30

2:11: Gae Griik gumbe watavit tenewa da wanewa me Kepas.

2:12: Apa 11:3

2:16: Apa 15:10-11; Rom 3:20-28; Gar 3:11

2:20: Gar 1:4