3
God Anotumateba
Meve Ju oraiwa meuma me divi? Kwapituitui garawa me divi? Anoano undag danave obiren wakeya. Namuirenwa God anotumat munne sira God gaiyawa munne.
Meve me divi? Anotumat onan igiyawa yapowo wakeyawa, anotumat onanwa me gumbe God anotumateba onanape go? Sam 51:4Onan di, me den onanape. Iyayapan undag ugauga igiyawa meib nu dirum watawa, nu watanit di,
“God me anotumat abnawa.”
Mamaib tene, “Ge gae geuma gumbe oraivitwa auwa, sira pui gempewa me matai auwa.”
Megara, oraiwa onanwa numawa God namive me God oraiwa toewan numpe ipewa, me aninin? God me danapiriwa numpewa me oraiwa onan? (Ne iyayapan ano inaiinai muma gumbe veni.) Onan, me meib onan di. Me meib ipewa, aninin God me at piyu mame pui yupe? Ne ugauga neuma gumbe God natawa ega egave taibe ape, sira God eyawa taibe apewa, divi oya God pui yunekpe ne kukaeba oya? “Kukaeba ata me gumbe oraiwa toewan muntan,” meib watawa bainda go?—Iyayapan ano mame gumbe pui yununeme. Iyayapan upeba veme me gae numa mina.—Mame mina garawa anoeme igiyawa, me oya mu pui autanit di.
Ud Da God Namive Oraiwa Onan
Rom 1:18–2:24; 3:23Meve me divi? Nu oraimina iyayapan upeba mina onan? Nu watavit wag pui yumuntu, “Ju igiyawa ge Griisu igiyawa, iyayapan undag mu kukaeba gumbe wakeeme.”
10  Sam 14:1-3; 53:1-3Kuiyawa mamaib tene.
“Bira da God namive oraiwa onan. Da desirom onan.
11 Bira da den yaug anobodne.
Bira da God oya den didimama aivi.
12 Undag daieve amiya sira ebu muma waropiyaya, sira undag kukaeba gumbe toboraya.
Bira da den oraiwa aivi.
Da desirom onan.”
13  Sam 5:9; 140:3“Mu meyowa mempotat yampot watabne.
Mu pednowa gumbe ugauga veme.”
“Mu nou kwapiwa ankwatave mokare yoiba kukaeba wakene.”
14  Sam 10:7“Mu nouwa enewaruwat ge sisiwa gumbe noidauwane.”
15  Ais 59:7-8“Amowa mu oma ane kintoeme mut ag ganigani wattan oya.
16 Watkukamtanwa ge danadawai mu ebuwave.
17 Sira mu yum ebuwawa den yaug anoya.”
18  Sam 36:1“Mu yangowo namive God gumbe a onan.”
19 Nu mamaib yaug anotu. Dividivi gumbe Gwangwan waiviwa undag me Gwangwan ankwatave wakeeme igiyawa munan. Me nouwa undag iyaigitpe, piyu mame undag God keptete gumbe noiwa autan oya. 20  Sam 143:2; Rom 7:7; Gar 2:16Kuiyawa Gwangwan aigimtanwa gumbe, bira da oma den ane oraimina ape God namive. Megara Gwangwan gumbe kukaeba numa yaug anota.
God Namive Oraiminawa Me Anotumat Gumbe
21 Megara gare mame di, God oraiwa meuma me taibe toyau nunne, me Gwangwan amaratanwa gumbe onan. Me Gwangwan ge Propeta bukaeba danave wait tenewa. 22  Gar 2:16Me God oraiwa me Iesu Keriso gumbe anotumat eme igiyawa undag mu gumbo muniviwa. Ube onan iyayapan yapowo. 23 Iyayapan undag kukaeba aya, meoya God gumbe mu oma den ane eyawa aupe. 24  Rom 5:1Megara God ano oraiwa gumbe, Keriso Iesu sira gwiruwat nuntan gumbe, oraiwa God namive ingui nunne. 25 God me Keriso Iesu taibe toyau munne. Me puyo maeba God danapiriwa yankwetan oya ganigani gumbe sira anotumat gumbe. Me toewamuniviwa God oraiwa meuma. Kuiyawa God me ano yaimoyai wakeigimtanwa gumbe, iyayapan gumbo ibnawa den munne, yaunewa mu kukaeba muma me mu mukut ayawa. 26 Me gare mame di God oraiwa meuma toewan muntan oya, God mekut oraiwa toewan muntan oya, Iesu gumbe anotumat aivi abnawa me God awanivi oraimina God namive ag toewan muntan oya.
27 Meve apanapan numawa ampa wakene? Me wait aug aine. Me ebu ambuwa gumbe? Me dividivi etewa ebuwawa gumbe? Onan di, me anotumat ebuwawa gumbe. 28 Nu ano numa mameib. Apan oraimina God namive apewa Gwangwan aug atanwa gumbe onan. Me anotumat gumbe. 29  Rom 10:12Go God me God Ju igiyawa mukut oya go? Me Ju onan igiyawa gaibu God muma onan go? E, God me God Ju onan igiyawa mu gaibu. 30  Deu 6:4; Gar 3:20God me desirom apewa, me meib. God mame kwapituitui igiyawa anotumat gumbe oraiwa ape God namive, sira me kwapituitui onan igiyawa gaibu anotumat gumbe oraiwa ape God namive. 31  Mat 5:17Meve nu anotumat gumbe Gwangwan natawa yusiwa onanape go? Onan di. Megara nu Gwangwan aug yudapta.

3:4: Sam 51:4

3:9: Rom 1:182:24; 3:23

3:10: Sam 14:1-3; 53:1-3

3:13: Sam 5:9; 140:3

3:14: Sam 10:7

3:15: Ais 59:7-8

3:18: Sam 36:1

3:20: Sam 143:2; Rom 7:7; Gar 2:16

3:22: Gar 2:16

3:24: Rom 5:1

3:29: Rom 10:12

3:30: Deu 6:4; Gar 3:20

3:31: Mat 5:17